«Єв­ро­ба­ла­ган» під сті­на­ми Со­фії

Усу­пе­реч охо­рон­ним нор­мам, на пло­щі пе­ред свя­ти­нею обла­шту­ють фан-зо­ну до Мі­жна­ро­дно­го пі­сен­но­го кон­кур­су

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ре­сто­ран­ний дво­рик, кав’яр­ня-кон­ди­тер­ська, су­ве­нір­ні ятки, му­зей кри­жа­них скуль­птур, фо­то­зо­на, ве­ло­пар­ков­ка, сце­на та зо­на від­по­чин­ку — все це з’яви­ться на Со­фій­ській пло­щі під час про­ве­де­н­ня Єв­ро­ба­че­н­ня-2017. Про­ект фан-зо­ни ство­ри­ла ком­па­нія Folk Ukraine — та са­ма, ко­тра що­ро­ку вла­што­вує но­во­рі­чні свя­тку­ва­н­ня бі­ля Со­фії Ки­їв­ської. Чо­мусь мі­ська вла­да від­дає пе­ре­ва­гу про­е­ктам са­ме ці­єї іні­ці­а­ти­ви, на кон­кур­сі що­до обла­шту­ва­н­ня фан-зо­ни бі­ля Со­фії пе­ре­мож­цем ста­ла її ко­ман­да.

На сай­ті ор­га­ні­за­ції йде­ться, що основ­на ідея фан-мі­сте­чка — по­єд­на­ти ве­лич істо­ри­чних фа­са­дів із зе­ле­ною та кві­ту­чою зо­ною від­по­чин­ку. Ви­пе­ре­джа­ю­чи за­пи­та­н­ня читачів, а де ж зе­лень на Со­фій­ській пло­щі, уто­чни­мо: Folk Ukraine пла­нує ви­са­ди­ти нав­ко­ло пам’ятни­ка Бо­г­да­ну Хмель­ни­цько­му близь­ко де­ся­ти ти­сяч са­джан­ців тюль­па­нів, а всю те­ри­то­рію мі­сте­чка по­кри­ти шту­чним га­зо­ном. Основ­ну вхі­дну зо­ну де­ко­ру­ють вер­ти­каль­ним озе­ле­не­н­ням.

СВЯТИНЯ, СХОВАНА ЗА ЯТКАМИ

Від шту­чно­го озе­ле­не­н­ня за­по­від­ник «Со­фія Ки­їв­ська», пев­но, не по­стра­ждає, а от від де­ци­бе­лів під час пе­ре­гля­ду кон­цер­ту на ве­ли­ко­му екра­ні? «День» не пер­ший рік звер­тає ува­гу на не­без­пе­ку та не­при­пу­сти­мість ба­ла­га­нів по­бли­зу стін Со­фії Ки­їв­ської, та вко­тре на це май­же ні­хто не звер­тає ува­ги. Біль­шість ки­є­во­знав­ців та пам’ятко­охо­рон­ців не під­три­му­ють на­шу по­зи­цію: мов­ляв, ра­ні­ше пло­ща бі­ля свя­ти­ні бу­ла мі­сцем на­ро­дних свя­тку­вань, чо­му б не про­дов­жи­ти цю тра­ди­цію за­раз? Але для со­бо­ру не­без­пе­чни­ми мо­жуть бу­ти не те що гу­чні співи й тан­ці, а на­віть актив­ний рух транс­пор­ту на су­сі­дніх ву­ли­цях. Крім то­го, пло­ща є бу­фер­ною зо­ною пам’ятки ЮНЕСКО, де існу­ють свої пра­ви­ла спів­існу­ва­н­ня з дов­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем.

