Чи не го­ту­є­ться Ро­сія зно­ву втор­гну­ти­ся в Укра­ї­ну?

Про пе­ред­умо­ви ши­ро­ко­мас­шта­бної во­єн­ної опе­ра­ції

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сті­вен БЛАНК Atlantic Council, 4 кві­тня 2017, пе­ре­клад ИНОСМИ.Ru Сті­вен БЛАНК — стар­ший на­у­ко вий спів ро біт ник Аме ри - кансь кої ра ди із зов ніш ньої по­лі­ти­ки

Остан нім ча сом дії Ро сії свід чать про те, що ро - сійсь ка за гро за Укра ї ні, а та кож по тен цій но Кав ка - зу, Бі ло ру сі та При бал ти ці — ви­йшла на но­вий рі­вень. Це ціл­ком мо же пе ред ба ча ти ши ро ко - мас­шта­бну во­єн­ну опе­ра­цію.

По-пер­ше, 2016 ро­ку Мо­сква ство­ри­ла 25 ди­ві­зій і 15 бри­гад, збіль шив ши при цьо му чи - сель ність зброй них сил всьо го ли ше на 10 ти сяч осіб. Це, ймо - вір­но, озна­чає, що Ро­сія має на­мір ве­сти ве­ли­ку війну про­тя­гом три ва ло го ча су і при цьо­му роз - ра хо вує ви ко рис то ву ва ти ра - дянсь ку мо дель — з ар мі­єю, що скла да єть ся з « кад ро ва них час - тин», які існу­ва­ли ли­ше на па­пе­рі, по ки їх осо бо вий склад не при­зи­вав­ся під час ма­со­вої мо­бі­лі­за­ції. Про те, що Ро­сія, мо­жли­во, за ду ма ла ся про та ку мо бі лі - за цію, свід чать на вчан ня 2016 ро­ку — зокре­ма, на­вча­н­ня «Кав­каз- 2016 » , — до яких за лу ча ли си ли мі ніс тер ст ва внут ріш ніх справ, банки (для ви­пла­ти сол­да­там плат ні в по льо вих умо вах), лі­кар­ні (для роз­гор­та­н­ня по­льо­вих шпи та лів) та чи нов ни ки з міс це вих ци віль них ад мі ніс т ра­цій. Су­дя­чи з усьо­го, Ро­сія ду­має про три­ва­лі кон­флі­кти і по­вер­та­єть ся до фан та зій про війсь ко ві та мо бі лі за цій ні опе ра ції в ра - дян­сько­му ду­сі.

По- дру ге, у 2016— 2017 ро­ках Мо­сква — в ме­жах цих же про це сів — ство ри ла 1- у гвар - дійсь ку тан ко ву ар мію, 40- у ар - мію і 8- у ар мію і роз міс ти ла їх уз довж ук ра їнсь ких кор до нів. Штаб 8- ї ар мії роз та шо ва ний у Ро­сто­ві-на-До­ну. Си­ли ці­єї ар­мії мо­жуть, якщо бу­де по­трі­бно, зав­да ти уда ру у на пря мі Кав ка зу або бу­ти пе­ре­прав­ле­ні мо­рем чи по віт рям на Близь кий Схід. Ба біль ше, будь- яку з цих ар мій мо­жна швид­ко пе­ре­ки­ну­ти в Бі­ло русь, аби чи ни ти там без лад - дя, якщо бі­ло­ру­ський уряд не за­хо­че чи не змо­же це зро­би­ти са­мо стій но. До дат ко во, як за зна - чає Да­вид Ба­та­шві­лі, Ро­сія сфор­му­ва­ла чо­ти­ри но­ві ди­ві­зії: 150-у мо то стрі лець ку ди ві зію у Рос - товсь кій об лас ті, 10- у тан ко ву ди­ві­зію і 3-у мо­то­стрі­ле­цьку ди­ві зію у Во ро незь кій об лас ті і 144-у мо­то­стрі­ле­цьку ди­ві­зію під Смо ленсь ком. Во ни дис ло ку ва - ти­му­ться, від­по­від­но, за 50, 45 і 255 кі­ло­ме­трів від укра­їн­сько­го кор до ну. Крім то го, штаб ро - сійсь кої 20- ї ар мії, що ра ні ше був роз­та­шо­ва­ний у схі­дній ча­сти ні Під мос ков’ я, бу де пе ре мі - ще­но ближ­че до Укра­ї­ни, до Во­ро­не­жа. До­да­тко­во три мо­то­стрі­ле­цькі бри­га­ди, що ра­ні­ше ба­зу­ва ли ся у гли би ні ро сійсь кої те - ри­то­рії, не­по­да­лік кор­до­ну з Ка­зах­ста­ном і По­вол­жям, пе­ре­ки­да­ю­ться на за­хід. Те­пер во­ни роз­та­шо­ву­ва­ти­му­ться у Біл­го­род­ській, Брянсь кій та Во ро незь кій обла­стях, ближ­че ніж за 50 кі­ло­ме­трів від укра­їн­сько­го кор­до­ну.

