Iз че­твер­тої спро­би

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Хер­сон­ська мі­ськра­да ска­су­ва­ла рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му про під­ня­т­тя та­ри­фу на про­їзд

Під час пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня се­сії 6 кві­тня де­пу­та­ти Хер­сон­ської мі­ської ра­ди зі­бра­ли біль­шість за ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту від 10.02.2017. «За» про­го­ло­су­ва­ли 30 де­пу­та­тів із 54. Іде­ться про рі­ше­н­ня, яким та­риф на про­їзд у мар­шру­тках по­ви­нен був під­ня­ти­ся з 3 до 5 гри­вень. Це вда­ло­ся зро­би­ти ли­ше з че­твер­тої спро­би. Ра­ні­ше опо­зи­цій­ні де­пу­та­ти мі­ськра­ди («Ба­тьків­щи­на», «УКРОП», «Со­лі­дар­ність») не мо­гли до­мо­ви­ти­ся з ко­ле­га­ми і три­чі про­ва­лю­ва­ли го­ло­су­ва­н­ня по та­ри­фно­му пи­тан­ню.

На­га­да­є­мо, 10 лю­то­го мі­ськви­кон­ком прийняв рі­ше­н­ня про під­ня­т­тя та­ри­фу на про­їзд «у ро­бо­чо­му по­ряд­ку», тоб­то без пу­блі­чно­го за­сі­да­н­ня, шля­хом збо­ру осо­би­стих під­пи­сів чле­нів ви­кон­ко­му. Це ви­кли­ка­ло зна­чний ре­зо­нанс се­ред ЗМІ та де­пу­та­тів мі­ської ра­ди. Опо­зи­цій­ні си­ли у мі­ськра­ді за­яви­ли про бо­роть­бу за ска­су­ва­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. Однак во­но фа­кти­чно не на­бра­ло чин­но­сті. Та­риф ли­шив­ся на рів­ні 3 гри­вень пі­сля то­го, як на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни від «Ба­тьків­щи­ни», екс-гу­бер­на­тор Хер­сон­щи­ни Юрій Одар­чен­ко, оскар­жив рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му в су­ді, де ви­ма­гав ви­зна­ти йо­го не­за­кон­ним. Хер­сон­ський мі­ський суд при­зу­пи­нив рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му до ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня по су­ті. У від­по­відь мі­ський го­ло­ва по­дав апе­ля­цію до Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го су­ду, але оде­ський суд за­ли­шив рі­ше­н­ня хер­сон­сько­го без змін.

Та­ким чи­ном, про­їзд у хер­сон­ських мар­шру­тках й на­да­лі ко­шту­ва­ти­ме 3 грив­ні. Втім, не мо­жна ска­за­ти, що у транс­порт­но­му пи­тан­ні по­став­ле­но кра­пку. У че­твер на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні се­сії де­я­кі де­пу­та­ти та мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко за­яви­ли, що пі­сля ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му пе­ре­ві­зни­ки мо­жуть ма­со­во не ви­йти на мар­шру­ти, і в мі­сті знов утво­ри­ться транс­порт­ний ко­лапс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.