РЕ­ЗО­НАНС РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Юрій МИРОНЕНКО

Ві­дгук на ста­т­тю Ін­ни ЛИХОВИД «Як убе­рег­ти Со­фію від «чор­но­го» спи­ску» («День» № 55 від 30 бе­ре­зня 2017 ро­ку)

Ки­їв­ську вла­ду — до су­ду за апа­тію, без­ді­яль­ність до істо­ри­чних місць, за без­пам’ят­ство, глум, що за­вда­ли ве­ли­кої і не­по­прав­ної шко­ди. Facebook-ко­ри­сту­вач Олег БУБОН Ві­дгук на ста­т­тю Ва­ди­ма РИЖКОВА «Тре­ба шу­ка­ти но­ві фор­ми» («День» № 56-57 від 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку)

Кра­ще її кар­ти­ни пе­ре­тво­ри­ти на му­ра­ли. В ко­жно­му ве­ли­ко­му мі­сті зро­би­ти квар­тал або ву­ли­цю му­ра­лів з кар­тин Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур... Facebook-ко­ри­сту­вач Ган­на ОНКОВИЧ Ві­дгук на ста­т­тю На­та­лії МАЛІМОН «Чо­му во­ли­ня­ни див­ля­ться ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня?» («День» № 56-57 від 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку)

А Чер­ні­гів­щи­на ди­ви­ться бі­ло­ру­ські, що фа­кти­чно те са­ме, що ро­сій­ські. Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Ві­дгук на ста­т­тю Олесі ШУТКЕВИЧ «Бу­ди­нок Ле­он­то­ви­ча в се­лі Шер­шні — роз­си­па­є­ться» («День» № 56-57 від 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку)

Бу­ди­нок — ча­сти­на куль­тур­ної спад­щи­ни. Якщо не­має ко­штів за­раз, хо­ча б за­кон­сер­ву­ва­ти те, що збе­ре­гло­ся.

Facebook-ко­ри­сту­вач Oksana SABO

Ві­дгу­ки на до­пис « Серж Ли­фар » (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Я маю книж­ку ча­сів роз­па­ду СРСР. Це — до­ста­тньо ве­ли­кий фо­лі­ант з фо­то, опи­са­ми ді­яль­но­сті і твор­чо­сті Ми­тця. Я гор­джусь,що в нас є та­кий ви­да­тний Ху­до­жник. Жаль, що в у сто­ли­ці дер­жа­ви не ство­ре­но Пан­те­он, ку­ди б во­ди­ли ді­тей і роз­по­від­а­ли їм — про на­ших лю­дей, які тво­ри­ли істо­рію, ми­сте­цтво,куль­ту­ру.

Facebook-ко­ри­сту­вач Олег БУБОН

Слу­шна про­по­зи­ція — як­би мін­куль­ту­ри і мер по­чу­ли...

І вза­га­лі біо­гра­фії ви­да­тних зем­ля­ків-укра­їн­ців по всьо­му сві­ту... Си­сте­ма­ти­зу­ва­ти, до­слі­ди­ти і ви­да­ти для ко­ри­сті при­йде­шнім по­ко­лі­н­ням. Facebook-ко­ри­сту­вач Оле­ксандр УСТИМЕНКО Ві­дгук на до­пис «Ти­по­ві на­слід­ки спа­лю­ва­н­ня тра­ви» ( facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Про­їздом по­ба­чив трьох па­лі­їв тра­ви з фа­ке­ла­ми, по­дзво­нив на 101 — ре­а­кція від­су­тня. Facebook-ко­ри­сту­вач Ми­ко­ла Іва­но­вич ОРИЩИН Ві­дгук на ста­т­тю «Як зу­пи­ни­ти Кремль?» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Є не­до­оцін­ка си­ту­а­ції і за­гро­зи з бо­ку Ро­сії. А от­же, гео­по­лі­ти­ка по­вин­на пре­ва­лю­ва­ти над дип­ді­яль­ні­стю. МЗС окре­мих дер­жав не ба­чать да­лі сво­го но­са і еко­но­мі­чної ви­го­ди. То­му та­кий бар­дак. Бу­де ско­ро гір­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.