Сві­жі новини ще зло­ві­сні­ші. 8 бе­ре­зня Мо­сква ого­ло­си­ла, що прі­о­ри­те­тним на­пря­мом для ро­сій­сько­го фло­ту ста­нуть ко­ра­блі, зда­тні не­сти вій­ська для про­ве­де­н­ня де­сан­тних опе­ра­цій. Та­кі си­ли мо­жуть бу­ти лег­ко ви­ко­ри­ста­ні про­ти Укра­ї­ни, Бал­кан, Кав­ка­зу або Близь­ко­го Схо­ду. 24 бе­ре­зня спо­сте­рі­га­чі за­ува­жи­ли, що до се­ли­ща По­кров­ське в роз­та­шо­ва­ній не­по­да­лік від Укра- їни Ро­стов­ської обла­сті при­бу­дуть де­ся­тки тан­ків. Одно­ча­сно Ро­сія на­пра­ви­ла ча­сти­ни по­ві­тря­но-де­сан­тних військ (ПДВ) до Бі­ло­ру­сії, що не да­є­змо­ги Укра­ї­ні пе­ре­ки­ну­ти си­ли з пів­но­чі на південний кор­дон, що пе­ре­бу­ва­є­під за­гро­зою, в ра­йон Ма­рі­у­по­ля. Ці ча­сти­ни ПДВ та­кож яв­но за­гро­жу­ють втор­гне­н­ням до Бі­ло­ру­сі.

Крім цьо­го, три­ва­ють кі­бе­ру­да­ри. За оцін­кою укра­їн­сько­го уря­ду, у ли­сто­па­ді і гру­дні 2016 ро­ку Ро­сія ор­га­ні­зу­ва­ла 6500 кі­бе­ра­так, спря­мо­ва­них про­ти рі­зних укра­їн­ських ві­домств, зокре­ма про­ти Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів і ка­зна­чей­ства. Ха­ке­ри та­кож обра­ли сво­єю мі­шен­ню енер­го­си­сте­му Ки­є­ва, що при­зве­ло до від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії в де­яких ча­сти­нах сто­ли­ці. Вар­то за­зна­чи­ти, що пер­ше та­ке від­клю­че­н­ня вна­слі­док кі­бе­ра­та­ки ста­ло­ся на рік ра­ні­ше, у гру­дні 2015 ро­ку, ко­ли ро­сій­ські ха­ке­ри втру­ти­ли­ся в ро­бо­ту енер­го­си­сте­ми на За­хі­дній Укра­ї­ні.

З по­ча­тку 2017 ро­ку по­стій­но зро­ста­ють кіль­кість і мас­штаб по­ру­шень пе­ре­мир’я з бо­ку ро­сій­ських сил. Ли­ше з 12 до 20 бе­ре­зня від­бу­ло­ся 336 на­па­дів, під час яких за­ги­ну­ли дев’ ять укра­їн­ських солдатів і 35 бу­ло по­ра­не­но. 23 бе­ре­зня се­ред бі­ло­го дня в Ки­є­ві бу­ло вби­то ко­ли­шньо­го де­пу­та­та Ро­сій­ської ду­ми Де­ни­са Во­ро­нен­ко­ва, а в Хар­ко­ві ви­бу­хнув за­вод боє­при­па­сів. Це свід­чить про по­вер­не­н­ня до та­кти­ки ор­га­ні­зо­ва­них дер­жа­вою те­ра­ктів в Укра­ї­ні.

Та­ким чи­ном, дії Ро­сії та пе­ре­мі­ще­н­ня її зброй­них сил у по­єд­нан­ні з май­бу­тні­ми у сер­пні-ве­ре­сні на­вча­н­ня­ми «За­хід-2017» у Бі­ло­ру­сі да­ють під­ста­ви по­бо­ю­ва­ти­ся но­вої вій­сько­вої опе­ра­ції або в Укра­ї­ні, або в Бі­ло­ру­сі, або на­віть на Кав­ка­зі. Ба біль­ше, в Пу­ті­на за­раз залишилося мен­ше про­сто­ру для ма­нев­ру все­ре­ди­ні кра­ї­ни, ніж ра­ні­ше. Еко­но­мі­чні ре­фор­ми та еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня на­ра­зі ма­ло­ймо­вір­ні. До­да­тко­во, ро­сій­ській ар­мії за­раз не ви­ста­чає осо­бо­во­го скла­ду, а ро­сій­ський обо­рон­ний бю­джет, су­дя­чи з усьо­го, до­сяг сво­їх меж. Мо­жли­во, Пу­тін від­чу­ває, що йо­му слід яко­мо­га ра­ні­ше зав­да­ти уда­ру, якщо він хо­че ство­ри­ти при­від, який ви­прав­до­вує ши­ро­ко­мас­шта­бну мо­бі­лі­за­цію на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів 2018 ро­ку, на яких він ро­би­ти­ме акцент на ро­сій­сько­му ста­ту­сі над­дер­жа­ви. Ціл­ком імо­вір­но, що на­бли­жа­є­ться пе­рі­од, ко­ли Укра­ї­на, Білорусь чи Кав­каз пе­ре­бу­ва­ють у ма­кси­маль­ній не­без­пе­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.