Скан­дал на Хар­ків­щи­ні: пра­во­за­хи­сни­ки «з’їли» во­лон­тер­ку

«Ви­я­ви­ло­ся, що лю­ди швид­ше го­то­ві да­ва­ти ха­ба­рі й по­ва­жа­ти ха­бар­ни­ка, ніж жи­ти у про­зо­рій ре­аль­но­сті, де тре­ба бра­ти від­по­від­аль­ність на се­бе», — Ган­на ГЕ­РА­ЩЕН­КО

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

1 кві­тня 2017 ро­ку Ган­на ГЕ­РА­ЩЕН­КО, яку во­се­ни 2015 ро­ку обра­ли го­ло­вою се­ли­щної ра­ди в се­лах Вве­ден­ка і Тер­но­ва зав­дя­ки успі­хам її на­пру­же­ної во­лон­тер­ської ді­яль­но­сті («День» пи­сав про її пла­ни на но­вій по­са­ді у № 4-5 від 15 сі­чня 2016 ро­ку), на­пи­са­ла за­яву про звіль­не­н­ня під ти­ском з бо­ку кіль­кох де­ся­тків на­ла­што­ва­них про­ти неї сіль­ських акти­ві­стів та Чу­гу­їв­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи.

■ Про­те за­ява не ста­ла не­спо­ді­ван­кою, бо по­над пів­ро­ку з ра­йо­ну над­хо­ди­ли сум­ні но­ви­ни про пе­ре­слі­ду­ва­н­ня но­вої се­ли­щної вла­ди.

■ Не­мо­жли­во уяви­ти, що менш ніж че­рез рік пі­сля ра­ді­сної пе­ре­мо­ги на ви­бо­рах, пі­сля вла­шту­ва­н­ня но­вою ко­ман­дою ди­тя­чих май­дан­чи­ків, впро­ва­дже­н­ня роз­діль­но­го збо­ру смі­т­тя, при­би­рань мі­сце­во­сті, ре­мон­ту доріг та при­мі­щень, за­про­ва­дже­н­ня комп’ютер­ної зві­тно­сті та ін­ших не­ймо­вір­них змін у сіль­сько­му жит­ті Ган­ну Ге­ра­щен­ко зви­ну­ва­тять у зло­вжи­ва­н­нях та по­чнуть кам­па­нію її цьку­ва­н­ня, зму­сив­ши пі­ти з сво­єї по­са­ди.

■ Але са­ме так роз­гор­ну­ли­ся спра­ви в Хар­ків­ській обла­сті. До фор­маль­ної про­це­ду­ри пе­ре­о­бра­н­ня ще за­ли­ша­є­ться мі­сяць, і Ган­на спо­ді­ва­є­ться, що, мо­жли­во, лю­ди, які ви­сту­пи­ли про­ти сіль­сько­го ке­рів­ни­цтва но­во­го ти­пу, по­го­дя­ться кон­стру­ктив­но обго­во­ри­ти свої ви­мо­ги, про­те ви­знає, що ця ймо­вір­ність вкрай не­зна­чна.

■ Все по­ча­ло­ся з то­го, що влі­тку 2016 ро­ку го­ло­ва Чу­гу­їв­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи Ро­ман Ли­ха­чов зви­ну­ва­тив Ган­ну Ге­ра­щен­ко у зло­вжи­ва­н­нях із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, роз­по­від­ає го­ло­ва ГО «Зе­ле­ний Фронт» Олег ПЕРЕГОН. За йо­го сло­ва­ми, гру­па пра­во­за­хи­сни­ків в агре­сив­ній фор­мі за­яви­ла, що бу­де «кон­тро­лю­ва­ти» ро­бо­ту Ге­ра­щен­ко. До сіль­сько­го го­ло­ви по­ча­ли при­хо­ди­ти се­ред ро­бо­чо­го дня, зні­ма­ти її на ві­део­ка­ме­ру на­віть під час хво­ро­би, ство­рю­ю­чи що­ден­ний пси­хо­ло­гі­чний та мо­раль­ний тиск. Та­кож бу­ла роз­по­ча­та ви­сна­жли­ва кам­па­нія з ін­фор­ма­цій­ни­ми за­пи­та­ми. За сло­ва­ми Ган­ни Ге­ра­щен­ко, чле­ни пра­во­за­хи­сної гру­пи по­ча­ли бу­кваль­но «за­ва­лю­ва­ти» се­ли­щну ра­ду ін­фор­ма­цій­ни­ми за­пи­та­ми на рі­зно­ма­ні­тні те­ми, що­ден­но над­хо­ди­ло по 40—50 за­пи­тів, жо­дне з ко­трих по­тре­бу­ва­ло фор­маль­ної від­по­віді за за­ко­ном. Па­пе­ро­вий вал за­би­рав весь час пра­ців­ни­ків, за­бло­ку­ва­ли ро­бо­ту сіль­ра­ди. Схо­жий при­йом ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для DOS ата­ки на веб-сай­ти, по­ясню­ють акти­ві­сти, ли­ше в цьо­му ра­зі все від­бу­ва­ло­ся в офі­цій­но­му про­сто­рі.

