СИРIЯ. Тра­ге­дія Хан-Шей­ху­на

Хто зу­пи­нить Ба­ша­ра Аса­да і Ро­сію?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Більш ніж 70, а за ін­ши­ми да­ни­ми по­над 100 за­ги­блих, і близь­ко 150 по­ра­не­них від хі­мі­чної ата­ки в си­рій­сько­му мі­сті Хан-Шей­хун. Ця кра­ї­на за­ли­ша­є­ться на сьо­го­дні одним з най­жа­хли­ві­ших і най­не­без­пе­чні­ших місць у сві­ті. Тут вже сьо­мий рік три­ва­є­вій­на, яка за­бра­ла со­тні ти­сяч жит­тів, при­зве­ла до міль­йо­нів бі­жен­ців, руй­ну­ва­н­ня кра­ї­ни, втру­ча­н­ня у війну низ­ки кра­їн сві­ту... Си­рія фа­кти­чно ста­ла по­лі­го­ном для ви­про­бу­ва­н­ня рі­зної зброї.

З при­во­ду остан­ньо­го зло­чи­ну на­ціо­наль­на ко­а­лі­ція си­рій­ської опо­зи­ції і мі­сце­ві акти­ві­сти одра­зу по­ві­до­ми­ли, що авіа­на­літ на пів­ні­чно­му за­хо­ді Си­рії здій­сни­ли лі­та­ки си­рій­ської уря­до­вої ар­мії Ба­ша­ра Аса­да або ро­сій­ської авіа­ції. За­зна­ча­є­ться, що лю­ди за­ги­ну­ли від за­ду­хи і отру­є­н­ня то­кси­чним га­зом. Окре­мі спо­сте­рі­га­чі за­яви­ли про га­зо­ву ата­ку за до­по­мо­гою хло­ру, ін­ші ка­жуть про ви­ко­ри­ста­н­ня за­рі­ну (i24news.tv). Крім цьо­го, у го­спі­таль, в яко­му на­да­ють до­по­мо­гу по­стра­жда­лим від га­зо­вої ата­ки, та­кож влу­чи­ла ра­ке­та.

■ У свою чер­гу офі­цій­ний пред­став­ник Мі­н­обо­ро­ни РФ Ігор КОНАШЕНКОВ за­явив, що ро­сій­ські за­со­би кон­тро­лю по­ві­тря­но­го про­сто­ру за­ре­є­стру­ва­ли авіа­уда­ри си­рій­ських ВПС у вів­то­рок по скла­дах зброї і боє­при­па­сів на схі­дній око­ли­ці мі­ста Хан-Шей­хун. За йо­го сло­ва­ми, на те­ри­то­рії пе­ре­бу­ва­ли це­хи з ви­ро­бни­цтва фу­га­сів, що мі­сти­ли отруй­ні ре­чо­ви­ни, які по­тім ні­би­то до­став­ля­ли на те­ри­то­рію Іра­ку (interfax.ru). Са­мі ж си­рій­ські вій­сько­ві за­яви­ли про не­при­че­тність до ата­ки, бо «не ма­ють хі­мі­чної зброї».

В Ра­ді Без­пе­ки ООН не­вдов­зі по­ві­до­ми­ли, що збе­ру­ться на екс­тре­не за­сі­да­н­ня че­рез по­ві­дом­ле­н­ня про хі­мі­чну ата­ку в Си­рії. А слід­чі Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій пе­ре­ві­ря­ють да­ні про мо­жли­ве за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чної зброї і по­ві­дом­ле­н­ня про на­пад на ме­ди­чний за­клад, де лі­ку­ва­ли по­ра­не­них. Вер­хов­ний пред­став­ник ЄС з по­лі­ти­ки без­пе­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні за­яви­ла, що пре­зи­дент Си­рії Ба­шар Асад не­се «основ­ну від­по­від­аль­ність» за га­зо­ву ата­ку (uk.reuters.com).

