У Рів­но­му стар­тує кі­но­шко­ла

Ме­та — ство­ри­ти ко­му­ні­ка­тив­ний май­дан­чик між фа­хів­ця­ми га­лу­зі та за­ці­кав­ле­ною мо­лод­дю

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

УРів­но­му на­вча­ти­муть кі­но­ми­сте­цтву. Упро­довж ше­сти ти­жнів у мі­сті від­бу­ва­ти­му­ться май­стер-кла­си, які бу­дуть про­во­ди­ти зна­ні ре­жи­се­ри, сце­на­ри­сти, опе­ра­то­ри-по­ста­нов­ни­ки, про­дю­се­ри та акто­ри. Во­ни роз­по­від­а­ти­муть, зокре­ма, про осо­бли­во­сті до­ку­мен­таль­но­го та ігро­во­го кі­но, про ство­ре­н­ня сце­на­рі­їв, які за­хо­ті­ли б ку­пи­ти, про осно­ви ко­льо­ро­знав­ства, а та­кож про те, як про­хо­ди­ти ка­стин­ги й отри­му­ва­ти роль. Участь у та­ких твор­чих май­стер­нях бу­де без­ко­штов­ною. Це ста­не мо­жли­вим у ме­жах про­е­кту «Кі­но­шко­ла у Рів­но­му».

Йо­го ме­та — ство­ри­ти ко­му­ні­ка­тив­ний май­дан­чик між фа­хів­ця­ми в га­лу­зі кі­но та за­ці­кав­ле­ною мо­лод­дю, роз­по­від­ає ав­тор ідеї Ві­ктор БУЛИГА. За йо­го сло­ва­ми, Рів­не ста­не пер­шим мі­стом, яке зав­дя­ки актив­но­сті жи­те­лів та під­трим­ці вла­ди ві­зьме­ться за вті­ле­н­ня та­кої іні­ці­а­ти­ви.

До то­го ж, кі­но­шко­ла бу­де ду­же до­ре­чною. Бо на сьо­го­дні ба­га­то хто на­ма­га­є­ться зні­ма­ти філь­ми — від ко­ро­тко­ме­тра­жок до се­рі­а­лів. Хтось зна­хо­дить фі­нан­су­ва­н­ня, хтось на­ма­га­є­ться це ро­би­ти, на­віть не маючи бю­дже­ту. Але на екра­ни ці ро­бо­ти по­тра­пля­ють рід­ко. І одна з при- чин — від­су­тність в ав­то­рів азів кі­но­осві­ти. «Цей про­ект — один із кро­ків до то­го, щоб Рів­не зайня­ло свою ні­шу се­ред кі­не­ма­то­гра­фі­чних міст. І під­ґрун­тя для цьо­го ми вже ма­є­мо, — пе­ре­ко­ну­є­Ві­ктор Булига. — Так, на сьо­го­дні у Рів­но­му єсвій кі­но­фе­сти­валь (маю на ува­зі «Мі­сто мрії»). Крім то­го, ро­бо­ти мі­сце­вих ав­то­рів бу­ли пред­став­ле­ні на між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях за кор­до­ном. На­справ­ді та­ка кі­но­шко­ла мо­гла існу­ва­ти у на­шо­му мі­сті ще кіль­ка ро­ків то­му. Адже я по­да­вав цей про­ект на гран­то­вий кон­курс, який про­во­див один із фон­дів. І йо­го під­три­ма­ли. Але це був 2014 рік. По­ча­ла­ся вій­на, то­му фонд ви­рі­шив фі­нан­су­ва­ти со­ці­аль­ні про­е­кти, а не ті, що сто­су­ва­ло­ся куль­ту­ри, бо са­ме це ви­яви­ло­ся в прі­о­ри­те­ті. Але ідею я не по­ли­шив. В ре­зуль­та­ті іні­ці­а­ти­ву ор­га­ні­зу­ва­ти кі­но­шко­лу під­три­ма­ла мі­ська вла­да в рам­ках про­е­кту «Рів­не — мі­сто уні­каль­них по­дій». Вза­га­лі готуючи май­стер-кла­си, ми роз­ра­хо­ву­є­мо на по­ча­тків­ців. Але це не обов’яз­ко­во ма­є­бу­ти мо­лодь. Так, на­при­клад, донь­ка ві­до­мо­го в Єв­ро­пі ху­до­жни­ка Ге­ор­гія Ко­смі­а­ді — На­дія впер­ше зня­ла­ся у філь­мі, ко­ли їй бу­ло 92 ро­ки. Тоб­то по­чи­на­ти ні­ко­ли не пі­зно».

Стар­тує про­ект уже 29 кві­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.