«Шквал» в дії...

Львів­ські при­кор­дон­ни­ки від­то­чу­ють на­ви­чки у стріль­бі з важ­ко­го озбро­є­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На Львів­щи­ні роз­по­ча­ла­ся актив­на фа­за по­льо­вих тре­ну­вань при­кор­дон­ни­ків ко­мен­да­ту­ри швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня «Шквал». Під час цих тре­ну­вань « зе­ле­ні бе­ре­ти » від­то­чу­ють свої на­ви­чки у стріль­бі із важ­ко­го озбро­є­н­ня. Оскіль­ки вла­сно­го по­лі­го­на для стріль­би із та­кої зброї у них не­має, то свої на­вча­н­ня про­во­дять на Яво­рів­сько­му по­лі­го­ні.

На­ра­зі при­кор­дон­ни­ки від­пра­цьо­ву­ють стріль­бу із на­зем­них та ав­то­мо­біль­них зе­ні­тних уста­но­вок, ку­ле­ме­та ДШК, БТРів. Да­лі бу­дуть вдо­ско­на­лю­ва­ти стріль­бу із АГС, РПГ, мі­но­ме­тів то­що. На­вча­н­ня про­хо­дять за ле­ген­дою, що те­ро­ри­сти пе­ре­тну­ли лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня та по­ча­ли га­ти­ти з важ­ко­го озбро­є­н­ня по укра­їн­ських по­зи­ці­ях. Зав­да­н­ня при­кор­дон­ни­ків — яко­мо­га швид­ше лі­кві­ду­ва­ти умов­но­го про­тив­ни­ка.

Тре­ну­ють бій­ців до­свід­чен­ні ін­стру­кто­ри. Біль­шість із них по­бу­ва­ли уже не­о­дно­ра­зо­во у зо­ні АТО. За їхні­ми сло­ва­ми, го­лов­не в бою — збе­рег­ти пси­хо­ло­гі­чну стій­кість та не ство­рю­ва­ти па­ні­ки і ме­ту­шні. « Основ­не для нас — це ви­ко­на­н­ня зав­дань як в зо­ні АТО, так і на дер­жав­но­му кор­до­ні по від­би­т­тю зброй­них про­во­ка­цій. Зокре­ма зброй­них втор­гнень на те­ри­то­рію Укра­ї­ни, бо­роть­ба з ди­вер­сій­но- роз­ві­ду­валь­ни­ми гру­па­ми. Че­рез це у на­шо­го спе­цпі­дроз­ді­лу по­кра­ще­не озбро­є­н­ня для ви­ко­на­н­ня цих зав­дань. Адже наш спе­цпі­дроз­діл пер­шим ви­їжджає на мі­сце про­ри­ву кор­до­ну, щоб утри­ма­ти на­ступ, а вже за на­ми під­тя­гу­ю­ться ін­ші», — роз­по­вів ко­мен­дант при­кор­дон­ної ко­мен­да­ту­ри швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня Сер­гій Ду­пляк.

На­вча­н­ня для при­кор­дон­ни­ків зі « Шква­лу » три­ва­ти­муть ти­ждень. Пі­сля цьо­го спец­при­зна­чен­ці, за по­тре­би, ви­ру­шать на не­без­пе­чні ді­лян­ки на схо­ді Укра­ї­ни.

Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів­щи­на, фо­то ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.