«Бо­ре­мо­ся за ко­жну ді­лян­ку»

Акти­ві­сти ви­ма­га­ли від про­ку­ро­ра Ки­є­ва звіт за від­кри­ті кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня що­до не­за­кон­них за­бу­дов у сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пра­кти­чно що­ти­жня ки­їв­ські акти­ві­сти зби­ра­ю­ться з пі­ке­та­ми під ки­їв­ською ме­рі­єю чи су­да­ми, де слу­ха­ють спра­ви за по­зо­ва­ми гро­мад з ви­мо­гою зу­пи­ни­ти бу­дів­ни­цтво ви­со­тки, за­прав­ки чи ма­га­зи­ну там, де це за­бо­ро­не­но за­ко­ном. Учо­ра, 5 кві­тня, ки­я­ни зі­бра­ли­ся під сті­на­ми сто­ли­чної про­ку­ра­ту­ри. При­йшли не з по­ро­жні­ми ру­ка­ми, а з це­глою, яку ви­кла­ли пе­ред вхо­дом. Са­ме цей бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал став яблу­ком роз­бра­ту між акти- ві­ста­ми, чи­нов­ни­ка­ми та пра­во­охо­рон­ця­ми, сим­во­лі­зу­ю­чи руй­ну­ва­н­ня істо­ри­чних бу­дин­ків та не­за­кон­ну за­бу­до­ву у сто­ли­ці за­га­лом. За сло­ва­ми Лі­дії ГОНЧАРЕНКО, го­ло­ви ГО «Бар­ви жи­т­тя», одні­єї з ор­га­ні­за­то­рів учо­ра­шньо­го пі­ке­ту, про­ку­ра­ту­ра — це оста­н­ня ін­стан­ція, яка справ­ді мо­же ви­рі­ши­ти проблему не­за­кон­них бу­дів­ництв.

«У Ки­є­ві єди­ним ор­га­ном, який час­тко­во впли­ва­є­на си­ту­а­цію із за­бу­до­ва­ми, єтіль­ки про­ку­ра­ту­ра. Ви­гра­ні су­ди, по­вер­ну­та зем­ля, аре­што­ва­ні ді­лян­ки — це ре­аль­ність. Зви­чай­но, все за­ле­жить від на­по­ле­гли­во­сті лю­дей, бо слід­чі по­лі­ції зде­біль­шо­го на­ле­жним чи­ном не роз­слі­ду­ють кри­мі­наль­ні спра- ви. Де­ся­тки від­кри­тих кри­мі­наль­них про­ва­джень не зу­пи­ня­ють зу­хва­лих дій за­бу­дов­ни­ків, які вда­ю­ться до по­гроз і мо­раль­но­го ти­ску на акти­ві­стів та про­дов­жу­ють за­бу­до­ви те­ри­то­рій. Не до­по­ма­га­ють на­віть зу­стрі­чі з на­чаль­ни­ка­ми слід­чих від­ді­лів МВС. То­му бо­ре­мо­ся за ко­жну ді­лян­ку. Від про­ку­ро­ра ви­ма­га­є­мо звіт по всіх від­кри­тих кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, оскіль­ки слід­ство за­тя­гу­є­ться і зло­чин­ці за­ли­ша­ю­ться без­кар­ни­ми», — по­ясню­ва­ла акти­віс­тка при­чи­ну акції у Facebook.

Та­кож про­си­ла ки­ян при­но­си­ти з со­бою за­яви, щоб пе­ре­да­ти їх осо­би­сто про­ку­ро­ру під час зу­стрі­чі. У них — опи­са­ти свою проблему, яких в уча­сни­ків пі­ке­ту не один де­ся­ток. Так, на акцію при­йшли ме­шкан­ці ву­лиць Буль­вар­но­Ку­дряв­ської та Гон­ча­ра, щоб пе­ре­шко­ди­ти пла­нам ін­ве­сто­ра збудувати на мі­сці ко­ли­шньо­го Сін­но­го рин­ку но­вий спаль­ний мі­кро­ра­йон, бо на­яв­на ін­фра­стру­кту­ра про­сто не ви­три­ма­є­та­ко­го на­ван­та­же­н­ня, крім то­го, не­да­ле­ко роз­та­шо­ва­на пам’ятка ЮНЕСКО «Со­фія Ки­їв­ська». Акти­ві­сти з ву­ли­ці Ме­чни­ко­ва, 11 че­ка­ють від про­ку­ро­ра за­бо­ро­ни на бу­дів­ни­цтво по­руч із їхнім бу­дин­ком ви­со­тно­го жи­тло­во­го ком­пле­ксу, від чо­го руй­ну­ю­ться при­ле­глі спо­ру­ди. Ме­шкан­ці ву­ли­ці Ре­ву­цько­го, 40 ма­ють на­дію, що та­ки вря­ту­ють озе­ро Ле­бе­ди­не та мі­сце­вий ри­нок по­руч, де за­пла­но­ва­ні жи­тло­ві хма­ро­чо­си. За ви­снов­ка­ми Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції ці­льо­ве при­зна­че­н­ня ці­єї зе­мель­ної ді­лян­ки — бла­го­устрій та екс­плу­а­та­ція, аж ні­як не жи­тло­ва за­бу­до­ва. Якщо з пер­шо­го ра­зу діа­лог не вда­сться, акти­ві­сти го­то­ві при­хо­ди­ти до про­ку­ро­ра ще і ще, аби до­сяг­ти ре­зуль­та­ту за будь-яку ці­ну.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.