ТРАНШ ЗНIМЕ фі­нан­со­ву ли­хо­ман­ку

Але чи є в ме­мо­ран­ду­мі з МВФ рецепти лі­ку­ва­н­ня со­ці­аль­них хво­роб су­спіль­ства

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман отри­мав ва­жли­вий ко­зир для сво­го май­бу­тньо­го рі­чно­го зві­ту у пар­ла­мен­ті. І хоч би ко­ли він з ним ви­сту­пав, мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що бу­де не без за­до­во­ле­н­ня по­вто­ре­не ска­за­не ми­ну­ло­го вів­тор­ка.

ТИМ­ЧА­СО­ВЕ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ

«Нам вда­ло­ся про­дов­жи­ти спів­пра­цю з МВФ. Але під­трим­ка ззов­ні — це тим­ча­со­ве для Укра­ї­ни. Ми по­вин­ні нав­чи­ти­ся ви­ро­бля­ти ре­сур­си все­ре­ди­ні кра­ї­ни», — ци­тує прем’єра сайт Ка­бмі­ну. Грой­сман звер­нув ува­гу, що $1 мі­льярд кре­ди­тно­го тран­шу по­тра­пить у ре­зер­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, й це до­зво­лить зня­ти обме­же­н­ня на ва­лю­тні опе­ра­ції, укрі­пи­ти ва­лю­тний курс і під­три­ма­ти ма­кро­еко­но­мі­чну ста­біль­ність.

Май­же одно­ча­сно з рі­ше­н­ням про ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні чер­го­во­го тран­шу в рам­ках ме­ха­ні­зму роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня (EFF) МВФ опри­лю­днив ме­мо­ран­дум Укра­ї­ни про еко­но­мі­чну й фі­нан­со­ву по­лі­ти­ку в рам­ках тре­тьо­го пе­ре­гля­ду ці­єї про­гра­ми. Те, чо­го так дов­го до­би­ва­ли­ся опо­зи­ція й ква­зі­о­по­зи­ція в українському пар­ла­мен­ті, на­ре­шті від­бу­ло­ся.

НЕ­ВИ­ЗНА­ЧЕ­НІСТЬ ЗНИКАЄ, АЛЕ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ

Укра­їн­ські гро­ма­дя­ни ді­ста­ли мо­жли­вість ді­зна­ти­ся, що на них че­ка­є­най­ближ­чим часом. І не­хай ця ін­фор­ма­ція при­йшла до нас не з Бан­ко­вої й не з Гру­шев­сько­го, а з Ва­шинг­то­на, але во­на все ж зна­чно кра­ще, ніж не­ви­зна­че­ність — і за­галь­на, і з при­во­ду ви­ді­ле­н­ня цьо­го тран­шу, яке кіль­ка ра­зів пе­ре­но­си­ло­ся. То че­рез бло­ка­ду не­кон­тро­льо­ва­них те­ри­то­рій і ро­сій­ських бан­ків, то у зв’яз­ку з роз­мо­ва­ми про під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку або про про­даж/роз­про­даж ро­дю­чої укра­їн­ської зем­лі.

Тим часом у ме­мо­ран­ду­мі за­зна­ча­є­ться, що ме­не­джмент Фон­ду по­го­див­ся з дум­кою укра­їн­ської вла­ди, що вплив бло­ка­ди на еко­но­мі­чну, фі­нан­со­ву й бю­дже­тну си­ту­а­цію бу­де ке­ро­ва­ним. Він по­мі­тив та­кож роз­бло­ку­ва­н­ня ро­сій­ських бан­ків і на цій під­ста­ві ре­ко­мен­ду­вав ра­ді ди­ре­кто­рів прийня­ти по­зи­тив­не рі­ше­н­ня. Бло­ка­ди на­віть до­по­мо­гли Ки­є­ву. По­си­ла­ю­чись на них, на­ша вла­да по­про­си­ла МВФ не бра­ти до ува­ги факт ви­ко­на­н­ня або не­ви­ко­на­н­ня до­мов­ле­но­стей (за по­пе­ре­днім ме­мо­ран­ду­мом), тер­мін ви­ко­на­н­ня яких спли­вав на­при­кін­ці бе­ре­зня.

