«Пі­ксель-арт» – у трен­ді

Укра­їн­ська ко­ман­да за кіль­ка днів зі­бра­ла на Kickstarter біль­ше по­ло­ви­ни ко­штів на свою роз­роб­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Укра­їн­ська ко­ман­да дня­ми ви­ве­ла на кра­уд­фан­дин­го­ву пла­тфор­му Kickstarter кон­стру­ктор Pixio в сти­лі «пі­ксель-арт» (зо­бра­же­н­ня, на­ма­льо­ва­ні пі­ксе­ля­ми, сти­лі­зо­ва­ні під ста­рі ігри на 8-бі­то­вих при­став­ках). Кам­па­нія роз­по­ча­ла­ся 29 бе­ре­зня, за кіль­ка днів про­е­кту вда­ло­ся зі­бра­ти біль­ше по­ло­ви­ни по­трі­бних $ 75 000, по­ві­дом­ляє ain.ua. За­раз на ра­хун­ку про­е­кту вже по­над $56 500.

«Еле­ган­тний на­бір ма­гні­тних кон­стру­кцій, у яко­му ко­жен ку­бі­чний блок мо­же бу­ти при­крі­пле­ний до бу­дья­кої сто­ро­ни ін­шо­го бло­ку. Наш кон­стру­ктор на­дає вам мо­жли­вість ство­рю­ва­ти аб­со­лю­тно рі­зні ре­чі — від ва­ших улю­бле­них пер­со­на­жів до ви­на­йде­них ва­ми фі­гур » , — так роз­ро­бни­ки опи­са­ли свій про­дукт на сай­ті кра­уд­фан­дин­го­вої пла­тфор­ми.

ФО­ТО З САЙ­ТА KICKSTARTER.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.