«На­шим зоо­за­хи­сни­кам по­трі­бно ста­ви­ти пам’ятник»

У Вер­хов­ній Ра­ді під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву су­во­рі­ше ка­ра­ти за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

4кві­тня 2017 ро­ку 243 на­ро­дних де­пу­та­ти під­три­ма­ли вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни « Про за­хист тва­рин від жорс­тко­го по­во­дже­н­ня » , Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня та Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, які пе­ред­ба­ча­ють по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, у то­му чи­слі за дії, які при­зве­ли до смерті тва­рин. Зокре­ма, в Ко­де­ксі Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня (ст. 89) за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, їхнє­мор­ду­ва­н­ня або вчи­не­н­ня ін­ших дій, які при­зве­ли до їхньо­го му­че­н­ня, ка­лі­цтва чи за­ги­бе­лі, про­по­ну­є­ться ка­ра­ти штра­фом від 9 до 21 не­о­по­да­тко­ва­но­го мі­ні­му­му. У Кри­мі­наль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни ( ст. 299) про­пи­са­но, що за зну­ща­н­ня з хре­бе­тних тва­рин, їхнє­цьку­ва­н­ня одне на одно­го ви­ну­ва­тці ма­ють спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі до 50 не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів ( або бу­дуть за­а­ре­што­ва­ні на строк до ше­сти мі­ся­ців). Якщо ж це вчи­не­но в при­су­тно­сті ді­тей, — штраф у роз­мі­рі 200 не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів або ув’ язне­н­ня від трьох до п’ яти ро­ків. За осо­бли­ву жор­сто­кість ав­то­ри змін про­по­ну­ють ув’язню­ва­ти на строк від п’яти до во­сьми ро­ків.

Змі­ни до чин­но­го за­ко­но­дав­ства ухва­ле­но в першому чи­тан­ні. Гро­мад­ськість вва­жає, що їх ще слід обго­во­рю­ва­ти й до­пов­ню­ва­ти, хо­ча це го­ло­су­ва­н­ня у Вер­хов­ній Ра­ді вже єве­ли­ким кро­ком на шля­ху до ство­ре­н­ня гу­ман­но­го су­спіль­ства.

Оле­на ЄСКIНА, гро­мад­ський ді­яч, пра­во­за­хи­сник, де­пу­тат Ки­їв­ської мі­ської ра­ди VII скли­ка­н­ня:

— Це бу­ло не­лег­ко, то­му що ве­ли­ко­го ен­ту­зі­а­зму в де­пу­та­тів що­до цьо­го пи­та­н­ня не спо­сте­рі­га­є­ться. Зві­сно, в Укра­ї­ні по­трі­бно по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність і від­по­від­ні пока- ра­н­ня за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, бо во­ни за­раз ду­же м’які. Але на­справ­ді про­бле­ма не в цьо­му. Про­бле­ма в то­му, що норм за­ко­но­дав­ства у нас не до­три­му­ю­ться: не­ма­є­ме­ха­ні­зму на­ле­жно­го зі­бра­н­ня до­ка­зів та при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них у смерті тва­рин або тих, хто вчи­няв жор-

сто­кі дії. Змі­ни зро­бле­ні ли­ше у ча­сти­ні по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті, хоч і це, на­го­ло­шую, — ду­же до­бре. На мою дум­ку, спро­ба вбив­ства та вбив­ство — це окре­мі ре­чі, які по­тре­бу­ють окре­мої стат­ті та рі­зної мі­ри від­по­від­аль­но­сті. Ми зна­є­мо ба­га­то ви­пад­ків, у то­му чи­слі в Ки­є­ві, ко­ли отру­ю­ють без­при­туль­них тва­рин. Мо­жна й не го­во­ри­ти, як це по­гір­шує імідж і сто­ли­ці Укра­ї­ни, і всі­єї дер­жа­ви. За­раз не­рід­ко ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня при­йма­ють рі­ше­н­ня що­до від­стрі­лу тва­рин. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то в Та­ра­щан­сько­му ра­йо­ні. Ми звер­ну­ли­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, а по­лі­ція від­по­ві­ла, що не по­ба­чи­ла ні­чо­го не­гу­ман­но­го — від­стріл про­ве­ли че­рез ка­ран­тин. Але є ж ін­ші, гу­ман­ні ме­то­ди в та­ких ви­пад­ках. Втім, ро­бо­та з без­при­туль­ни­ми тва­ри­на­ми має роз­по­чи­на­ти­ся ро­бо­тою із вла­сни­ка­ми тва­рин і ти­ми, хто їх роз­во­дить для про­да­жу. Має бу­ти за­про­ва­дже­но ме­ха­нізм сте­ри­лі­за­ції та ін­вен­та­ри­за­ції тва­рин — це по­си­лить від­по­від­аль­ність вла­сни­ків.

Хо­ча ми до­би­ли­ся, щоб по­лі­ція ви­їжджа­ла на мі­сце, ко­ли є фа­кти зну­ща­н­ня з тва­рин, чи на мі­сце, де їх отру­ї­ли, да­лі спра­ва не йде, бо не­має ме­ха­ні­зму збо­ру до­ка­зів. А не­має до­ка­зів — зна­чить, не­має пре­це­ден­ту для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті. Хай би яким гарним бу­ло за­ко­но­дав­ство, але по­ки на­ша онов­ле­на по­лі­ція не змі­нить сво­го став­ле­н­ня — да­лі ми не про­су­не­мо­ся. Ці ме­ха­ні­зми по­трі­бно вдо­ско­на­лю­ва­ти. Між пер­шим та дру­гим чи­та­н­ням за­ко­ну є ли­ше ти­ждень, і за цей час по­трі­бно зі­бра­ти по­прав­ки і ство­ри­ти які­сний за­кон — все це за­ле­жить від фа­хо­во­го рів­ня ко­ман­ди роз­ро­бни­ків. На щастя, на­ші зоо­за­хи­сни­ки (то­чні­ше — зоо­за­хи­сни­ці) зав­жди ду­же актив­ні, во­ни про­сто не­ймо­вір­ні, їм по­трі­бно ста­ви­ти пам’ятник. А да­лі все за­ле­жить від по­лі­ти­чної во­лі.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.