«Ліс» — 12 кві­тня, На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

У ви­ста­ві Дми­тра Бо­го­ма­зо­ва­кла си­чний сю­жет Оле­ксан­дра Остров­сько­го на­бу­ває ка­лей­до­ско­пі­чно­сті. На­звап’ єси — « Ліс » , яка, на дум­ку ре­жи­се­ра, не втра­ти­ла­сво­єї акту­аль­но­сті й ме­та­фо­ри­чно ви­зна­чає дрі­му­чість мо­раль­них усто­їв су­спіль­ства, пред­став­ни­цею яко­го є го­лов­на­ге­ро­ї­ня, по­мі­щи­ця Гур­миж­ська(На та­лія Сум­ська) та її ото­че­н­ня. Цю ви­ста­ву та­кож мо­жна на­зва­ти бе­не­фі­сом Ана­то­лія Хо­сті­ко­є­ва, який фе­є­ри­чно грає роль Не­ща­слив­це­ва, а йо­го ко­ле­га Ща­слив­цев (Ва­силь Ба­ша) до­стой­но пі­ді­грає сво­є­му зір­ко­во­му пар­тне­ро­ві. У по­ста­нов­ці, як ка­зав кла­сик, «все ви­со­ке і все пре­кра­сне за­сно­ва­не на роз­ма­їт­ті, на кон­тра­стах» і всі акто­ри, за­ді­я­ні у «Лі­сі», май­стер­но пе­ре­во­дять сю­жет із тра­ге­дій­ної пло­щи­ни в ко­мі­чну. Ці бла­го­ро­дні ли­ца­рі сце­ни при­му­шу­ють ді­йо­вих осіб ста­ти без­по­се­ре­дні­ми уча­сни­ка­ми їхньо­го спе­кта­клю, який ла­має си­сте­му ста­лих пра­вил і да­рує людині сво­бо­ду, зда­тність ди­ву­ва­ти­ся, за­ко­ху­ва­ти­ся, бу­ти са­мою со­бою...

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.