«За­лі­зни­чна» ко­ме­дія

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Це дру­га по­спіль прем’єра у зань­ків­чан. І вдру-ге— ко­ме­дія.

■На по­ча­тку бе­ре­зня «День» роз­по­від­ав про по­ста­нов­ку на ве­ли­кій сце­ні Бо­г­да­ном Рев к е ви­чем мю­зи­клу за мо­ти­ва­ми п’ єси і та­лійсь ко­го дра­ма­тур­га Кар­ла Гол ь до­ні «Слу­га двом па­нам ». Цьо­го ра­зу по­міч ник ре­жи­се­ра В’яче­слав ЖУКОВ за­про­сив гля­да­ча на ка­мер­ну сце­ну — на ко­ме­дію« Чо­ло­вік мо­єї дру­жи­ни» по­пу­ляр­но­го су­ча­сно­го хор­ват­сько­го дра­ма­тур­га М іро Г ав­ран а, тво­ри яког о пе­ре­кла­де­но 25- ма­мо ва­ми сві­ту, а 15 ро­ків то­му у сло­ва­цько­му мі­сті Тр­на­ва на­віть ор­га­ні­зу­ва­ли фе­сти­валь п’єс Гав­ра­на, який та­кі на­зи­ває т ься — «Гав­ран­фест».

■Жанр ви­ста­ви« Чо­ло­вік мо­єї дру­жи­ни» смі­ли­во мо­жна ви­зна­чи­ти як« за­лі­зни­чна ко­ме­дія », по­за­як за­ка­дро­ва, але го­лов­на її ге­ро­ї­ня (Дра­гі - ца) пра­цює про­від­ни­цею швид­кі­сно­го екс­пре­са. Все її жи­т­тя — як за роз­кла­дом по­тя­га: старт, рух і фі­ніш. Від­по­від­но — зу­стрі­чі та про­ща­н­ня з... дво- м а чо­ло­ві­ка­ми, по оби­два кін­ці марш ру­ту. Кре­ше— гар­ний ко­ха­нець. Жар кець — ро­бо­тя -щий, лю­бить ство­рю ва­ти за­ти­шок і до­бре опі­ку­є­ться донь­кою. Оби­два— ко­ха­ють Дра­гі­цу­та ще й жи­т­тя її не­аби­як урі­зно­ма­ні­тню­ють. Що ще по­трі­бно жін­ці?

■« Уна­шта­кий­не­про­стий­ча­схо­ті­ло­ся­бзро­би­ти­я­ку­сьне­ве­ли­чку­ро­зряд­ку,що­би­лю­ди­на­я­кий­сьча­сза­бу­ли­про­не­га­ра­зди­та­про­бле­ми­і­при­йшли­до­нас по­смі­я­ти­ся »,— го­во­рить В’яче­слав Жуков. — П’єса не про кла­си­чний лю­бов­ний три­ку­тник: чо­ло­вік і дві не­ща­сні жін­ки... У Гав­ра­на все з то­чні­стю до нав­па­ки: еман­си­по­ва­на жін­ка, ко­тра пра­гне гар­мо­нії, і двоє не­ща­сних чо­ло­ві­ків...»

■На сце­ні— два акто­ри: Дми­тро Кар ш не вич та Олег Сі­ки­рин­ський. І один скан­дал — у по­шу­ках чо­ло­ві­чо­го щастя.

■ На­сту­пний по­каз ви­ста­ви від­бу­де­ться 8 кві­тня.

У львів­сько­му Те­а­трі ім. М. Зань­ко­ве­цької пред­ста­ви­ли п’єсу

Мі­ро Гав­ра­на

ФО­ТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.