БЕЗ­ПЕ­КА по­чи­на­є­ться зі стра­те­гії

Єв­ген МАРЧУК: «По­трі­бно ма­ти хо­ча б де­ся­ток ло­гі­чно пов’яза­них по­слі­дов­них кро­ків, а не га­сла і за­кли­ки»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, фо­то Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Вче­твер роз­по­чав ро­бо­ту X Ки­їв­ський без­пе­ко­вий фо­рум, який про­во­дить Фонд Ар­се­нія Яце­ню­ка «Від­крий Укра­ї­ну». На за­хо­ді зі­бра­лись по­над 600 між­на­ро­дних та укра­їн­ських лі­де­рів, пред­став­ни­ків по­лі­ти­чних, ді­ло­вих та гро­мад­ських кіл із рі­зних кра­їн. Ме­та: обго­во­ре­н­ня гло­баль­ної без­пе­ко­вої тен­ден­ції та ви­кли­ки в су­ча­сних між­на­ро­дних від­но­си­нах. За­хід про­во­ди­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні, Фон­ду Мар­шал­ла, Фон­ду Ві­кто­ра Пін­чу­ка та Ко­ро­лів­сько­го ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син (Ве­ли­ко­бри­та­нія) Chatham House.

Пре­зи­дент Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО за­я­вив: « Укра­ї­на по­тре­бує сво­го вла­сно­го «пла­ну Мар­шал­ла», ко­трий одно­го ра­зу до­по­міг від­бу­ду­ва­ти Єв­ро­пу з по­пе­лу. Цей но­вий план під­твер­дить, що дру­зі з Укра­ї­ною». Пі­сля то­го як Пре­зи­дент за­вер­шив свою про­мо­ву і від­крив за­хід, пе­ред ау­ди­то­рі­єю ви­сту­пи­ли прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман та прем’єр-мі­ні­стри кра­їн Бал­тії.

«Ми впев­не­ні у то­му, що дії Ро­сії чі­тко су­пе­ре­чать Мін­ським уго­дам і аж ні­як не спри­я­ють вре­гу­лю­ван­ню кон­флі­кту, — ска­зав на від­крит­ті фо­ру­му прем’єр-мі­ністр Ла­твії Ма­ріс КУЧІНСКІС. — Ла­твія, так са­мо як і між­на­ро­дна спіль­но­та, за­су­джує ро­сій­ську агре­сію, ми під­три­му­є­мо те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність та су­ве­рен­ність Укра­ї­ни». Прем’єри дер­жав Бал­тії ствер­джу­ють, що їх на­вчи­ла істо­рія, ко­ли дві ве­ли­кі агре­сив­ні дер­жа­ви ви­рі­шу­ва­ли до­лю їхніх кра­їн. Одно­стай­ні во­ни і в то­му, що Укра­ї­ні не­об­хі­дно на­да­ва­ти ма­кси­маль­ну до­по­мо­гу, як у бо­роть­бі з агре­со­ром так і в пи­та­н­нях бо­роть­би з ко­ру­пці­єю.

На­ди­хнув при­су­тніх екс-прем’єр­мі­ністр Ар­се­ній Яценюк, який звер­нув­ся до за­хі­дних пар­тне­рів за до­по­мо­гою в пла­ні по­ста­ча­н­ня в Укра­ї­ну зброї, адже са­ме ми пе­ре­бу­ва­є­мо на обо­ро­ні Єв­ро­пи, і за­про­по­ну­вав змі­ни­ти фор­мат НАТО на НАТО-плюс, тоб­то «НАТО і Укра­ї­на». Зга­дав Яценюк і 2008 рік, ко­ли Укра­ї­на і Гру­зія не отри­ма­ли зго­ди на участь у Пла­ні дій що­до член­ства в НАТО. Зре­штою, то­го ж ро­ку Ро­сія на­па­ла на Гру­зію, а вже че­рез шість ро­ків — і на Укра­ї­ну. Однак за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня і до ни­ні­шньої вла­ди, яка так і не про­пи­са­ла в за­ко­но­дав­стві вступ до НАТО, як кін­це­ву ме­ту.

До ре­чі, Пре­зи­дент пе­ре­рвав ви­ступ екс-прем’єра за­ра­ди ого­ло­ше­н­ня при­єм­ної звіс­тки — отри­ма­н­ня Укра­ї­ною без­ві­зу з Єв­ро­со­ю­зом. Мо­де­ра­тор Фо­ру­му ве­ду­чий BBC із Ве­ли­кої Бри­та­нії Де­від Ідс по­жар­ту­вав, що пі­сля Brexit йо­му до­ве­де­ться ду­ма­ти про ві­зи в ЄС, в той час як в Укра­ї­ні це пи­та­н­ня вже ви­рі­ше­но. При­су­тні сприйня­ли цю звіс­тку з ра­ді­стю, але на­го­ло­шу­ва­ли, що це да­ни­на спра­ве­дли­во­сті, адже Укра­ї­на ще де­сять ро­ків на­зад ска­су­ва­ла ві­зи для кра­їн ЄС.

