ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1453 — ту­ре­цький сул­тан Ме­хмед ІІ За­во­йов­ник роз­по­чав обло­гу Кон­стан­ти­но­по­ля, який за­хо­пив на­при­кін­ці трав­ня. 1710 — Пи­лип Ор­лик (1672—1742), обра­ний геть­ма­ном Укра­ї­ни, про­го­ло­сив «Па­кти й Кон­сти­ту­ції прав і воль­но­стей Вій­ська За­по­розь­ко­го». 1843 — Гон­конг ого­ло­ше­но во­ло­ді­н­ням Ве­ли­ко­бри­та­нії. 1882 — на­ро­див­ся В’яче­слав Ли­пин­ський, ви­да­тний укра­їн­ський і сто­рик, пу­блі­цист, со­ціо­лог, гро­мад­ський ді­яч, ди­пло­мат поль­сько­го по­хо­дже­н­ня. Те­о­ре­тик укра­їн­сько­го кон­се­рва­ти­зму. Один з ор­га­ні­за­то­рів «Укра­їн­сько­го со­ю­зу хлі­бо­ро­бів­дер­жав­ни­ків». По­мер 1931 р. 1913 — ве­ли­кий дат­ський фі­зик Нільс Бор за­вер­шив ста­т­тю «Про бу­до­ву ато­мів і мо­ле­кул», що за­по­ча­тку­ва­ла кван­то­ву те­о­рію. 1961 — Пре­зи­дент США Джон Кен­не­ді сан­кціо­ну­вав по­ча­ток вій­сько­вої опе­ра­ції про­ти Ку­би. 1963 — по­мер Мар’ ян Кру­шель­ни­цький, ви­зна­чний укра­їн­ський те­а­траль­ний ді­яч, актор, ре­жи­сер те­а­тру, на­ро­дний ар­тист УРСР та СРСР, про­фе­сор. На­ро­див­ся 1897 р. 1989 — уряд Поль­щі офі­цій­но до­зво­лив ді­яль­ність проф­спіл­ко­во­го об’єд­на­н­ня «Со­лі­дар­ність».

1710 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.