Ре­гу­ля­тор чи гра­бі­жник?

Від НКРЕКП мо­жуть по­стра­жда­ти не ли­ше по­бу­то­ві спо­жи­ва­чі, а й га­зо­ви­до­був­ни­ки та то­ва­ро­ви­ро­бни­ки Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Країна бу­кваль­но пов­ста­ла про­ти абон­пла­ти за по­ста­ча­н­ня та роз­по­діл га­зу. « Про­ти » ви­сло­ви­ли­ся і прем’ єр- мі­ністр, і Пре­зи­дент, і май­же всі фра­кції укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту.

Те­пер ді­йшла чер­га й до ко­мі­те­тів Вер­хов­ної Ра­ди. У се­ре­ду ко­мі­тет ВРУ з пи­тань бу­дів­ни­цтва, мі­сто­бу­ду­ва­н­ня і жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства під­три­мав про­ект іні­ці­йо­ва­ної Ра­ди­каль­ною пар­ті­єю по­ста­но­ви, в якій мі­сти­ться ре­ко­мен­да­ція На­цко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП) ска­су­ва­ти не­о­б­ґрун­то­ва­не за­про­ва­дже­н­ня опла­ти за по­слу­ги до­став­ки та роз­по­ді­лу при­ро­дно­го га­зу.

Про про­ект по­ста­но­ви на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту до­по­від­ав за­сту­пник лі­де­ра РПЛ з еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк. «Щой­но ко­мі­тет ЖКГ одно­го­ло­сно під­три­мав на­шз Оле­гом Ля­шком та ін­ши­ми ко­ле­га­ми про­ект по­ста­но­ви що­до ска­су­ва­н­ня гра­бі­жни­цької « абон­пла­ти за га­зо­вий лі­чиль­ник » , вве­де­ну НКРЕКП! » — на­пи­сав на­ро­дний де­пу­тат на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

На­га­да­є­мо, НКРЕКП ви­рі­ши­ла з 1 кві­тня 2017 ро­ку ви­лу­чи­ти транс­порт­ну скла­до­ву із за­галь­но­го та­ри­фу на при­ро­дний газ та вве­ла в дію окре­му або­нент­ську пла­ту за по­ста­ча­н­ня та роз­по­діл га­зу. Но­ві та­ри­фи фа­кти­чно є абон­пла­тою за під­клю­че­н­ня до си­сте­ми га­зо­по­ста­ча­н­ня та ма­ють спла­чу­ва­ти­ся спо­жи­ва­ча­ми що­мі­ся­чно, за­ле­жно від по­ту­жно­сті лі­чиль­ни­ка і не­за­ле­жно — від фа­кти­чно­го об­ся­гу спо­жи­ва­н­ня.

«Спро­ба вста­нов­ле­н­ня абон­пла­ти за газ для на­се­ле­н­ня не­за­ле­жно від об­ся­гів йо­го спо­жи­ва­н­ня, ви­хо­дя­чи з по­ту­жно­сті лі­чиль­ни­ка, це бру­таль­ний гра­бу­нок на­ро­ду на ко­ристь га­зо­вих олі­гар­хів! І це тіль­ки по­ча­ток афе­ри — че­рез три ро­ки НКРЕКП пла­нує під­ви­щи­ти цю « абон­пла­ту» май­же втри­чі!» — на­го­ло­шує Га­ла­сюк. За йо­го сло­ва­ми, фра­кція Ра­ди­каль­ної пар­тії ви­ма­гає ска­су­ва­н­ня гра­бі­жни­цької по­ста­но­ви НКРЕКП, від­став­ки ко­мі­сії на чо­лі з Дми­тром Вов­ком і по­вер­не­н­ня до ре­аль­но­го кон­тро­лю дер­жа­ви над га­зо­вою ме­ре­жею » . « Не по­вин­на бу­ти ці­на на ву­гі­л­ля — « Рот­тер­дам плюс » , ці­на на газ — « Ні­ме­цький хаб плюс » , а зар­пла­та укра­їн­ців — «Гон­ду­рас мі­нус» !!!» — пе­ре­ко­на­ний пар­ла­мен­та­рій.

В Укра­ї­ні не фун­кціо­нує ри­нок при­ро­дно­го га­зу, а то­му й ці­на на ньо­го сфор­мо­ва­на не­про­зо­ро, от­же, не ґрун­ту­є­ться на ре­аль­них еко­но­мі­чних скла­до­вих і спи­ра­є­ться ви­клю­чно на ім­порт­ний па­ри­тет. Тож схва­ле­ний ко­мі­те­том про­ект по­ста­но­ви спря­мо­ва­но на від­нов­ле­н­ня со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті та при­пи­не­н­ня по­ру­шень чин­но­го за­ко­но­дав­ства, зро­бле­них НКРЕКП при під­го­тов­ці по­ста­но­ви про вста­нов­ле­н­ня тарифів на по­слу­ги роз­по­ді­лу при­ро­дно­го га­зу.

