Хто займе по­ста­мент Ле­ні­на?

Мі­жна­ро­дне жу­рі ви­зна­чи­ло чо­ти­ри про­е­кти, а най­кра­щий обе­руть гля­да­чі пі­сля го­ло­су­ва­н­ня в ін­тер­не­ті

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­зва­но фі­на­лі­стів кон­кур­су «Су­спіль­на уго­да» від фон­ду «Ізо­ля­ція», в яко­му оби­ра­ли арт-про­е­кти, що про­по­ну­ють по­ста­ви­ти на мі­сці пам’ятни­ка Ле­ні­ну в Ки­є­ві.

Мі­жна­ро­дне жу­рі ви­зна­чи­ло чо­ти­ри най­кра­щі ро­бо­ти тим­ча­со­вої ху­до­жньої ін­тер­вен­ції від ми­тців із рі­зних кра­їн. Се­ред них — De Pedestal ду­е­ту іта­лій­ських ху­до­жни­ків Afterall. Во­ни про­по­ну­ють вста­но­ви­ти де­рев’яну кон­стру­кцію, схо­жу на клі­тку, яка по­вто­рює фор­му по­ро­жньо­го по­ста­мен­ту в мас­шта­бі 1:2 і бу­де роз­мі­ще­на по­за­ду ньо­го в го­ри­зон­таль­но­му по­ло­жен­ні, по­ві­дом­ляє cultprostir.ua.

В рам­ках про­е­кту «Ме­ні по­трі­бен ге­рой» ху­до­жни­ця з Сер­бії Мі­ле­на Ву­чко­віч про­по­нує роз­мі­сти­ти на по­ста­мен­ті про­же­ктор, який бу­де обер­та­ти­ся на всі бо­ки. А ме­кси­кан­ка Іса Кар­рі­льо у сво­є­му «Ри­ту­а­лі при­ро­ди» хо­че прикрасити ко­ло­ну ко­ли­шньо­го пам’ятни­ка кві­ту­чим роз­ма­ри­ном, пе­ре­тво­рив­ши йо­го на мі­сце для ме­ди­та­ції.

До фі­на­лу «Су­спіль­ної уго­ди» по­тра­пив і укра­ї­нець Ми­ки­та Ша­ле­ний з про­е­ктом «Ге­ро­їв не існує». За йо­го за­ду­мом, по оби­два бо­ки по­ста­мен­ту сто­я­ти­муть книж­ко­ві по­ли­ці та до­шки, на яких всі охо­чі змо­жуть на­ма­лю­ва­ти або на­пи­са­ти крей­дою те, що во­ни вва­жа­ють за кра­ще за­бу­ти, а ву­гі­л­лям — те, що вва­жа­ють за по­трі­бне пам’ята­ти.

Пе­ре­мож­ця кон­кур­су обе­руть гля­да­чі за до­по­мо­гою он­лайн-го­ло­су­ва­н­ня в ін­тер­не­ті, яке три­ва­ти­ме до 9 кві­тня. «Для нас ва­жли­во, щоб яко­мо­га біль­ше лю­дей взя­ло участь у го­ло­су­ван­ні. То­му що одна з ці­лей про­е­кту — по­ка­за­ти при­клад ме­ха­ні­зму, за до­по­мо­гою яко­го су­спіль­ство мо­же впли­ва­ти на пу­блі­чний про­стір, а куль­ту­ра — на су­спіль­ство», — го­во­рить пред­став­ник фон­ду «Ізо­ля­ція» Оле­ксан­дра Крав­чен­ко.

На­га­да­є­мо, кон­курс на про­ект ми­сте­цької ін­тер­вен­ції на мі­сці пам’ятни­ка Ле­ні­ну на буль­ва­рі Та­ра­са Шев­чен­ка три­вав із 23 лю­то­го по 25 бе­ре­зня. Бу­ло отри­ма­но 37 за­явок із 18 кра­їн сві­ту, з яких мі­жна­ро­дне жу­рі ві­ді­бра­ло чо­ти­ри фі­на­лі­сти. Про­е­ктпе­ре­мо­жець на­ро­дно­го го­ло­су­ва­н­ня бу­де по­ка­за­но в Ки­є­ві з 3 по 17 трав­ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

«Ва­кан­тне мі­сце»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.