■ Ва­жли­вою бу­ла ре­а­кція США, адже но­ва адмі­ні­стра­ція на чо­лі з До­наль­дом Трам­пом ра­ні­ше не­о­дно­ра­зо­во критикувала по­пе­ре­дньо­го пре­зи­ден­та Ба­ра­ка Оба­му за слаб­кість у від­сто­ю­ван­ні аме­ри­кан­ських ін­те­ре­сів у Си­рії. Однак ні­чо­го ори­гі­наль­но­го в Бі­ло­му до­мі не ви­га­да­ли. «Сьо­го­дні­шня ата­ка єга­не­бною, її не мо­жна ігно­ру­ва­ти з бо­ку ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту. Ці оги­дні дії ре­жи­му Ба­ша­ра Аль-Аса­да єна­слід­ком слаб­ко­сті та не­рі­шу­чо­сті по­пе­ре­дньої адмі­ні­стра­ції», — за­явив жур­на­лі­стам прес-се­кре­тар Бі­ло­го до­му Шон Спай­сер (go.com). Во­дно­час одно­пар­ті­єць аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, се­на­тор Джон Мак­кейн за­явив, що без­ді­яль­ність Трам­па що­до Си­рії пі­сля хі­мі­чних атак — це «га­не­бна сто­рін­ка в аме­ри­кан­ській істо­рії» (thehill.com).

«Всі пам’ята­ють про уго­ду, яку укла­ли ро­сі­я­ни з аме­ри­кан­ця­ми що­до хі­мі­чної зброї, — ко­мен­тує«Дню» ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру близь­ко­схі­дних до­слі­джень Ігор СЕМИВОЛОС. — Від­по­від­но до ці­єї уго­ди, си­рій­ська ар­мія ма­ла б по­збу­ти­ся хі­мі­чної зброї, а Ро­сія ма­ла б ви­сту­па­ти га­ран­том цих до­мов­ле­но­стей. Але, ви­хо­дя­чи з ре­а­лій, ма­є­мо си­ту­а­цію, ко­ли як мі­ні­мум ро­сі­я­ни і Ба­шар Асад не ви- ко­на­ли взя­тих на се­бе зо­бов’язань. А от­же, ав­то­ма­ти­чно мо­жна го­во­ри­ти, на­при­клад, про не­об­хі­дність по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти ре­жи­му Аса­да. Але це все те­о­ре­ти­чно, а пра­кти­чно є мо­жли­вість ство­ри­ти між­на­ро­дну ко­мі­сію, на що пі­де пев­ний час і узго­дже­н­ня. Ця ко­мі­сія мо­гла б ска­за­ти, як це вже бу­ло ра­ні­ше, що ми, на­при­клад, зна­є­мо про об­стріл гу­ма­ні­тар­них кон­во­їв у Си­рії. Але, зно­ву ж та­ки, де ре­зуль­тат? Хто за­знав по­ка­ра­н­ня? Ці пи­та­н­ня мо­жуть під­ні­ма­ти­ся. Во­ни збу­рю­ють араб­ську гро­мад­ськість. Але шан­сів на те, що Ра­да Без­пе­ки ООН ухва­лить якусь чі­тку ре­зо­лю­цію з при­во­ду зло­чи­нів Ба­ша­ра Аса­да, ма­ло. Бо Ро­сія мо­же тра­ди­цій­но за­сто­су­ва­ти пра­во ве­то».

■ Чо­го мо­жна очі­ку­ва­ти від но­вої аме­ри­кан­ської адмі­ні­стра­ції і Трам­па? «Сьо­го­дні Трамп по­ки за­йма­є­ться пси­хо­те­хні­кою, ко­ли пе­ре­ки­да­єв­се на по­пе­ре­дни­ків і роз­по­від­ає, що у всьо­му ви­нен Оба­ма, — від­по­від­а­єекс­перт. — Це ду­же зру­чна по­зи­ція, адже во­на до­зво­ляє йо­му ні­чо­го не ро­би­ти. Мов­ляв, ми опи­ни­ли­ся в цій си­ту­а­ції, і во­на на­стіль­ки по­га­на, що з цих по­зи­цій ми на­вряд чи змо­же­мо до­сяг­ти яко­гось по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту. Та­кож не бу­де­мо за­бу­ва­ти, що це не пер­ший зло­чин, який здій­сни­ли си­рій­ці і ро­сі­я­ни, зга­да­є­мо той же Алеп­по. Хтось за­знав по­ка­ра­н­ня? Ні­хто. От­же, на жаль, пра­кти­ка зло­чи­нів три­ває, і ре­аль­них за­по­бі­жни­ків по­ки не­має».

