У кон­текс­ті єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва

У Льво­ві пред­ста­ви­ли твор­чість іко­но­пи­сця, пра­во­слав­но­го іє­ро­мо­на­ха Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ек­спо­зи­цію роз­гор­ну­то в На­ціо­наль­но­му му­зеї ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го. Іні­ці­ю­ва­ла ви­став­ку «Йов Кон­дзе­ле­вич. Ве­лич і сла­ва. Єв­ро­пей­ський кон­текст» Львів­ська фі­лія На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ре­став­ра­цій­но­го цен­тру Укра­ї­ни. Ав­тор і вті­лю­вач про­е­кту — до­слі­дник спад­щи­ни Кон­дзе­ле­ви­ча, кан­ди­дат ми­сте­цтво­знав­ства Та­рас ОТКОВИЧ, ку­ра­тор — ху­до­жник, сце­но­граф і ре­став­ра­тор, ав­тор про­е­кту «Ре­став­ра­ція іко­но­ста­са з цер­кви Во­здви­же­н­ня Че­сно­го Хре­ста мо­на­сти­ря Скит Ма­няв­ський» ав­тор­ства Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча (Бо­го­род­чан­ський іко­но­стас) Ми­ро­слав ОТКОВИЧ, які пра­гну­ли в цьо­му куль­ту­ро­ло­гі­чно­му про­е­кті пред­ста­ви­ти твор­чість Кон­дзе­ле­ви­ча в кон­текс­ті єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва XVI — XVII ст. — на тлі твор­чо­сті ве­ли­ких май­стрів Ре­не­сан­су: Ель Гре­ко, Ра­фа­е­ля, Ти­ці­а­на та Дю­ре­ра.

«Про­во­дя­чи па­ра­ле­лі ро­біт Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча з ро­бо­та­ми ве­ли­ких май­стрів, які є сим­во­ла­ми най­ви­щих до­ся­гнень єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва, мо­же­мо по­ба­чи­ти і зро­зу­мі­ти ве­лич по­ста­ті на­шо­го зем­ля­ка — скром­но­го мо­на­ха-іко­но­пи­сця із Жов- кви, який біль­шу ча­сти­ну сво­го жи­т­тя про­вів у мо­на­сти­рях Во­ли­ні, де ство­рив ше­дев­ри рів­ня вер­шин єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва», — за­зна­чи­ли на від­крит­ті ви­став­ки Та­рас та Ми­ро­слав Отко­ви­чі. І до­да­ли, що ці­єю акці­єю роз­по­чи­на­ють ве­ли­ку спра­ву — рік свя­тку­ва­н­ня 350-річ­чя від ча­су на­ро­дже­н­ня ве­ли­ко­го укра­їн­сько­го іко­но­пи­сця, ми­тця та іє­ро­мо­на­ха, ав­то­ра «Бо­го­род­чан­сько­го іко­но­ста­су» й ба­га­тьох ін­ших ше­дев­рів са­краль­но­го ми­сте­цтва Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча (1667 — 1740/48).

У ме­жах те­пе­рі­шньо­го про­е­кту пред­став­ле­ні три ори­гі­наль­ні іко­ни Кон­дзе­ле­ви­ча з фон­дів На­ціо­наль­но­го му­зею у Льво­ві та ба­не­ри із зо­бра­же­н­ня­ми тво­рів ми­тців Ре­не­сан­су і тво­рів Йо­ва Кон­дзе­ле­ви­ча з близь­ки­ми сю­же­та­ми, те­хні­чни­ми та ком­по­зи­цій­ни­ми еле­мен­та­ми зо­бра­жень, що яскра­во ілю­стру­ють твор­чість чен­ця-іко­но­пи­сця.

По­пе­ре­ду — ці­ла низ­ка про­е­ктів, при­свя­че­них на­шо­му та­ла­но­ви­то­му зем­ля­ко­ві, і це — кон­фе­рен­ції, зу­стрі­чі, та­кож, зви­чай­но, ви­став­ки, і ме­та всіх цих твор­чих про­е­ктів, за сло­ва­ми ми­сте­цтво­знав­ців, ху­до­жни­ків та ре­став­ра­то­рів Отко­ви­чів, — «по­ка­за­ти гро­мад­сько­сті, який та­лант по­ро­ди­ла на­ша зем­ля».

ФО­ТО РОМАНА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.