■ «У від­по­відь на ко­жен крок, який ми ро­би­мо, при­хо­дить де­кіль­ка акти­ві­стів, ко­трі хо­чуть нас кон­тро­лю­ва­ти, за­мість то­го щоб до­по­мог­ти. Ро­зу­мі­ю­чи, що в нас ду­же обме­же­ний ре­сурс, во­ни шу­ка­ють при­во­ди, які мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, щоб нас зви­ну­ва­ти­ти. Во­ни не­ймо­вір­но ра­ді­ють будь-яким на­шим по­мил­кам чи про­ма­хам! Які ми, зві­сно, ро­би­мо — я це ви­знаю! Бо в нас ду­же ба­га­то фун­кцій, а ка­дрів не ви­ста­чає, не­має на­віть юри­ста, щоб до­по­мог­ти нам з без­ліч­чю до­ку­мен­тів. Але ці пра­во­за­хи­сни­ки до­по­мог­ти нам з юри­ди­чни­ми пи­та­н­ня­ми чи про­кон­суль­ту­ва­ти нас не схо­ті­ли, в них бу­ла ін­ша ме­та», — по­яснює Ган­на Ге­ра­щен­ко.

■ Одно­ча­сно з фор­маль­ним ти­ском за до­по­мо­гою Чу­гу­їв­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні «мі­тин­ги не­вдо­во­ле­но­го на­ро­ду», роз­по­від­а­ють акти­ві­сти. Се­ред мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня по­ши­рю­ва­ли­ся ві­до­мо­сті що­до «ко­ру­пцій­них схем» сіль­сько­го го­ло­ви, був сфор­мо­ва­ний «актив» се­лян, «обу­ре­них» ді­я­ми сіль­сько­го го­ло­ви. «Ким я тіль­ки не бу­ла — і пред­став­ни­ком сміт­тє­вої ма­фії, і га­зо­вим олі­гар­хом», — смі­є­ться Ган­на.

■ У ство­рен­ні не­ймо­вір­но­го пси­хо­ло­гі­чно­го та фі­зи­чно­го пре­син­гу, який вла­шту­ва­ли для Ган­ни Ге­ра­щен­ко, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся й но­ві ме­то­ди. За­раз Ро­ман Ли­ха­чов зві­тує про те, що Ган­на бу­ла при­тя­гну­та до від­по­від­аль­но­сті за «ко­ру­пцій­ні дії». Ган­ну справ­ді оштра­фу­ва­ли за те, що двоє з де­пу­та­тів її ра­ди, які ви­сту­па­ють про­ти неї, нав­ми­сно не по­да­ли де­кла­ра­ції про до­хо­ди. Са­мих де­пу­та­тів при цьо­му не оштра­фу­ва­ли, бо пра­во­за­хи­сни­ки по­да­ли скар­гу са­ме на го­ло­ву сіль­ра­ди.

■ Най­гір­ше в цій си­ту­а­ції ви­яв­ля­є­ться те, що Ган­на, яка ма­ла ве­ли­кі пла­ни пе­ре­тво­рень і до­кла­ла ве­ли­че­зних зу­силь на шля­ху до сво­єї ме­ти, на­ра­зі роз­ча­ру­ва­ла­ся в ре­зуль­та­тах впли­ву на гро­ма­ду. «Я зро­зумі­ла, що не ба­чу ту со­ці­аль­ну гру­пу, чиї ін­те­ре­си я за­хи­щаю в се­ли­щі. У нас є актив­ні де­пу­та­ти та під­при­єм­ці, але їх не­ймо­вір­но ма­ло, і за рік їх кіль­кість не ви­ро­сла, — роз­по­від­ає Ге­ра­щен­ко. — І ви­гля­дає так, що ми, акти­ві­сти, на­силь­но ве­де­мо лю­дей до пре­кра­сно­го май­бу­тньо­го, ко­трі до ньо­го не го­то­ві. І яке їм не по­трі­бне».

