Ко­тло­ван по-ки­їв­ськи

На По­до­лі «під­ри­ва­ють» Зам­ко­ву го­ру

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Те­тя­на ЮРКОВА Фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

Во­дно­му аме­ри­кан­сько­му філь­мі го­лов­ний ге­рой пе­ре­но­си­ться з на­ших днів у 60-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. У не­ве­ли­ко­му ка­фе, ку­ди він при­хо­дить із рі­зних епох, існує ко­ри­дор ча­су, що пов’язує Аме­ри­ку Дж.Кен­не­ді з Аме­ри­кою Б.Оба­ми. Та­ка кі­не­ма­то­гра­фі­чна фан­та­зія не­мо­жли­ва в Ки­є­ві, де ста­рі бу­дів­лі і ланд­ша­фти зни­щу­ю­ться із вра­жа­ю­чою швид­кі­стю. У нас ста­рень­ке ка­фе в цен­трі мі­ста дов­го не про­сто­їть. Не ли­ше ка­фе зне­суть, а то й під­ри­ють зем­лю під ним, як за­раз зри­ва­ють зе­ле­ні схи­ли зна­ме­ни­тих ки­їв­ських па­гор­бів.

Ро­зу­мію, що жи­т­тя не сто­їть на мі­сці, й мі­ста змі­ню­ють свій ви­гляд ра­зом з епо­ха­ми, але при­чи­ни і ти­пи за­бу­дов по­вин­ні узго­джу­ва­ти­ся з го­спо­да­ря­ми мі­ста. А це не ме­ри й уря­ди, це рі­зні по­ко­лі­н­ня ки­ян: ми­ну­лі, ни­ні­шні, ті, що ще не з’яви­ли­ся на світ. Сто ро­ків то­му бу­ли пла­ни ви­рів­ня­ти Ан­дрі­їв­ський узвіз для зру­чно­сті транс­пор­ту і пі­шо­хо­дів, але на­ші пред­ки во­лі­ли збе­рег­ти істо­рію і зне­хту­ва­ли ком­фор­том за­ра­ди неї. Чим же на­ра­зі ке­ру­є­ться вла­да мі­ста, пе­ре­бу­до­ву­ю­чи Ки­їв за за­се­кре­че­ни­ми пла­на­ми, а го­лов­не — став­ля­чи ін­те­ре­си мі­ської гро- ма­ди ниж­че за ба­жа­н­ня де­яких при­ва­тни­ків? Ті хо­чуть ма­ти пре­кра­сний ви­гляд із ві­кон ці­ною спіль­ної куль­тур­ної спад­щи­ни, ми хо­че­мо збе­рег­ти мі­сто за­ти­шним, зе­ле­ним, з йо­го при­ро­дни­ми ланд­ша­фтни­ми осо­бли­во­стя­ми.

Усі ми обу­рю­є­мо­ся пе­ре­бу­до­вою Ки­є­ва на ко­ристь окре­мих осіб, які ску­по­ву­ють або за­хо­плю­ють остро­ви, пре­сти­жні мі­сця й осо­бли­во цен­траль­ну ча­сти­ну мі­ста. Якщо на око­ли­цях жи­те­лі ма­со­во ви­хо­дять за­хи­ща­ти скве­ри і ди­тя­чі май­дан­чи­ки, то в цен­трі мі­ста все об­хо­ди­ться ло­каль­ни­ми про­те­ста­ми. На­пев­но, то­му що тут уже ма­ло пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, на­то­мість ба­га­то охо­чих роз­ши­ри­тись у во­ло­ді­н­нях. А мо­же, про­сто мі­ська гро­ма­да не усві­до­ми­ла роз­мі­рів ка­та­стро­фи, за якої Ки­їв за сво­єю по­до­бою пе­ре­тво­рю­є­ться на Мо­скву. Усві­дом­ле­но чи че­рез не­да­ле­ко­гля­дність ме­рії ми оби­ра­є­мо ім­пер­ський шлях роз­ви­тку сто­ли­ці. Ма­ти­ме­мо ци­та­дель вла­ди в сер­ці Ки­є­ва, а дов­ко­ла — квар­та­ли без­ли­ких но­во­бу­дов.

Що­дня я див­лю­ся на Кон­тра­кто­ву пло­щу, по­мі­ча­ю­чи її не­охай­ність, не­до­ла­дність ар­хі­те­ктур­них форм, ко­жна з яких, мо­жли­во, прийня­тна для ока, але пе­ре­кре­сле­на за­бі­гай­лів­ка­ми, кі­о­ска­ми і ря­да­ми сміт­тє­вих ба­ків. Хі­ба так має ви­гля­да­ти ді­ло­ва пло­ща єв­ро­пей­ської сто­ли­ці? Зав­тра я по­ба­чу ви­со­тну бу­дів­лю, яка під­ні­ме­ться ви­ще за Ан­дрі­їв­ську цер­кву, якщо ди­ви­ти­ся на неї з Кон­тра­кто­вої. Пі­сля­зав­тра...

У со­ці­аль­них ме­ре­жах ча­сто ба­чу ста­рі фотографії Ки­є­ва, які лю­ди роз­мі­щу­ють із рі­зних при­во­дів, але зі спіль­ним від­чу­т­тям жа­лю про втра­че­не. Не ду­маю, що в на­сту­пно­му сто­літ­ті хтось роз­мі­стить фо­то бу­ді­вель­но- го­спо­дар­сько­го су­пер­мар­ке­ту і зі­тхне з но­сталь­гі­єю над зо­бра­же­н­ням кі­о­ску у фор­мі ящи­ка. То­му що ці фор­ми не спів­від­но­ся­ться з емо­цій­ним сві­том лю­ди­ни і за­до­воль­ня­ють ли­ше спо­жив­чі за­пи­ти, які змі­ню­ю­ться, як мо­да. Але якщо у Льво­ві під­ри­ють Ви­со­кий за­мок із го­спо­дар­ських мір­ку­вань, у Ри­мі ро­зі­бра­ти Ко­лі­зей, а в Ам­стер­да­мі роз­ши­ри­ти ву­ли­ці за ра­ху­нок ка­на­лів, то з’ яви­ться мі­сце, але зни­кне дух мі­ста, який, зві­сно, не про­да­си, але, збе­ріг­ши, вря­ту­єш са­ме мі­сто. І у нас той са­мий ви­па­док по­ря­тун­ку.

Ни­ні ми в то­чці бі­фур­ка­ції но­ві­тньої не­по­лі­ти­чної істо­рії Ки­є­ва. Пі­де­мо шля­хом єв­ро­пей­сько­го мі­сто­бу­ду­ва­н­ня чи зро­би­мо крок в епо­ху про­сві­тни­цько­го вар­вар­ства, ко­ли істо­ри­чні та при­ро­дні пам’ятни­ки оці­ню­ва­ти­ме­мо за ме­тра­жем за­йма­но­го ни­ми мі­сця.

!!!!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.