На­віть якщо при­пу­сти­ти, що аме­ри­кан­ці ві­ді­йдуть, а Асад і ро­сі­я­ни ві­зьмуть Си­рію під пов­ний кон­троль, це до­зво­лить зу­пи­ни­ти війну?

■ «По-пер­ше, взя­ти під ціл­ко­ви­тий кон­троль Си­рію бу­де ду­же скла­дно. По-дру­ге, не тре­ба за­бу­ва­ти, що це дій­сно не про­сто си­рій­ська вій­на, там дав­но вже при­су­тні ін­ші дер­жа­ви, — ка­же Ігор Семиволос. — Ми зви­кли го­во­ри­ти про Ту­реч­чи­ну і Ро­сію, але якось мен­ше зга­ду­є­мо Іран. Хо­ча, на­справ­ді, ця кра­ї­на ві­ді­гра­є­там клю­чо­ву роль. Во­на від­ря­ди­ла в Си­рію 90 ти­сяч бій­ців. І це тіль­ки мі­ні­маль­ні під­ра­хун­ки, не вра­хо­ву­ю­чи па­ра­мі­лі­тар­ні утво­ре­н­ня й іран­ських на­йман­ців. Тоб­то іран­ців там на­ба­га­то біль­ше. Ба­сар Асад фа­кти­чно тримається за до­по­мо­гою іран­ців, адже во­ни ре­аль­но во­ю­ють, а са­ма си­рій­ська ар­мія в ра­зі сер­йо­зних зі­ткнень ті­кає. Спо­лу­че­ні Шта­ти в Си­рії на сьо­го­дні­шній день ли­ше один з грав­ців, які не ві­ді­гра­ють го­лов­ної ро­лі. І з усьо­го ви­дно, що но­ва аме­ри­кан­ська адмі­ні­стра­ція не ба­жає за­йма­ти­ся цим пи­та­н­ням».

На під­твер­дже­н­ня ці­єї по­зи­ції є одна з остан­ніх за­яв по­сла США в ООН Нік­кі Гей­лі, яка за­су­ди­ла Аса­да і зви­ну­ва­ти­ла йо­го в по­ру­шен­ні прав лю­ди­ни про­ти вла­сно­го на­ро­ду. Про­те, за її сло­ва­ми, Ва­шинг­тон бу­де орі­єн­ту­ва­ти­ся на спів­пра­цю з Ту­реч­чи­ною та Ро­сі­єю у пра­гнен­ні по­лі­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, а не зо­се­ре­джу­ва­ти­ся на по­ва­лен­ні Аса­да (yahoo.com). На­пев­но, це і єо­дин з си­гна­лів що­до змі­ни прі­о­ри­те­тів у зов­ні­шній по­лі­ти­ці США, про які під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії го­во­рив Трамп. Що не мо­же не ви­кли­ка­ти за­не­по­ко­є­н­ня, адже та­ким чи­ном фа­кти­чно фор­му­є­ться про­вал по­лі­ти­ки США в Си­рії. І що тур­бує— Ро­сія за­ли­ша­є­ться без­кар­ною, а це ще біль­ше розв’язу­є­ру­ки Крем­лю. На вла­сно­му при­кла­ді (Укра­ї­на вже че­твер­тий рік по­тер­пає від пря­мої ро­сій­ської агре­сії) ми зна­є­мо, на­скіль­ки не­без­пе­чною єбез­кар­ність. Для Укра­ї­ни це ко­шту­ва­ло ча­сти­ни те­ри­то­рії і ти­ся­чі вби­тих і по­ка­лі­че­них гро­ма­дян, при­чо­му ро­сій­ська агре­сія три­ває.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.