До­свід бо­йо­вих офіцерів

У По­ві­тря­но­му ко­ман­ду­ван­ні «За­хід» від­бу­ли­ся збо­ри з ко­ман­ди­ра­ми рот

Den (Ukrainian) - - День України -

На те­ре­нах Львів­щи­ни й Іва­но-Фран­ків­щи­ни від­бу­ли­ся збо­ри з ко­ман­ди­ра­ми рот ча­стин авіа­ції, про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни та зв’ яз­ку. Про це по­ві­дом­ля­є­прес-центр По­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «За­хід». Основ­ну ува­гу під час на­вчань у По­ві­тря­но­му ко­ман­ду­ван­ні «За­хід» бу­ло зо­се­ре­дже­но на вдо­ско­на­лен­ні пи­тань бо­йо­во­го за­сто­су­ва­н­ня під­роз­ді­лів з ура­ху­ва­н­ням до­сві­ду, який уже на­був осо­бо­вий склад в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції.

Під ке­рів­ни­цтвом на­чаль­ни­ків ро­дів військ на пра­кти­ці від­пра­цьо­ва­но пи­та­н­ня бо­йо­вої ро­бо­ти, ре­мон­ту й пе­ре­дис­ло­ка­ції те­хні­ки, ти­ло­во­го та мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, удо­ско­на­ле­но на­ви­чки з та­кти­чної ме­ди­ци­ни, фі­зи­чної під­го­тов­ки й ме­то­ди за­хи­сту від зброї ма­со­во­го ура­же­н­ня. Під час на­вчань зокре­ма за­сво­є­но та­кож но­ві при­йо­ми ро­бо­ти ан­ти­ди­вер­сій­них груп і пи­та­н­ня мін­но­ви­бу­хо­вої спра­ви. Фа­хів­ці авіа­ції та зв’яз­ку, зе­ні­тних ра­ке­тних і ра- діо­те­хні­чних військ удо­ско­на­ли­ли свої пра­кти­чні на­ви­чки, на­бу­ли но­вих те­о­ре­ти­чних знань й озна­йо­ми­ли­ся з рі­зно­ма­ні­тни­ми ме­то­ди­ка­ми, що ста­нуть у при­го­ді на на­вча­н­нях з осо­бо­вим скла­дом як у мі­сцях по­стій­ної дис­ло­ка­ції, так і під час ви­ко­на­н­ня зав­дань у мі­сцях при­зна­че­н­ня.

ФО­ТО НАДАНО МОУ

Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.