«Дру­жи­на до­гля­да­ча зоо­пар­ку» — з 13 кві­тня в українському кі­но­про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

В осно­ві філь­му ре­жи­се­ра Ні­кі Ка­ро по­кла­де­на ре­аль­на істо­рія із жи­т­тя пра­ців­ни­ків Вар­шав­сько­го зоо­пар­ку. Сце­на­рій на­пи­са­ний Ан­же­лою Вор­кмен за мо­ти­ва­ми одно­ймен­ної книж­ки Дайан Ак­кер­ман. Дія стрі­чки роз­гор­та­є­ться під час оку­па­ції Поль­щі Тре­тім рей­хом. У ве­ре­сні 1939 ро­ку, під час втор­гне­н­ня вер­ма­хту в Поль­щу, Вар­шав­ський зоо­парк силь­но по­стра­ждав від бом­бар­ду­вань, ба­га­то тва­рин за­ги­ну­ли, ін­ші бу­ли ви­ве­зе­ні на­ци­ста­ми до Ні­меч­чи­ни. Спо­ро­жні­лі при­мі­ще­н­ня ди­ре­ктор зоо­пар­ку Ян Жа­бин­ський, актив­ний уча­сник поль­сько­го Опо­ру, та йо­го дру­жи­на Ан­то­ні­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для укри­т­тя єв­ре­їв, які вте­кли з Вар­шав­сько­го гет­то... Упро­довж трьох ро­ків на те­ри­то­рії зоо­пар­ку хо­ва­ло­ся близь­ко 300 єв­ре­їв, де­які з них на­віть жи­ли на те­ри­то­рії віл­ли Жа­бин­сько­го. Лю­дей з арій­ською зов­ні­шні­стю во­ни пред­став­ля­ли як сво­їх да­ле­ких ро­ди­чів. А ти­по­вим се­мі­там до­во­ди­ло­ся хо­ва­ти­ся у... во­льє­рах, де ра­ні­ше ме­шка­ли тва­ри­ни. Всіх пе­ре­хо­ва­них єв­ре­їв Жа­бин­ські на­зи­ва­ли «го­стя­ми»... Якщо ви­ни­ка­ла не­без­пе­ка, то Ан­то­ні­на по­чи­на­ла гра­ти на ро­я­лі арію з опе­ре­ти «Пре­кра­сна Оле­на» Оф­фен­ба­ха, по­да­ю­чи си­гнал «го­стям» тер­мі­но­во хо­ва­ти­ся... Актри­са Джес­сі­ка Че­стейн тон­ко зі­гра­ла роль Ан­то­ні­ни, а її чо­ло­ві­ка — бель­гій­ський актор Йо­хан Гел­ден­берґ. Та­кож у філь­мі один із го­лов­них обра­зів ви­ко­нав Да­ні­ель Брюль. Акто­ро­ві ді­ста­ла­ся роль Лу­тца Хе­ка, ко­ли­шньо­го дру­га сім’ї, ко­трий став ви­со­ким на­цист­ським чи­нов­ни­ком і за­ко­хав­ся в Ан­то­ні­ну, те­ро­ри­зу­ю­чи жін­ку... До ре­чі, 1965 р. ізра­їль­ський ін­сти­тут «Яд Ва­шем» при­сво­їв по­друж­жю Жа­бин­ських за по­ря­ту­нок єв­ре­їв ти­тул «Пра­ве­дни­ків сві­ту».

ФО­ТО З САЙ­ТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.