«Ро­сія по-сер­йо­зно­му го­ту­є­ться до вій­ни з НАТО»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­лог, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка:

План А із ши­ро­ко­мас­шта­бно­го втор­гне­н­ня Ро­сії в Укра­ї­ну існу­вав у 2014 — 2015 ро­ках. Осо­бли­во це сто­су­є­ться 2015 ро­ку, ко­ли про­го­во­рю­ва­ли­ся рі­зні ва­рі­а­ції ро­сій­ської агре­сії, зокре­ма одна з яких на­зи­ва­ла­ся «до­ро­га в Крим». То­ді держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі при­їхав у Со­чі, й із Пу­ті­ним во­ни тер­мі­но­во за­ла­го­ди­ли цю си­ту­а­цію в обмін на те, що Укра­ї­на не бу­де в НАТО та від­мо­ви­ться від будь-яких на­сту­паль­них дій зі звіль­не­н­ня Дон­ба­су. Те­пер Ро­сія ре­а­лі­зує план Б, який, пе­ре­д­усім, по­ля­гає в роз­бу­до­ві вій­сько­вої ін­фра­стру­кту­ри, зокре­ма штур­мо­вих ди­ві­зій та спе­цна­зу, дов­ко­ла Укра­ї­ни і в Бі­ло­ру­сі та­кож. Але це спря­мо­ва­но не тіль­ки про­ти Укра­ї­ни, Ро­сія по-сер­йо­зно­му го­ту­є­ться до вій­ни з НАТО. То­му фор­му­ва­ти­ме­ться пер­ший стра­те­гі­чний еше­лон, який вклю­ча­ти­ме те­ри­то­рію Бі­ло­ру­сі, кор­дон з Укра­ї­ною та, від­по­від­но, по­си­ле­н­ня в Кри­му вій­сько­вих угру­по­вань про­ти схі­дно­го флан­гу НАТО. Крім то­го, план Б вклю­чає по­ши­ре­н­ня ди­вер­сій­них акцій на всю те­ри­то­рію Укра­ї­ни, а та­кож де­мо­ра­лі­за­цію на­шої обо­ро­ни на схо­ді Укра­ї­ни че­рез зав­да­н­ня ве­ли­ких втрат. Ро­зу­мі­ю­чи обме­же­н­ня вла­сних вій­сько­вих ре­сур­сів, про що пи­ше Бланк, на то­рі­шніх на­вча­н­нях ро­сі я ни як раз від пра цьо ву ва ли стра те гіч ну на сту - паль­ну опе­ра­цію — про­рив флан­гу НАТО в одно­му чи ін­шо­му на­прям­ку. На мою дум­ку, во­ни пла­ну ють дві опе ра ції. На на вчан нях « Кав каз-2016 » мі ністр обо ро ни Сер гій Шой гу від вер то ска зав: « Ми від пра цьо ву є мо на ші опе ра ції на пів ден но­схі­дно­му на­прям­ку — че­рез Укра­ї­ну, Мол­до­ву, Ру­му­нію, да­лі — Бал­ка­ни. А ін­ший на­пря­мок на­ба­га­то лег ший, і він мо же ста ти дру гим Кри мом. Це об’єд­на­н­ня те­ри­то­рії Ро­сії з Ка­лі­нін­град­ською обла­стю. Я пе­ре­ко­на­ний, що Ро­сія фа­кти­чно за де­кіль­ка го­дин мо­же за­бло­ку ва­ти кра­ї­ни Бал­тії, ви­ко­ри­став­ши та­кти­ку «зе­ле­них чо­ло­ві­чків». Що­до роз­мі­ще­н­ня на­тов­ських ба­таль­йо­нів у кра­ї­нах Бал­тії, то це рад­ше сим­во­лі­чне стри­му­ва­н­ня. Ро­сі­я­ни, зі сво­го бо­ку, роз­ра­хо­ву­ють на ре­аль­не спів­від­но­ше­н­ня сил. Що та­ке чо­ти­ри ба­таль­йо­ни про ти де ся ти бри гад зброй них сил РФ? Звіс но, ро­сі­я­ни не роз­ра­хо­ву­ють ді­йти до Бер­лі­на, як це бу­ло 1945 ро­ку. Якщо Ро­сія ре­а­лі­зує ці опе­ра­ції, НАТО бу­де оста­то­чно дис­кре­ди­то­ва­но й зре­штою роз сип леть ся. Та ким чи ном ро сі я ни за вда дуть НАТО не стіль­ки во­єн­ну, як во­єн­но-по­лі­ти­чну по­раз ку. І це ре аль но. А Пу тін, як ві до мо, звик усіх ста­ви­ти пе­ред фа­ктом. З огля­ду на ви­ще­зга­да­ний ана­ліз аме­ри­кан­сько­го екс­пер­та, Укра­ї­ні по­трі­бно ви­зна­ти, що пе­ре­бу ва є мо в ста ні вій ни, ввес ти в дію план обо­ро­ни кра­ї­ни і ді­я­ти від­по­від­но.

Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.