На­ре­шті IТ ді­ста­ли­ся лі­ка­рень

Із 1 ли­пня в Укра­ї­ні за­пра­цює еле­ктрон­на си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Ви­бра­ти в єди­но­му ре­є­стрі сі­мей­но­го лі­ка­ря чи пе­ді­а­тра, ді­зна­ти­ся гра­фік ро­бо­ти бу­дья­ко­го лі­ка­ря будь-якої по­лі­клі­ні­ки, зокре­ма при­ва­тної, за­пи­са­ти­ся на кон­суль­та­цію, отри­ма­ти еле­ктрон­ну ме­ди­чну кар­тку, пе­ре­гля­ну­ти ін­фор­ма­цію про на­яв­ність тих чи ін­ших лі­ків в апте­ці кон­кре­тної лі­кар­ні — все це ста­не до­сту­пним зав­дя­ки впро­ва­джен­ню в Укра­ї­ні про­гра­ми еле­ктрон­ної ме­ди­ци­ни E-Health. Її де­мон­стра­тив­ну вер­сію 6 кві­тня пред­ста­ви­ло Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я з уча­стю гро­мад­сько­сті, бі­зне­су та екс­пер­тів сфе­ри ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій.

За оцін­ка­ми фа­хів­ців, за­га­лом ро­бо­та над впро­ва­дже­н­ням еле­ктрон­ної си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я має де­кіль­ка ета­пів, пер­ший з яких — так зва­ний мі­ні­маль­ний жит­тє­зда­тний про­дукт — роз­по­чне­ться 1 ли­пня цьо­го ро­ку. На цьо­му рів­ні йде­ться про еле­ктрон­не ре­фор­му­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки ме­ди­ци­ни: ре­є­стра­цію по­лі­клі­нік, лі- ка­рень та лі­ка­рів, зокре­ма при­ва­тних, на спе­ці­аль­но­му сай­ті (на сьо­го­дні це ehealth.ukr.org), де та­кож від­бу­ва­ти­ме­ться ре­є­стра­ція па­ці­єн­тів, укла­да­н­ня де­кла­ра­цій між лі­ка­ря­ми, па­ці­єн­та­ми й лі­кар­ня­ми.

Спе­ці­а­лі­сти пе­ре­ко­на­ні, що еле­ктрон­на си­сте­ма ви­віль­нить у лі­ка­рів до­да­тко­вий час (на­ра­зі за ро­бо­тою над па­пе­ра­ми во­ни про­во­дять май­же 50% ро­бо­чо­го ча­су, а зав­дя­ки но­вій си­сте­мі бу­де 10 — 15%), опти­мі­зує ро­бо­ту з па­ці­єн­та­ми. Про пе­ре­ва­ги для гро­ма­дян ці­єї си­сте­ми го­во­ри­ти зай­ве: це мо­жли­во­сті ви­бра­ти лі­ка­ря, за­пи­са­ти­ся на при­йом, а не че­ка­ти в «жи­вій чер­зі» — йде­ться про еко­но­мію ча­су, ко­штів та енер­гії всіх.

«Го­лов­не — щоб наш про­дукт був зру­чний для спо­жи­ва­чів, а це па­ці­єн­ти й лі­ка­рі. Во­ни змо­жуть зеко­но­ми­ти ду­же ба­га­то ча­су та енер­гії. Ін­фор­ма­ція бу­де за­хи­ще­на. Я пра­цю­ва­ла в та­кій си­сте­мі у США, і, мо­же, одну го­ди­ну ви­тра­ча­ла на до­ку­мен­ти, ре­шту — на па­ці­єн­тів » , — акцен­тує Уля­на СУПРУН, ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни.

За­раз МОЗ че­кає на від­по­від­ні іні­ці­а­ти­ви від ре­гіо­нів: за­кли­кає не бо­я­ти­ся змін і актив­но спів­пра­цю­ва­ти в пи­тан­ні ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. У на­сту­пні два — чо­ти­ри ро­ки про­дов­же­н­ня ре­фор­ми пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня нових рів­нів еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня: від до­сту­пу до ін­фор­ма­ції про на­яв­ність лі­ків в апте­ках та їхні по­став­ки — до те­ле­ме­ди­ци­ни. Що ж до за­хи­ще­но­сті ін­фор­ма­ції, то над цим пи­та­н­ням сьо­го­дні актив­но пра­цю­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.