Опри­лю­дне­ні Фон­дом ма­те­рі­а­ли мі­стять до­слі­дже­н­ня про ко­ру­пцію і її вплив на еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня (ще тлі­ю­чий гу­чний скан­дал дов­ко­ла е-де­кла­ру­ва­н­ня й без­ді­яль­но­сті НАПК ви­кли­кав за­не­по­ко­є­н­ня у прав­ля­чій укра­їн­ській елі­ті, бо міг по­ста­ви­ти під пи­та­н­ня ви­ді­ле­н­ня тран­шу МВФ).

ЗАВ­ДА­Н­НЯ: ДОЖИТИ ДО ПЕН­СІЇ

Крім то­го, у цих до­слі­дже­н­нях го­во­ри­ться про не­об­хі­дність ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми Укра­ї­ни з ре­ко­мен­да­ці­єю по­сту­по­во під­ви­щи­ти пен­сій­ний вік до 63—65 ро­ків (для чо­ло­ві­ків до 2026 ро­ку, для жі­нок до 2031 ро­ку). Та­кі пен­сій­ні но­ва­ції спри­йма­ю­ться в Укра­ї­ні, гро­ма­дя­ни якої жи­вуть чи не мен­ше всіх у Єв­ро­пі, до­сить бо­лю­че.

Не­ви­пад­ко­во то­го ж дня, ко­ли в Укра­ї­ні став ві­до­мим зміст ме­мо­ран­ду­му, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ан­дрій Ре­ва за­явив, що ма­є­на­мір у че­твер, тоб­то сьо­го­дні, зу­стрі­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми МВФ для обго­во­ре­н­ня де­та­лей пен­сій­ної ре­фор­ми. «Во­ни (пред­став­ни­ки МВФ) хо­чуть по­ба­чи­ти па­ра­ме­три, над яки­ми ми ще пра­цю­ва­ти­ме­мо. За­галь­ні ре­чі ми по­го­ди­ли, а те­пер — па­ра­ме­три», — ска­зав мі­ністр Ін­тер­фа­ксу-Укра­ї­на.

На­га­да­є­мо, в опу­блі­ко­ва­но­му 4 кві­тня текс­ті ме­мо­ран­ду­му го­во­ри­ться, що пен­сій­на ре­фор­ма в Укра­ї­ні ма­є­бу­ти прийня­та Вер­хов­ною Ра­дою до кін­ця кві­тня 2017 ро­ку й на­бра­ти чин­но­сті з 1 сі­чня 2018 ро­ку. Те­пер зро­зумі­ло, чо­му Ре­ва го­во­рить про па­ра­ме­три: до кін­ця кві­тня пен­сій­ний за­кон на­вряд чи на­ді­йде до пар­ла­мен­ту й ще мен­шою єймо­вір­ність то­го, що бу­де до цьо­го тер­мі­ну ухва­ле­ний.

А го­лов­не — ду­же ба­га­то хто в Укра­ї­ні впев­не­ний, що змі­на пен­сій­но­го ві­ку ма­ло чим до­по­мо­же в усу­нен­ні де­фі­ци­ту Пен­сій­но­го фон­ду. І ду­же ма­ло лю­дей, зокре­ма й в уря­ді зна­ють або хо­ча б чу­ли про якісь ін­ші шля­хи ство­ре­н­ня без­де­фі­ци­тно­го ПФ.

