«Пе­ре­хід на ZIK – крок у не­ві­до­ме...»

Те­тя­на Да­ни­лен­ко — про при­чи­ну змі­ни ро­бо­ти і но­вий ав­тор­ський про­ект

Den (Ukrainian) - - 25 - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Ві­до­ма укра­їн­ська жур­на­ліс­тка і те­ле­ве­ду­ча Те­тя­на Да­ни­лен­ко, яка про­пра­цю­ва­ла на «5 ка­на­лі» три­над­цять ро­ків, на по­ча­тку бе­ре­зня пе­ре­йшла на ZIK. Там во­на роз­по­ча­ла ро­бо­ту над ав­тор­ським про­е­ктом «Face2Face». «День» роз­пи­тав ве­ду­чу, чо­му са­ме прийня­ла рі­ше­н­ня змі­ни­ти мі­сце «про­фе­сій­ної про­пи­ски», чим про­ект на ZIKу від- рі­зня­є­ться від ро­бо­ти на «5 ка­на­лі» та як во­на ста­ви­ться до но­во­го «трен­ду» — ді­ю­чих по­лі­ти­ків у ро­лі те­ле­ве­ду­чих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.