У ЗМI ма­ють пра­цю­ва­ти лю­ди з укра­їн­ською ду­шею

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - М. КОРЕНЮК, м. Ки­їв

...Ко­ли жи­те­лі Укра­ї­ни ді­зна­ю­ться прав­ду про те, скіль­ки зла при­чи­ни­ла Мо­ско­вія на­шій зем­лі і на­ро­ду з ча­су сво­го за­ро­дже­н­ня у ло­ні Зо­ло­тої Ор­ди і до­те­пер, то у ба­га­тьох з них роз­ві­є­ться ба­жа­н­ня кон­та­кту­ва­ти і ви­вча­ти мо­ву та­ко­го під­сту­пно­го су­сі­да. Але для цьо­го ту прав­ду тре­ба по­ши­рю­ва­ти че­рез ЗМІ уже за­раз. А з ти­ми осо­ба­ми, що ба­чать Укра­ї­ну як ко­ло­нію Ро­сії, слід роз­про­ща­ти­ся і до­по­мог­ти їм за­ли­ши­ти на­шу ба­га­то­стра­ждаль­ну зем­лю.

На За­хі­дній Укра­ї­ні до вклю­че­н­ня її у склад СРСР по­бу­ту­ва­ла дум­ка, що лю­ди­на не мо­же вва­жа­ти се­бе осві­че­ною, якщо во­на знає мен­ше, ніж чо­ти­ри мо­ви. І ні­хто не на­зи­вав та­ких лю­дей чо­ти­ри­мов­ни­ми, п’ яти­мов­ни­ми і т. д. І за­раз у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах осві­че­ні лю­ди зна­ють по де­кіль­ка іно­зем­них мов. Це ре­а­лії ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту і Укра­ї­на по­вин­на по­вер­ну­ти­ся до ці­єї спіль­но­ти. Укра­їн­ці — ро­зум­ні, пра­цьо­ви­ті, від­по­від­аль­ні, по­ря­дні. Нас при­ва­блю­ють єв­ро­пей­ські ду­хов­ні цін­но­сті, то­му з ни­ми нам по до­ро­зі. Нав­ко­ло нас жи­ве ба­га­то рі­зних на­ро­дів і ко­жен з них своє­рі­дний, не­по­втор­ний і мо­же бу­ти ці­ка­вим для нас. То­му тре­ба ви­вча­ти іно­зем­ні мо­ви і пі­зна­ва­ти світ в усій йо­го рі­зно­ма­ні­тно­сті. Це зба­га­чу­ва­ти­ме нас і ро­би­ти­ме силь­ні­ши­ми і спо­кій­ні­ши­ми. А у ЗМІ ма­ють пра­цю­ва­ти лю­ди з укра­їн­ською ду­шею, то­ді Укра­ї­на оно­ви­ться швид­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.