На­то­мість мі­сто ре­гу­ляр­но до­зво­ляє вла­што­ву­ва­ти гу­чні роз­ва­жаль­ні дій­ства бі­ля Со­фії Ки­їв­ської. Фан-мі­сте­чко пра­цю­ва­ти­ме з 30 кві­тня до 14 трав­ня. Мі­сце до­во­лі ви­гі­дне — зру­чне транс­порт­не спо­лу­че­н­ня, по­руч роз­та­шо­ву­ю­ться ін­ші пам’ятки, як- то Ми­хай­лів­ський со­бор, Зо­ло­ті во­ро­та, Ан­дрі­їв­ський узвіз, звід­ки ру­кою по­да­ти до По­до­лу. Про­те ча­сти­ну пло­щі та за­галь­ну па­но­ра­му на со­бор зно­ву за­хо­ва­ють за ятками та фаст-фу­да­ми.

ГОЙДАЛКИ ПРО­ТИ ПАМ’ЯТКИ

При­кро, що мі­ська вла­да бай­ду­жа до ці­єї про­бле­ми й ані­скіль­ки не хви­лю­є­ться, чи ви­три­має Со­фія ще один ба­ла­ган. До ре­чі, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор за­по­від­ни­ка Не­ля Ку­ко­валь­ська до­від­а­лась про май­бу­тню фан­зо­ну від « Дня » , а не від мі­ських чи­нов­ни­ків.

«Упер­ше чую про цей про­ект. Ко­ли бу­ли но­во­рі­чні гу­ля­н­ня, я скар­жи­ла­ся на це в Де­пар­та­мент куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції, бо із за­по­від­ни­ком ці про­е­кти ні­хто не узго­джу­вав. Єди­не, що вда­ло­ся змі­ни­ти, це від­су­ну­ти від вхо­ду до дзві­ни­ці чор­ну во­сьми­ме­тро­ву кон­стру­кцію. А ще пла­ну­ва­ли­ся гойдалки під мо­ги­лою Па­трі­ар­ха Во­ло­ди­ми­ра. На­віть був лист від Па­трі­ар­ха УПЦ КП Фі­ла­ре­та, щоб їх звід­ти при­бра­ли, але все так і ли­ши­ло­ся, — про­дов­жує Не­ля Ку­ко­валь­ська. — Про­ект фан-зо­ни до Єв­ро­ба­че­н­ня я ще не ба­чи­ла. Мо­жли­во, там все гар­но ви­гля­дає, але обу­рює, що Folk Ukraine та Де­пар­та­мент куль­ту­ри не ра­дя­ться із за­по­від­ни­ком, а про­сто став­лять нас пе­ред фа­ктом. Але ж існу­ють охо­рон­ні ме­жі бі­ля пам’ятки. А тут зно­ву гойдалки. Зно­ву звер­та­ти­мусь до де­пар­та­мен­ту та з’ ясо­ву­ва­ти­му, як так ви­йшло, бо від Folk Ukraine хо­ро­ших про­е­ктів ще не бу­ло».

«НЕ БА­ЧУ ЖО­ДНОЇ ПРО­БЛЕ­МИ»

«День» по­ці­ка­вив­ся по­зи­ці­єю Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри КМДА. Йо­го очіль­ни­ця Ді­а­на По­по­ва за­ува­жи­ла, що по­зи­ція за­по­від­ни­ка її ні­тро­хи не ди­вує. «У за­по­від­ни­ку вва­жа­ють, що це має бу­ти са­краль­не мі­сце, а я вва­жаю, що це су­спіль­ний про­стір. Са­краль­не мі­сце — усе­ре­ди­ні за­по­від­ни­ка, а пло­ща не має до цьо­го жо­дно­го від­но­ше­н­ня, то­му в нас ви­ни­ка­ють ор­га­ні­за­цій­ні роз­бі­жно­сті», — по­яснює свою по­зи­цію Ді­а­на По­по­ва.

За ї ї сло­ва­ми, всі про­е­кти, які від­бу­ва­ю­ться на Со­фій­ській пло­щі, по­вин­ні отри­му­ва­ти по­го­дже­н­ня від Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри КМДА та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, який є ор­га­ном управ­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська». Та­кож зго­ду має на­да­ти адмі­ні­стра­ція «Со­фії Ки­їв­ської». От її у про­філь­но­го де­пар­та­мен­ту не­має, але, су­дя­чи з по­зи­ції йо­го очіль­ни­ці, це жо­дним чи­ном не впли­не на пла­ни ме­рії.

