Ма­рія ГАБРІЕЛ,

бол­гар­ський де­пу­тат Єв­ро­пар­ла­мен­ту:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми пе­ре­ко­на­ні, що укра­їн­ські гро­ма­дя­ни ма­ють пра­во не­гай­но отри­ма­ти мо­жли­вість віль­но по­до­ро­жу­ва­ти до ЄС. Укра­ї­на до­ся­гну­ла усіх кри­те­рі­їв, ви­зна­че­них ЄС, і на­віть про­су­ну­ла­ся да­лі очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту

(Укр­ін­форм)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.