#со­ко­ти _са­ку­ри

Ужго­род­ці іні­ці­ю­ва­ли акцію зі збе­ре­же­н­ня де­рев-ві­зи­ті­вок мі­ста

Den (Ukrainian) - - День України -

Кві­тень для обла­сно­го цен­тру За­кар­па­т­тя ємі­ся­цем цвітіння са­ку­ри. Із се­ре­ди­ни кві­тня і аж до за­вер­ше­н­ня трав­не­вих свят мі­сто за­пов­ню­ють ту­ри­сти. І зро­би­ти фо­то з са­ку­рою ста­ло тра­ди­ці­єю як для го­стів мі­ста, так і для за­кар­па­тців.

Однак ду­же ча­сто, на­ма­га­ю­чись зро­би­ти гар­не фо­то, лю­ди ла­ма­ють гіл­ки з де­рев, об­тру­шу­ють цвіт. Хтось ла­ма­є­гіл­ки, аби при­не­сти їх до­до­му і по­ста­ви­ти у ва­зу, однак да­ле­ко не всі зна­ють, що зла­ма­на гіл­ка про­жи­ве всьо­го кіль­ка хви­лин, а та­ка дія мо­же зав­да­ти зна­чної шко­ди де­ре­ву.

Для то­го, аби біль­ше роз­по­ві­сти ужго­род­цям та го­стям мі­ста про са­ку­ри і роз­ві­я­ти ба­га­то мі­фів, ко­ри­сту­ва­чі Фейс­бу­ку за­по­ча­тку­ва­ли іні­ці­а­ти­ву #со­ко­ти­_са­ку­ри (від за­кар­пат­сько­го «со­ко­ти­ти» — бе­рег­ти). Будь- який ко­ри­сту­вач со­ці­аль­ної ме­ре­жі, ско­ри­став­шись да­ним хеш-те­гом, мо­же ді­зна­ти­ся ба­га­то ці­ка­вої ін­фор­ма­ції про ці де­ре­ва і зокре­ма про те, як тре­ба бе­ре­жно до них ста­ви­ти­ся.

«З ро­ку в рік і мі­сце­ві не­ві­гла­си, і ту­ри­сти зну­ща­ю­ться з са­ку­ри. Одні вла­што­ву­ють са­ку­ро­вий сніг, ін­ші ла­ма­ють гіл­ки. При цьо­му во­ни не за­ми­слю­ю­ться над до­лею де­ре­ва. Ми спро­бу­ва­ли про­ве­сти про­фі­ла­кти­чну ро­бо­ту на ви­пе­ре­дже­н­ня. Під на­шим хе­ште­гом #со­ко­ти­_са­ку­ри, що озна­чає— бе­ре­жи, як найдорожче, ми спро­бу­ва­ли зі­бра­ти всі мі­фи, ле­ген­ди та істо­ри­чні фа­кти про це уні­каль­не де­ре­во. Ме­та, щоб ко­жен, ко­му ця ін­фор­ма­ція по­тра­пить на очі, зро­зу­мів про­сті пра­ви­ла по­во­дже­н­ня. Що го­лов­не зав­да­н­ня — не мит­тє­ве за­до­во­ле­н­ня і фо­то, а по­тре­ба збе­рег­ти цю кра­су для по­ко­лінь. Ми ж по­зи­ціо­ну­є­мо се­бе як мі­сто ту­ри­зму і са­ме че­рез це по­трі­бно що­ро­ку про­во­ди­ти спе­ці­аль­ні уро­ки на­вча­н­ня по­во­дже­н­ня з са­ку­ра­ми. В шко­лах, се­ред па­труль­них, щоб про це роз­по­від­а­ли екс­кур­со­во­ди», — за­зна­чи­ла «Дню» одна з іні­ці­а­то­рів акції Га­ли­на ЯРЦЕВА.

Зла­ма­ні гіл­ки не при­но­сять жо­дної ко­ри­сті де­ре­ву, а нав­па­ки — мо­жуть йо­го зни­щи­ти, го­во­рить «Дню» кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук, до­цент, за­ві­ду­вач ка­фе­дри бо­та­ні­ки біо­ло­гі­чно­го фа­куль­те­ту Ужго­род­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Олег КОЛЕСНИК. «Са­ку­ри це пло­до­ві де­ре­ва, во­ни не лю­блять, аби їх обла­му­ва­ли. До то­го ж на мі­сце зла­му мо­же бу­ти за­не­се­ний гри­бок, що на­не­се шко­ди усьо­му де­ре­ву», — за­зна­чив біо­лог. Са­ку­ра ви­ма­га­є­до­гля­ду, але не ба­наль­но­го обла­му­ва­н­ня гі­ло­чок.

Тож, якщо ви ма­є­те на­мір при­їха­ти до Ужго­ро­да в пе­рі­од цвітіння са­ку­ри, обов’яз­ко­во ско­ри­стай­те­ся хе­ште­гом і ді­зна­є­те­ся ба­га­то ці­ка­во­го.

ФО­ТО З САЙ­ТА PROKARPATY.INFO

Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.