«Про­ект фан-зо­ни ми ба­чи­ли пер­ши­ми, у нас є по­го­дже­н­ня з Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри, те­пер йо­го має по­го­ди­ти за­по­від­ник. Якщо в ньо­го є якісь за­пе­ре­че­н­ня, то він го­во­рить про це ор­га­ну управ­лі­н­ня, тоб­то Мін­куль­ту, — на­го­ло­шує Ді­а­на По­по­ва. — Але я не ба­чу жо­дної про­бле­ми з про­е­ктом, який про­йшов ми­сте­цький кон­курс. А за­по­від­ник не схва­лює бу­дья­кий про­ект, що про­во­дить Де­пар­та­мент куль­ту­ри на Со­фій­ській пло­щі, я до цьо­го вже зви­кла».

«МІНКУЛЬТ МАЄ ЗА­ХИ­ЩА­ТИ СОФІЮ»

При­кме­тно, що, зві­ту­ю­чи пе­ред ЮНЕСКО що­до ста­ну збе­ре­же­н­ня пам’ятки (на­га­да­є­мо, не­що­дав­но екс­пер­ти Цен­тру Все­сві­тньої спад­щи­ни пе­ре­бу­ва­ли з ро­бо­чим ві­зи­том у Ки­є­ві), Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри на­ма­га­лось по­да­ти си­ту­а­цію у якнай­ви­гі­дні­шо­му для се­бе сві­тлі. У ме­рії обі­ця­ли убез­пе­чи­ти бу­фер­ну зо­ну від за­бу­до­ви та обе­рі­га­ти Софію від будь-яких ри­зи­ків. Ки­я­ни теж чу­ють по­ді­бні обі­цян­ки, ро­зу­мі­ю­чи, що в біль­шо­сті ви­пад­ків це ро­би­ться для змен­ше­н­ня гро­мад­ської пиль­но­сті.

«Я не ро­зу­мію по­зи­цію Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. Це — за­по­від­ник на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, ві­дом­ство має за­хи­ща­ти йо­го по­зи­ції, — ко­мен­тує гро­мад­ська ді­я­чка, де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня Оле­на Те­ре­щен­ко (Єскі­на). — Я вза­га­лі про­ти спо­ру­дже­н­ня яки­хось кон­стру­кцій бі­ля Со­фії, бо це спо­тво­рює її за­галь­ний ви­гляд. А до Єв­ро­ба­че­н­ня ми по­вин­ні по­ка­за­ти всі на­ші пам’ятки, осо­бли­во ті, які є об’єкта­ми все­сві­тньо­го зна­че­н­ня, зокре­ма Софію. То­му во­на має до­бре про­гля­да­ти­ся. По-дру­ге, лю­ди при­їжджа­ють по­ди­ви­ти­ся на Ки­їв, то­му ма­є­мо пред­став­ля­ти мі­сто якнай­кра­ще, це скла­до­ва мі­жна­ро­дно­го імі­джу сто­ли­ці та дер­жа­ви. Що­до про­бле­ми збе­ре­же­н­ня Со­фії Ки­їв­ської, то, зві­сно, шум та якісь ін­ші дії мо­жуть спри­чи­ни­ти по­шко­дже­н­ня пам’ятки, а її стан за­раз не ду­же гар­ний. То­му пер­шніж да­ва­ти якісь до­зво­ли та по­го­дже­н­ня, тре­ба з цим роз­би­ра­ти­ся. А якщо там ще бу­тер­бро­ди­ки про­да­ва­ти­муть, бу­де вза­га­лі пе­ре­бір, бо це ще й пи­та­н­ня ети­ки».

Тим часом на сай­ті Folk Ukraine го­стей та ша­ну­валь­ни­ків Єв­ро­ба­че­н­ня за­кли­ка­ють при­хо­ди­ти до фан-мі­сте­чка та вбо­лі­ва­ти за кон­кур­сан­тів. А хто ж вбо­лі­ва­ти­ме за Софію?

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.