З огля­ду на те, що вже три ро­ки три­ває агре­сія РФ про­ти Укра­ї­ни, ви­ни­кає за­ко­но­мір­не пи­та­н­ня: на та­ких по­ту­жних зі­бра­н­нях має бу­ти про­сто обго­во­ре­н­ня чи все ж та­ки роз­роб­ка кон­кре­тних кро­ків? Пе­ред при­су­тні­ми ви­сту­пив ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень Во­ло­ди­мир Гор­бу­лін із вла­сним ана­лі­зом ста­ну справ у сфе­рі без­пе­ці, але, на жаль, зно­ву ж та­ки, крім за­галь­но­ві­до­мих фа­ктів, з йо­го вуст так і не про­лу­на­ли кон­кре­тні ал­го­ри­тми, які мо­жна бу­ло б за­сто­су­ва­ти у від­пра­цю­ван­ні по­кро­ко­вої стра­те­гії від­но­син з РФ.

«На Фо­ру­мі зі­бра­ний по­ту­жний кон­цен­трат ін­те­ле­кту­аль­них сил із єв­ро­пей­сько­го і укра­їн­сько­го по­лі­ти­чно­го бо­мон­ду, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва ро­бо­чої під­гру­пи з пи­тань без­пе­ки від Укра­ї­ни в Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі Єв­ген МАРЧУК. — Спо­ді­ва­юсь, що цей по­тен­ці­ал бу­де ви­ко­ри­ста­ний на цьо­му фо­ру­мі і йо­го ро­бо­та не обме­жи­ться пра­виль­ни­ми, але де­кла­ра­тив­ни­ми за­ява­ми. Не тре­ба за­ли­ша­тись на пла­тфор­мі ба­наль­них про­мов. Прем’єр має від­вер­то ска­за­ти при­су­тнім, що нам по­трі­бна до­по­мо­га в аспе­кті ви­рі­ше­н­ня подаль­шої по­ве­дін­ки. По­трі­бен стра­те­гі­чний план на п’ятьде­сять ро­ків. Ми не змо­же­мо ро­зійти­ся з РФ в гео­гра­фі­чно­му сми­слі. За остан­ній рік, крім спра­ве­дли­вих за­яв, які за­су­джу­ють дії Ро­сії, на ви­со­ко­му, дер­жав­но­му стра­те­гі­чно­му рів­ні я не ба­чив, щоб щось бу­ло за­про­по­но­ва­но. У нас існу­ють ін­сти­ту­ти, зокре­ма стра­те­гі­чних до­слі­джень, але я не ба­чу сер­йо­зної ана­лі­ти­ки що­до Ро­сії, крім оцін­ки її агре­сив­но­сті».

«Але що да­лі? — за­пи­тує Єв­ген Марчук. — Не­ви­зна­че­ність по­ро­джує дур­ни­ці, на кшталт про­по­зи­цій пі­ти вій­ною на Ро­сію. Це аван­тю­ра. По­трі­бно ма­ти хо­ча б де­ся­ток ло­гі­чно пов’ яза­них по­слі­дов­них кро­ків, а не по­пу­ліст­ські га­сла і за­кли­ки. Тре­ба вра­хо­ву­ва­ти всі ком­по­нен­ти ро­сій­ської су­тно­сті. Са­ме то­му ми і впер­ли­ся в ба­наль­ні кро­ки на кшталт бло­ка­ди за­лі­зни­ці. Але що в цьо­му пла­ні зро­би­ла вла­да? Ні­чо­го кра­що­го вла­да не ви­га­да­ла, як, зре­штою, очо­ли­ти цю бло­ка­ду. Ви­хо­дить, спо­ча­тку до­зво­ли­ли здій­сни­ти бло­ка­ду ама­то­рам, що ви­кли­ка­ло не­по­ро­зу­мі­н­ня в Укра­ї­ні, а по­тім очо­ли­ли її, що ви­кли­ка­ло не­ро­зу­мі­н­ня у за­хі­дних пар­тне­рів. Все це від від­су­тно­сті стра­те­гії та ясно­го ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції. Я ро­зу­мію, що вла­ді за­ва­жа­ють по­то­чні спра­ви для роз­роб­ки та­кої стра­те­гії, але в будь- якій ве­ли­кій стру­кту­рі в та­ких ви­пад­ках ство­рю­є­ться окре­ма гру­па, яка фо­ку­со­ва­но за­йма­є­ться та­ки­ми пи­та­н­ня­ми, і при цьо­му во­на віль­на від по­то­чної ру­ти­ни. На­при­клад, ви­дно, що Ар­се­ній Яценюк від­по­чив, звіль­нив­ся від тої ру­ти­ни, яка не­о­дмін­но пе­ре­слі­ду­ва­ла йо­го на по­са­ді прем’ єра, і за­дав но­вий тон зу­стрі­чі з кон­кре­тни­ми про­по­зи­ці­я­ми. Са­ме цьо­го я очі­кую від Ки­їв­сько­го фо­ру­му без­пе­ки » .

■ На­га­да­є­мо, що ро­бо­та Ки­їв­сько­го без­пе­ко­во­го фо­ру­му три­ва­ти­ме до 7 кві­тня в Фер­монт Гран­дОте­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.