■ За сло­ва­ми Ге­ра­щен­ко, за 20 км від Хар­ко­ва ство­ре­ний «фе­одаль­ний уклад з еле­мен­та­ми ра­бо­вла­сни­цтва», де два сві­ти — світ, у яко­му бе­руть ха­ба­рі й по­ши­рю­ють плі­тки, та світ без­ко­ри­сли­во­го во­лон­тер­ства — уві­йшли в не­при­ми­рен­не про­ти­сто­я­н­ня.

■ «Ра­птом ви­я­ви­ло­ся, що лю­ди швид­ше ві­рять у зло­вжи­ва­н­ня, зра­ду та кра­діж­ки, ніж у че­сність й від­кри­тість. Во­ни го­то­ві да­ва­ти ха­ба­рі й по­ва­жа­ти ха­бар­ни­ка, ніж жи­ти у про­зо­рій ре­аль­но­сті, де тре­ба бра­ти від­по­від­аль­ність за своє жи­т­тя. Ми про­гра­ли, бо ви­я­ви­ло­ся, що лю­дям ва­жли­ві­ше чу­ти кра­си­ві сло­ва, а не ба­чи­ти дії, ро­би­ти до­брі спра­ви», — із су­мом ствер­джує ві­до­ма акти­віс­тка.

■ Го­ло­ва ГО «Зе­ле­ний Фронт» Олег Перегон вва­жає, що по­дії у Вве­ден­ці та Тер­но­ві є ор­га­ні­зо­ва­ним за­мов­ле­н­ням, пов’яза­ним з ін­те­ре­са­ми олі­гар­хі­чних груп: «Це бру­дне ци­ні­чне цьку­ва­н­ня! Ця гру­па так зва­них «пра­во­за­хи­сни­ків» ці­ле­спря­мо­ва­но пе­ре­слі­дує одну лю­ди­ну — Ган­ну Ге­ра­щен­ко — зму­шу­ю­чи її втра­ти­ти мо­ти­ва­цію та пі­ти з по­са­ди. Во­ни під­та­со­ву­ють фа­кти, ви­шу­ку­ють най­мен­ші по­ру­ше­н­ня, ство­рю­ють шту­чні при­во­ди, на­да­ють роз­го­ло­су будь-яким по­мил­кам і фі­зи­чно ата­ку­ють Ган­ну на її ро­бо­чо­му мі­сці. Це справ­жня рей­дер­ська ата­ка!» — ка­же Олег Перегон і зби­ра­є­ться вла­шту­ва­ти пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня ді­яль­но­сті «пра­во­за­хи­сни­ків» ра­зом з пред­став­ни­ка­ми ін­ших ГО в Хар­ко­ві.

■ Сам Ро­ман Ли­ха­чов ствер­джує, що жо­дно­го осо­би­сто­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Ган­ни Ге­ра­щен­ко він не про­во­дить, а ба­чить се­бе не­упе­ре­дже­ним ка­ра­ю­чим ме­чем за­ко­ну, який «для всіх один». «Я во­юю за пра­ва лю­дей і бу­ду во­ю­ва­ти да­лі не з Ге­ра­щен­ко, а з ти­ми, хто по­ру­шує за­кон — хай то бу­де уча­сник АТО, член пар­тії БПП або во­лон­тер», — на­го­ло­шує Ро­ман Ли­ха­чов у сво­є­му ФБ-ака­ун­ті.

■ На­ра­зі по­дії у Вве­ден­ській сіль­ра­ді на Хар­ків­щи­ні ста­ли сум­ною мо­де­л­лю про­це­сів, які за­раз від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні, вва­жає Ган­на Ге­ра­щен­ко.

ФО­ТО З «ФЕЙСБУК»-СТОРІНКИ ГАН­НИ ГЕ­РА­ЩЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.