ЗЕМ­ЛЯ: ПРОДАВАТИ ЛИ­ШЕ МІЖ СО­БОЮ

Най­го­стрі­шим вну­трі­шнім пи­та­н­ням Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться зем- ля­не. Не бу­де пе­ре­біль­ше­н­ням ска­за­ти, що будь-яке рі­ше­н­ня, ухва­ле­не за від­су­тно­сті за­галь­но­на­ціо­наль­но­го кон­сен­су­су в цьо­му пи­тан­ні (а сьо­го­дні йо­го не­має), мо­же по­ста­ви­ти кра­ї­ну на ме­жу гро­ма­дян­ської вій­ни. Схо­же, в уря­ді це ро­зу­мі­ють.

І то­му прем’єр-мі­ністр Грой­сман уже у вів­то­рок ко­мен­ту­вав цю те­му: «Йде­ться про те, що ми мо­же­мо ство­ри­ти мо­дель рин­ку зем­лі, яка до­зво­ля­ти­ме ли­ше фі­зи­чним осо­бам — укра­їн­цям між со­бою продавати зем­лю, яка їм на­ле­жить». Він за­зна­чив, що не під­три­ма­єі­дею зе­мель­ної ре­фор­ми, яка про­во­ди­ти­ме­ться на ко­ристь агро­хол­дин­гів або іно­зем­них гро­ма­дян.

«Не­об­хі­дно аб­со­лю­тно пов­ні­стю за­хи­сти­ти укра­їн­ську зем­лю від мо­жли­во­сті її по­ку­пки іно­зем­ни­ми гро­ма­дя­на­ми», — за­спо­ко­ю­вав прем’єр укра­їн­ців, хо­ча одно­ча­сно йо­му слід бу­ло б ве­сти роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту і з ке­рів­ни­цтвом МВФ, у яко­го та­кож за­ли­ша­ю­ться під­ста­ви для за­не­по­ко­є­н­ня у зв’яз­ку з які­стю ро­бо­ти укра­їн­сько­го уря­ду.

Ві­дзна­чив­ши в ком­плі­мен­тар­но­му сти­лі де­які йо­го успі­хи, ви­ко­нав­чі ди­ре­кто­ри МВФ не за­ли­ши­ли без ува­ги по­віль­не здій­сне­н­ня ва­жли­вих стру­ктур­них ре­форм і не­до­ста­тню бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. Во­ни на­го­ло­шу­ють на не­об­хі­дно­сті при­ско­ре­н­ня ре­форм для по­лі­пше­н­ня бі­знес-се­ре­до­ви­ща і за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, зокре­ма подаль­шо­го про­гре­су в при­ва­ти­за­ції, роз­ви­тку рин­ку зем­лі й ре­фор­му­ван­ні ве­ли­ких дер­жав­них під­при­ємств.

У МВФ під­три­му­ють ство­ре­н­ня но­вих ін­сти­ту­тів для бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, але на­по­ле­гли­во за­кли­ка­ють укра­їн­ську вла­ду до подаль­шо­го їх змі­цне­н­ня й ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду для під­трим­ки ре­фор­ма­тор­ської про­гра­ми, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій і акти­ві­за­ції еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

По­ки ж з цим да­ле­ко не все га­разд. Вла­сни­ки зна­чної час­тки ком­па­нії Tedis Ukraine, най­біль­шо­го тю­тю­но­во­го дистриб’юто­ра в Укра­ї­ні, Рі­чард Да­кс­бе­рі і Рі­чард До­рі­ан Фен­хальц (гро­ма­дя­ни Ве­ли­ко­бри­та­нії) дня­ми звер­ну­ли­ся до ке­рів­ни­цтва на­шої кра­ї­ни з про­ха­н­ням за­хи­сти­ти ін­те­ре­си іно­зем­них інвесторів і їхній бі­знес в Укра­ї­ні. За їхньою ін­фор­ма­ці­єю, пі­сля об­шу­ків 31 бе­ре­зня пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни за­а­ре­шту­ва­ли ра­хун­ки ком­па­нії й ви­лу­чи­ли на мі­льярд гри­вень то­ва­ру, що фа­кти­чно па­ра­лі­зу­ва­ло ро­бо­ту. «Ми звер­та­є­мо ва­шу ува­гу, що це мо­же ста­ти сер­йо­зним не­га­тив­ним си­гна­лом усім іно­зем­ним ін­ве­сто­рам, які вкла­да­ють свій ка­пі­тал в укра­їн­ську еко­но­мі­ку», — пи­шуть, звер­та­ю­чись до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, ін­ве­сто­ри.

