«Ту­нель­ний зір» — 7 кві­тня в Му­зеї істо­рії Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Свою но­ву ви­став­ку Ми­ки­та Крав­цов на­звав « Ту­нель­ним зо­ром » . На­від­крит­ті екс­по­зи­ції ху­до­жник пред­ста­вить ка­та­лог з но­ви­ми ро­бо­та­ми арт-про­е­кту. «Ця ви­став­ка при­свя­че­наа бсур­ду, в яко­му ми всі за­гру­зли. Біль­шу ча­сти­ну ча­су я про­во­джу у Фран­ції, але слід­кую за тим, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. Що­дня вран­ці слу­хаю укра­їн­ське ра­діо, де по­ві­дом­ля­ють все, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні», — ка­же Ми­ки­та Крав­цов. Аб­сурд бу­т­тя ми­тець пе­ре­дає в май­же 100 но­вих ро­бо­тах, які на­ма­лю­вав за остан­ні три мі­ся­ці. Це сюр­ре­а­лі­сти­чна гра­фі­ка й жи­во­пис. Ту­нель­ний зір — ме­ди­чний тер­мін, що озна­чає офталь­мо­ло­гі­чну па­то­ло­гію втра­ти пе­ри­фе­рій­но­го зо­ру. Це стан, за яко­го людині зда­є­ться, що во­на ди­ви­ться крізь ту­нель... В ін­тер­пре­та­ції ми­тця — це ме­та­фо­ра обме­же­н­ня по­ля зо­ру лю­ди­ни че­рез іде­о­ло­гію, про­па­ган­ду, гнів, агресію, страх чи ша­блон­ність ми­сле­н­ня... Як від­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри ви­став­ки, ро­бо­ти Ми­ки­ти Крав­цо­ва ві­зу­а­лі­зу­ють не­мі­цність тим­ча­со­вих, не­дов­го­три­ва­лих со­ю­зів, за­сно­ва­них на ком­про­мі­сах. Або ж нав­па­ки — си­ту­а­ції, ко­ли силь­ні іде­о­ло­гії бу­кваль­но впи­ра­ю­ться « ро­га­ми » однав одну. По ба чи ти ро­бо ти ми­тця мо­жна до 20 кві­тня.

ІЛЮСТРАЦІЯ З ОСО­БИ­СТО­ГО АРХІВУ МИ­КИ­ТИ КРАВ­ЦО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.