«Лю­ди­на людині»

Під та­кою на­звою від­бу­де­ться кон­курс ві­део­ро­ли­ків со­ці­аль­ної ре­кла­ми

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фе­сти­валь Molodiya Festival та ме­ре­жа кі­но­те­а­трів« Пла­не­та Кі­но» ста­ли іні­ці­а­то­ра­ми кон­кур­су со­ці­аль­ної ре­кла­ми «Лю - ди­на людині ». Ор­га­ні­за­то­ри за­клик ають мо­ло­дих ре­кла­мі­стів зня­ти ко­ро­ткі ві­део­ро­ли­ки про вза­є­мо­по­ва­гу між лю­дьми в су­спіль­стві.

■Кон­курс« Лю­ди­на людині» має на­ме­ті на­га­да­ти, що за­при єм­не спів­жи­т­тя се­ред ін­ших від­по­від­аль­ні са­мі гро­ма­дя­ни, а су­спіль­ство лег­ко змі­ню­є­ться на кра­ще, ко­ли всі гро­ма­дя­ни до­кла­да­ють тро­хи зу­силь, по­ві­дом­ляє i- pro. kiev. ua. При­йом ро­біт три­ва­ти­ме до 25 трав­ня.

■ Най­кра­щі ро­ли­ки со­ці­аль­ної ре­кла­ми отри­ма­ють ро­та­цію на ве­ли­ких екра­нах ме­ре­жі «Пла­не­та Кі­но» та роз­ді­лять при­зо­вий фонд роз­мі­ром 100 000 грн. Най­ці­ка­ві­ші, на дум­ку жу­рі, уча­сни­ки кон­кур­су отри­ма­ють сер­ти­фі­кат на на­вча­н­ня в Kyiv Academy of Media Arts (КАМА), рі­чні або­не­мен­ти в кі­но­те­а­три «Планети Кі­но» і транс­ля­ції у ЗМІ.

■Оби­ра­ти най­кра­щі ро­бо­ти кон­кур­су бу­де між­на­ро­дне жу­рі, се­ред них че­ський ре­кла­міст Ян Ла­тал, кре­а­тив­ний ди­ре­ктор Tabasco в У кра­ї­ні Оле­ксандр Смир­нов, Пав­ло Вр­жещ із Banda Agency та ін­ші .« У ро­бо­тах хо­че­мо ба­чи­ти кон­стру­кти в, гу­мор, не­три­ві­аль­ний під­хід та ори­гі­наль­не ба­че­н­ня те­ми; про­фе­сій не­ви­ко­на­н­ня та до­три­ма­н­ня норм фе­сти­ва­лю — ма­стхев», — на­га­ду­ють ор­га­ні­за­то­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.