«У ПЕР­ШУ ЧЕР­ГУ — ЗРО­БИ­ТИ КОМФОРТНУ ЗОНУ ДЛЯ ЛЮ­ДЕЙ»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Олег ГРЕЧУХ,

ар­хі­те­ктор:

— Міс це зна ко ве, і те ма ця біль ше по - лі тич на, ніж мис тець ка. До неї не мож на під хо ди ти кри те рі я ми тех ніч ни ми чи ес - те тич ни ми, кра си во — не кра си во. Річ у то­му, що Ки­їв — не ду­же при­ва­бли­ве мі­сто з точ ки зо ру єв ро пейсь ко го ту рис та, і не має ци ві лі зо ва но го під хо ду про те, як по вин на роз ви ти ся на ша сто ли ця. За раз там ма­ми з ди­тя­чи­ми ві­зо­чка­ми або лю­ди з особ ли ви ми по тре ба ми не по гу ля ють, бо тре­ба спу­стись і під­ня­тись кру­ти­ми схо­да­ми під зем но го пе ре хо ду, не має зруч них пан­ду­сів і під­йом­ни­ків. Мо­жли­во, тре­ба у пер­шу чер­гу зро­би­ти комфортну зону для лю дей, по ста ви ти зруч ні лав ки, пок лас ти нор маль ні тро ту а ри і щоб пе ре хо ди бу ли на зем ні, а по тім при кра си ти то міс це кві - та ми... Якщо знай дуть ся гро ші, то вза га - лі тре ба цей по ста мент пе ре нес ти у Му зей то та лі тар ної епо хи, бо мо ну мент Ле ні ну був пам’ ят ни ком іс то рії ра дянсь кої до би. Хо­ча, як на ме­не, за­раз не на ча­сі щось ро­би ти з по ста мен том. Прос то тре ба до ла ду при вес ти те ри то рію, щоб до неї бу ло зруч - но під­хо­ди­ти і мо­жна бу­ло по­си­ді­ти та від­по чи ти. Ра ні ше це був об’ єкт про па ган ди, а за­раз це мі­сце, яке пов’яза­не з по­ча­тком « ле ні но па ду » , де ко - му ні за ці­єю і но віт - ньою іс то рі­єю. Ме ні зда єть ся, що на той по ста мент ста ви ти щось ін ше не по тріб - но. Хай ли ша єть ся та ким, як є. А сто - сов но арт- ін с та ля - цій, то це ко рот ко - стро ко ві про ек ти і при вер та ють ува гу ту рис тів. Мож на при га да ти, як у лип - ні ми ну ло го ро ку бу - ло пред с тав ле но ар­тоб’ єкт на міс ці зне се - но го пам’ ят ни ка Ле - ні ну у ви гля ді ме та - ле­вих схо­дів, які під­ні ма ють ся на ви со ту по ста мен ту, а по тім спус ка ють ся до ни зу. Ту кон ст рук цію роз - ро би ла мек си кансь - ка ху дож ни ця Син - тія Ґу тьєр рес, яка пе­ре­мо­гла в кон­кур­сі на най кра щий про - ект ху дож ньої ін тер - вен ції ( на фо то). У трав ні пред с тав лять пе ре мож ця цьо го ро - ку. Це ра зо ві ак ції, але на пер с пек ти ву го­лов­но­му ар­хі­те­кто­ру і ме рії міс та тре ба ду­ма­ти про стра­те­гію і яким во ни ба чать Ки­їв як єв ро пейсь ку сто­ли­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.