ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1812 — на­ро­див­ся Оле­ксандр Гер­цен, ви­да­тний ро­сійсь кий мис ли тель, пи­сьмен­ник, по­лі­ти­чний та гро­мад­ський ді­яч, видавець жур­на­лу «Ко­ло­кол». По­мер 1870 р.

1814 — На­по­ле­он зрі­кся пре­сто­лу, йо­го бу­ло за­су­дже но до за слан ня на острів Ель­ба бі­ля узбе­реж­жя Іта­лії.

1896 — в Афі­нах роз­по­ча­ли­ся пер ші су час ні Олім - пій­ські ігри.

1909 — аме­ри­кан­ські по­ляр­ні ман д рів ни ки Ро берт Едвін Пі­рі та Мет­тью Хен­сон пер­ши­ми у сві­ті до­ся­гли Пів­ні­чно­го по­лю­са.

1917 — пі­сля се­ми ро­ків у в’язни­ці до Гу­ляй­по­ля по­вер­нув­ся Не­стор Ма­хно (1888—1934).

1950 — се­кре­тною по­ста­но­вою Ра ди Мі ніс т рів СРСР спец по се лен ці ста ли вва­жа­ти­ся за­сла­ни­ми на­ві­чно.

1992 — по мер Ай зек Азі мов, зна ме ни тий аме ри - кан­ський пи­сьмен­ни­кфан таст ( « Я, ро бот » , «Три­ло­гія про За­сну­ва­н­ня», «Кі­нець ві­чно­сті») та по­пу­ля­ри­за­тор на­у­ки. На­ро­див­ся 1920 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.