«Лі­те­ра­тур­ний» аль­бом

Аку­сти­чний ду­ет Ді­ля та Орест пред­ста­ви­ли в Ки­є­ві свою но­ву пла­тів­ку «22»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це вже дру­гий аль­бом, на­пи­са­ний у спів­пра­ці спів­а­ка і му­зи­чно­го про­дю­се­ра Ді­лі та аль­ти­ста На­ціо­наль­но­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­ї­ни, ав­то­ра-ви­ко­нав­ця Оре­ста Кри­си, по­ві­дом­ля­є­liroom.com.ua. До аль­бо­му уві­йшли 22 ком­по­зи­ції. Ко­ли ро­бо­та над пла­тів­кою бу­ла за­вер­ше­на, му­зи­кан­ти ви­рі­ши­ли по­ді­ли­ти аль­бом на дві ча­сти­ни по 11 тре­ків. На­сту­пна ча­сти­на аль­бо­му пла­ну­є­ться вже цьо­го ро­ку. Біль­шість пісень з аль­бо­му на­пи­са­ні на вір­ші Лі­ни Ко­стен­ко, Богдана-Іго­ря Ан­то­ни­ча, Юрія Ду­бин­сько­го, Та­ра­са Шев­чен­ка. То­му Ді­ля та Орест між со­бою ча­сто на­зи­ва­ють аль­бом «лі­те­ра­тур­ним». Зі зву­ко­вим оформ­ле­н­ням мо­ло­дим ми­тцям до­по­ма­гав са­унд­про­дю­сер Оле­ксандр Ход­чен­ко.

Не­за­ба­ром Ді­ля та Орест ви­ру­ша­ють у га­стро­лі на під­трим­ку сво­го аль­бо­му по Укра­ї­ні та Ні­меч­чи­ні. Тур­не роз­по­чне­ться 21 кві­тня у Дні­прі, да­лі кон­цер­ти від­бу­ду­ться в Чер­ка­сах, Ки­є­ві та за кор­до­ном.

ФО­ТО З САЙ­ТА LIROOM.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.