У Пол­та­ві – «Ма­зе­па-фест»

Цьо­го­річ па­трі­о­ти­чний фе­сти­валь по­чи­на­є­ться кі­но­по­ка­за­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Все­укра­їн­ський па­трі­о­ти­чний фе­сти­валь «Ма­зе­па-фест» є чи не най­яскра­ві­шим яви­щем у куль­тур­но­му жит­ті Пол­та­ви. На­га­да­є­мо, іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня йо­го у 2003 ро­ці став го­ло­ва обла­сно­го осе­ред­ку то­ва­ри­ства «Про­сві­та» Ми­ко­ла Куль­чин­ський. Ши­ро­ко­му за­га­лу «Ма­зе­па-фест» ві­до­мий пе­ред­усім як рок-фе­сти­валь, про­те це ще й без­ліч ін­ших куль­тур­но-про­сві­тни­цьких за­хо­дів, зокре­ма і кі­но­по­ка­зів. Цьо­го­річ пол­тав­ська «Про­сві­та» спіль­но з Дер­жав­ним агент­ством Укра­ї­ни з пи­тань кі­но ви­рі­ши­ла вла­шту­ва­ти по­каз ху­до­жніх, до­ку­мен­таль­них та муль­ти­плі­ка­цій­них філь­мів.

Про­тя­гом трьох днів — 7, 8 та 9 кві­тня — пол­тав­ці змо­жуть озна­йо­ми­ти­ся із но­вин­ка­ми укра­їн­сько­го кі­но. Фе­сти­валь від­кри­є­ться по­ка­зом істо­ри­ко- дра­ма­ти­чно­го філь­му «Жи­ва» ре­жи­се­ра Та­ра­са Хи­ми­ча, на­сту­пно­го дня ді­ти пе­ре­гля­нуть ані­ма­цій­ний фільм-фен­те­зі «Ми­ки­та Ко­жум’яка» (ре­жи­сер Ма­нук Де­по­ян); для до­ро­слої ау­ди­то­рії бу­де по­ка­за­но пов­но­ме­тра­жний фільм « Гні­здо гор­ли­ці » ( ре­жи­сер Та­рас Тка­чен­ко). За­вер­ши­ться фе­сти­валь 9 кві­тня по­ка­за­ми до­ку­мен­таль­но­го філь­му ре­жи­се­ра Оле­ся Са­ні­на «Пе­ре­лом­ний мо­мент: вій­на за де­мо­кра­тію в Укра­ї­ні», при­свя­че­но­го по­ді­ям но­ві­тньої істо­рії, та істо­ри­чно­го ху­до­жньо­го філь­му Юрія Іл­лєн­ка « Кня­ги­ня Оль­га » ( у но­вій ре­да­кції). Що­дня пі­сля ко­жно­го се­ан­су ор­га­ні­за­то­ри анон­су­ють зу­стрі­чі з ре­жи­се­ра­ми та акто­ра­ми, які від­по­від­а­ти­муть на за­пи­та­н­ня гля­да­чів.

За­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но Сер­гій Не­ре­тін за­зна­чив: «Ми хо­че­мо за­по­ча­тку­ва­ти та­ких фе­сти­ва­лів що­най­мен­ше п’ять у рі­зних мі­стах кра­ї­ни. Пол­тав­цям по­ща­сти­ло, що во­ни пер­шо­від­кри­ва­чі. На­ше агент­ство при­ве­зе до Пол­та­ви ма­кси­маль­но сві­жі кі­но­стрі­чки, які ви­йшли про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку. Ми не­ви­пад­ко­во за­лу­ча­є­мо на по­каз акто­рів, ре­жи­се­рів, хоч це й важ­ко ро­би­ти, адже у них щіль­ний гра­фік. Ми хо­че­мо ор­га­ні­зу­ва­ти ці зу­стрі­чі у від­кри­то­му ре­жи­мі — як май­стер-кла­си».

«Пер­ший день кі­но­фе­сти­ва­лю « Про­сві­та » при­свя­чує ще одній зна­ко­вій да­ті в істо­рії ви­зволь­них зма­гань укра­їн­сько­го на­ро­ду за не­за­ле­жність. Цьо­го­річ ви­пов­ню­є­ться 75 ро­ків із ча­су ство­ре­н­ня УПА. Під час фе­сти­ва­лю де­мон­стру­ва­ти­ме­ться пов­но­ме­тра­жний ху­до­жній фільм « Жи­ва » , — по­ді­лив­ся член прав­лі­н­ня Пол­тав­ської «Про­сві­ти» Олег Пу­стов­гар.

Тра­ди­цій­на етно-рок-му­зи­чна ча­сти­на «Ма­зе­па-фе­сту» цьо­го ро­ку прой­де за ме­жа­ми Пол­тав­щи­ни — у се­ли­щі Ко­ло­мак Хар­ків­ської обла­сті. Крім кі­но­по­ка­зів, є й ін­ші пла­ни про­сві­тян: про­ве­де­н­ня кон­кур­су ге­ро­ї­чної пі­сні, ве­чо­рів укра­їн­сько­го ро­ман­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.