СУБСИДІЯМ — МОНЕТИЗАЦІЯ, РОЗСТРОЧЦІ ЗА ТЕПЛО — СКАСУВАННЯ

Звер­не­мо ува­гу й на де­які кон­тра­вер­сій­ні ре­ко­мен­да­ції МВФ, що мі­стя­ться в ме­мо­ран­ду­мі. Зокре­ма, це за­бо­ро­на зро­ста­н­ня фон­ду оплати пра­ці, про­ве­де­н­ня ре­фор­ми в се­кто­рах охо­ро­ни здо­ров’я та осві­ти. Ду­ма­є­ться, що­до цих пи­тань на Укра­ї­ну ще че­ка­ють го­стрі дис­ку­сії.

З дру­го­го бо­ку, в ме­мо­ран­ду­мі єі яв­но при­ва­бли­ва но­ви­на. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни до ве­ре­сня 2017 ро­ку ма­є­прийня­ти рі­ше­н­ня мо­не­ти­за­ції суб­си­дій на по­слу­ги жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства на рів­ні ком­па­ній, а та­кож пра­цю­ва­ти над пи­та­н­ням мо­не­ти­за­ції суб­си­дій на рів­ні до­мо­го­спо­дарств. Як за­зна­ча­ють ав­то­ри до­ку­мен­та, пі­сля ухва­ле­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня при­ва­тні га­зо­трей­де­ри змо­жуть кон­ку­ру­ва­ти з «На­фто­га­зом» при по­ста­ча­н­нях на­се­лен­ню. Але єдля спо­жи­ва­чів жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг новини й гір­ші. Зокре­ма, уряд Укра­ї­ни зо­бов’язав­ся ска­су­ва­ти ра­ні­ше ши­ро­ко ре­кла­мо­ва­ну пра­кти­ку на­да­н­ня роз­стро­чки на опла­ту опа­лю­ва­н­ня. Чи ста­не ни­ні­шній транш кре­ди­ту від МВФ під­ста­вою для пар­ла­мен­ту ви­да­ти уря­ду Грой­сма­на ще одну рі­чну ін­дуль­ген­цію? Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра ска­зав «Дню»: «Не впев­не­ний, що це мо­жли­во». І по­яснив, чо­му: «У ме­мо­ран­ду­мі єдо­сить чу­тли­ві ре­чі, які зо­бов’язав­ся ре­а­лі­зу­ва­ти уряд. Їх скла­дно зро­би­ти по­лі­ти­чно й зна­йти що­до них кон­сен­сус, на­при­клад, що­до рин­ку зем­лі, пен­сій­ної си­сте­ми, мо­не­ти­за­ції пільг. Що­до пла­нів бо­роть­би з ко­ру­пці­єю бу­де опір бю­ро­кра­ти­чно­го апа­ра­ту — ко­ру­пцій­на система чи­ни­ти­ме опір, на­скіль­ки це мо­жли­во. І це ви­л­лє­ться для уря­ду в ри­зи­ки у від­но­си­ни з по­лі­ти­чним кла­сом. Та й на­се­ле­н­ня мо­же бу­ти не­за­до­во­ле­ним де­яки­ми змі­на­ми, й най­біль­ше — у пен­сій­ній си­сте­мі, а та­кож у зе­мель­ній ре­фор­мі. От­же, я не ду­маю, що транш — це ді­є­ва охо­рон­на гра­мо­та уря­ду».

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.