ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

На та ля ЯКО­ВЕН­КО — док - тор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни, упро­довж 2002—2012 ро­ків за­ві­ду­вач ка­фе­дри істо­рії На­УКМА. Ви бра ні пра ці: « Па - ра лель ний світ. До слід жен ня з істо­рії уяв­лень та ідей в Укра­ї­ні XVI— XVII ст. » ( 2002), « На рис іс то рії се ред ньо віч ної та ран - ньо мо дер ної Укра ї ни » ( 2005), « Вступ до іс то рії » ( 2007), « Укра їнсь ка шлях та з кін ця XІV до се­ре­ди­ни XVII сто­лі­т­тя: Во линь і Цен т раль на Укра ї на » (2008), «Дзер­ка­ла іден­ти­чно­сті. До слід жен ня з іс то рії уяв лень та ідей в Укра­ї­ні XVI — по­ча­тку XVIII сто­лі­т­тя» (2012).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.