«По­до­ро­жу­ю­чі ляль­ки»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

В куль­тур­но-істо­ри­чно­му цен­трі Ужго­ро­да «Со­ви­не гні­здо» від­бу­ло­ся не­зви­чне каз­ко­во-на­у­ко­ве дій­ство — між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція «Кар­пат­ські ле­ген­ди». За її про­гра­мою ко­ор­ди­на­то­ри про­е­кту із сло­ва­цько­го мі­ста­по­бра­ти­ма Ко­ши­це Йо­зеф Шу­ляк та ужго­род­ка Ле­ся Но­сен­ко за під­трим­ки каз­ко­вих пер­со­на­жів, яких чу­до­во зі­гра­ли ужго­род­ські ді­тла­хи, пред­ста­ви­ли при­су­тнім про­ект «По­до­ро­жу­ю­чі ляль­ки». Чи­слен­ні уча­сни­ки дій­ства, се­ред яких Те­тя­на Яну­та, Сіль­вія Па­па­йо­ва, ін­же­нер Мі­хал Глад­кі, Ми­ро­слав Пе­тій, Ні­на Ма­ли­шка та ін­ші, обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня ляль­ко­вої транс­фор­ма­ції, ре­а­лі­за­ції ін­но­ва­цій­них між­на­ро­дних про­е­ктів що­до ін­те­гра­ції укра­їн­сько­го те­а­тру ля­льок до су­ча­сно­го те­ат- раль­но­го про­це­су, ляль­ко­во­го ви­ро­бни­цтва то­що.

«Кар­пат­ські ле­ген­ди», які три­ва­ють до 6 кві­тня в Ужго­ро­ді та Ко­ши­це, ста­ли своє­рі­дним під­сум­ком транскор­дон­но­го про­е­кту, який май­же упро­довж трьох ро­ків ре­а­лі­зо­ву­вав­ся на За­кар­пат­ті й у Ко­ши­цько­му краї Сло­ва­цької Ре­спу­блі­ки. В йо- го ме­жах сло­ва­цька сто­ро­на здій­сни­ла де­сять те­ле­ві­зій­них ляль­ко­вих по­ста­но­вок, спо­рі­дне­них для при­кор­дон­них ре­гіо­нів, а укра­їн­ська, пред­став­ле­на За­кар­пат­ським ака­де­мі­чним обла­сним те­а­тром ля­льок «Бав­ка», ство­ри­ла те­а­траль­ну по­ста­нов­ку з цих ча­стин.

Ре­зуль­та­том транскор­дон­ної спів­пра­ці ста­ла каз­ко­ва ви­ста­ва «Ча­рів­на по­ві­тря­на ку­ля», яка складається з ук ра їнсь кої та сло ваць кої ча­стин. Ви­ста­ву упро­довж ми­ну­ло­го ро­ку по­ба­чи­ли маленькі гля­да­чі де­ся­ти на­се­ле­них пун­ктів За­кар­па­т­тя та Схі­дної Сло­вач­чи­ни. Ви­ста­ву сло­ва­цьких ре­жи­се­рів Пав­ла Уге­ра та Яна Са­бо­ла ма ли мож ли вість без кош - тов­но пе­ре­гля­ну­ти й ужго­род­ські ді­тла­хи.

Ужго род­ці та сло­ва ки зав­дя ки транскор дон ній спів пра ці ство­ри­ли... ви­ста ву

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.