Рі­ше­н­ня ко­мі­те­ту є, але про пов­ну пе­ре­мо­гу гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства над тан­де­мом бю­ро- кра­тії та олі­гар­хів го­во­ри­ти ще ра­но. Нас мо­жуть ще де­сять ра­зів по­ши­ти у дур­ні, на­го­ло­шу­ю­чи, що пі­шли на­зу­стріч ви­мо­гам на­ро­ду, під­три­ма­них як за­ко­но­дав­чою, так і ви­ко­нав­чою вла­да­ми, а на­справ­ді за­про­ва­див­ши до по­ста­но­ви НКРЕКП ли­ше якісь ко­сме­ти­чні змі­ни.

Однак на­віть не­ве­ли­кий і ще не пов­ний успіх окри­лює. Тож про­ти сва­во­лі НКРЕКП ви­сту­пи­ли та­кож і га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії. Адже НКРЕКП з 1 кві­тня 2017 ро­ку та­кож зо­бов’ яза­ла всі ком­па­нії, які ви­до­бу­ва­ють газ в Укра­ї­ні, пла­ти­ти та­риф за вхід в га­зо­транс­порт­ну си­сте­му в роз­мі­рі 296,8 грив­ні за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів ( без ПДВ). Га­зо­ви­до­був­ни­ки вва­жа­ють це не­спра­ве­дли­вим і не­при­пу­сти­мим.

У від­кри­то­му ли­сті до ке­рів­ни­ків дер­жа­ви во­ни на­го­ло­шу­ють, що га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії під­три­му­ють гар­мо­ні­за­цію за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни в ча­сти­ні фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку при­ро­дно­го га­зу за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. Однак, як по­ка­зує ана­ліз до­сту­пних пра­ктик єв­ро­пей­ських кра­їн, укра­їн­ський та­риф за вхід до ГТС є чи не най­ви­щим у Єв­ро­пі та біль­ше ніж утри­чі пе­ре­ви­щує се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський рі­вень.

Га­зо­ви­до­був­ни­ки звер­та­ють ува­гу ви­со­ко­по­са­дов­ців на те, що та­кий та­риф при­зве­де до ство­ре­н­ня до­да­тко­во­го фі­нан­со­во­го об­тя­же­н­ня га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі ( у роз­мі­рі 218 міль­йо­нів до­ла­рів США на рік, що зі­став­но з до­да­тко­вим під­ви­ще­н­ням рен­ти на ви­до­бу­ток га­зу на 5,5%. Від цьо­го по­стра­жда­ють че­рез змен­ше­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті та­кож усі укра­їн­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки. Та­кі дії на­пря­му су­пе­ре­чать про­го­ло­ше­ним дер­жав­ним пла­нам що­до сти­му­лю­ва­н­ня ви­до­бу­тку вла­сно­го га­зу та за­мі­ще­н­ня ім­пор­ту, що пе­ред­ба­че­но уря­до­вою Кон­це­пці­єю роз­ви­тку га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі до 2020 ро­ку.

Ми на­го­ло­шу­є­мо, на­го­ло­шу­є­ться у ли­сті, що са­ме ві­тчи­зня­на га­зо­ви­до­був­на га­лузь ство­рює в Укра­ї­ні ро­бо­чі мі­сця по всьо­му лан­цюж­ку то­ва­рів і по­слуг, за­ді­я­них у ви­ро­бни­цтві, спла­чу­ю­чи за­галь­ні по­да­тки та до­да­тко­вий спе­ці­аль­ний по­да­ток ( рен­ту) в дер­жав­ний, а не­за­ба­ром — і до мі­сце­вих бю­дже­тів.

Крім то­го, га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії в Укра­ї­ні не­суть до­да­тко­ві ви­тра­ти, зво­дя­чи сво­їм ко­штом та об­слу­го­ву­ю­чи ко­мер­цій­ні ву­зли облі­ку та ком­пре­сор­ні стан­ції. Тож га­зо­ви­до­був­ні під­при­єм­ства для по­да­чі при­ро­дно­го га­зу в га­зо­транс­порт­ну си­сте­му ви­ко­ри­сто­ву­ють вла­сні акти­ви, у той час як ком­па­нії, які по­ста­ча­ють в Укра­ї­ну ім­порт­ний газ, — ви­клю­чно транскор­дон­ні по­ту­жно­сті, що по­бу­до­ва­ні та об­слу­го­ву­ю­ться ПАТ «Укр­транс­газ».

Щоб ви­рі­ши­ти вка­за­ні про­бле­ми, га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії го­то­ві до від­кри­то­го діа­ло­гу дер­жа­ви і бі­зне­су. Во­ни стур­бо­ва­ні тим, що при роз­роб­ці та ухва­лен­ні рі­шень, які ма­ють без­по­се­ре­дній вплив на ста­біль­ну ро­бо­ту та ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість га­лу­зі, не від­бу­ва­ло­ся жо­дних кон­суль­та­цій з під­при­єм­ства­ми ін­ду­стрії. Га­зо­ви­до­був­ни­ки про­гно­зу­ють, що та­кі дії мо­жуть по­гір­ши­ти при­ва­бли­вість га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі для ін­ве­сто­рів, і ви­слов­лю­ють го­тов­ність на­да­ти свої про­фе­сій­ні екс­пер­тні ви­снов­ки з ці­єї про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.