Пу­тін ви­са­джує мо­зок!

«31.03-06.04.2017»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - ■ По­ду­ма­є­мо. По­мов­чи­мо. Ан­дрій ПЛАХОНІН

За­зви­чай у та­кі дні у «Фейс­бу­ці» най­лег­ше від­окре­ми­ти па­ні­ке­рів, лю­би­те­лів де­ше­вої кон­спі­ро­ло­гії, про­сто дур­нів — від тих, до чи­єї дум­ки вар­то до­слу­ха­ти­ся, на чи­їй сто­рін­ці ти за­ли­ша­єш га­ло­чку, що хо­чеш цю лю­ди­ну і да­лі чи­та­ти... Так бу­ло ра­ні­ше. Не знаю, мо­да це та­ка чи ма­со­вий пси­хі­чний роз­лад. Але не всти­гло з’яви­ти­ся пер­ше не­зро­зумі­ле ще по­ві­дом­ле­н­ня про ви­бух у пі­тер­сько­му ме­тро, як і ще кіль­ка днів то­му стов­пи кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня ки­ну­ли­ся об­смо­кту­ва­ти одну єди­ну вер­сію: «Пу­тін під­ри­ває Ро­сію». Мо­жли­во, я б на це від­ре­а­гу­вав не так го­стро, але ду­же схо­же на те, що хво­ро­ба ця роз­по­всю­ди­лась у нас до са­мо­го вер­ху. Бу­кваль­но на­пе­ре­до­дні — на мі­сце вбив­ства Во­ро­нен­ко­ва ще не при­бу­ла опе­ра­тив­на гру­па, а Пре­зи­дент вже знав, хто і за чи­їм на­ка­зом стрі­ляв. Ще тіль­ки по­ча­ли га­си­ти скла­ди в Ба­ла­клії, а на­ша вла­да на­пев­но вже зна­ла, що це не не­чи­сте на ру­ку ке­рів­ни­цтво скла­ду, не бов­дур-сол­дат, що лю­бить ни­шком по­ку­ри­ти за шта­бе­лем сна­ря­дів, як це бу­ло вже за на­шої пам’яті кіль­ка ра­зів, — це Пу­тін. Іві­дра­зу ста­ло ясно і лег­ко. Ну, зві­сно ж! Імо­жна втов­кма­чу­ва­ти укра­їн­цям будь-яку ма­я­чню про те, як не­без­пе­чний зло­чи­нець, що пе­ре­бу­ває у роз­шу­ку, слу­жив у Нац­гвар­дії, не­о­дно­ра­зо­во від­кри­то ви­їжджав за кор­дон і на Дон­бас, аби вста­но­ви­ти кон­такт із за­мов­ни­ка­ми... Шко­да, не здо­га­да­ли­ся сво­го ча­су з Ше­ре­ме­том!

■ Так, Пу­тін і йо­го ото­че­н­ня — лю­ди без мо­ра­лі, зда­тні на будь-які зло­чи­ни. Але з цьо­го не ви­пли­ває, що Пу­тін — єди­на та­ка лю­ди­на на Зем­лі, що де­ся­тки й ти­ся­чі по­ді­бних до ньо­го ве­ли­ких і ма­лень­ких зло­чин­ців не жи­вуть дов­ко­ла нас, що­дня не ко­ять своє ве­ли­ке або ма­ле зло. Що до Пу­ті­на і без Пу­ті­на не бу­ло б між­на­ро­дно­го те­ро­ри­зму, як і пів­сто­лі­т­тя то­му ли­ше ма­ла ча­сти­на сві­то­вої те­ро­ри­сти­чної ме­ре­жі так чи іна­кше бу­ла пов’яза­на з СРСР. З цьо­го не ви­пли­ває, що ISIS кон­тро­лю­є­ться Ро­сі­єю, так са­мо як во­но не кон­тро­лю­є­ться Ер­до­га­ном або США, хо­ча, без сум­ні­ву, на по­ча­тко­во­му ета­пі всі ці три спец­слу­жби ма­ли ті­сні кон­та­кти з ISIS, чий успіх у пер­ші ро­ки тим і по­ясню­є­ться, що во­ни май­стер­но ство­рю­ва­ли від­чу­т­тя, що їх мо­жна кон­тро­лю­ва­ти, а з Ер­до­га­ном вза­га­лі — що на них мо­жна не­по­га­но за­ро­би­ти (ве­ли­ка ча­сти­на на­фти ISIS дов­го йшла че­рез Ту­реч­чи­ну, а не Си­рію, по­пов­ню­ю­чи ки­ше­ню ту­ре­цько­го пре­зи­ден­та, че­рез фір­ми, кон­тро­льо­ва­ні йо­го си­ном). Ні­би остан­ні­ми ро­ка­ми в Ро­сії не під­ри­ва­ли ме­тро, ав­то­бу­си, ае­ро­пор­ти. Ні­би втор­гне­н­ня че­чен­ських банд до су­сі­дньо­го Да­ге­ста­ну і без ви­бу­хів бу­дин­ків у Мо­скві, Буй­нак­ську, Вол­го­дон­ську 1999 ро­ку не бу­ло для Пу­ті­на до­ста­тнім при­во­дом вво­ди­ти вій­ська до Че­чні. Про це ви не по­ду­ма­ли, ко­ли зно­ву по­вто­рю­є­те кон­спі­ро­ло­гі­чні те­о­рії Ли­тви­нен­ка і Піон­тков­сько­го?

■ Так, без жо­дно­го сум­ні­ву, про­ви­на Пу­ті­на у всіх цих те­ро­ри­сти­чних актах є. Він сам, йо­го по­пе­ре­дни­ки, що при­ве­ли йо­го до вла­ди, йо­го най­ближ­че ото­че­н­ня ство­ри­ли в Ро­сії атмо­сфе­ру, в якій люд­ське жи­т­тя не вар­те зов­сім ні­чо­го. На йо­го со­ві­сті — де­ся­тки ти­сяч люд­ських жертв у Си­рії, це йо­го спец­слу­жби пре­су­ють шко­ля­рів та ін­те­лі­ген­тів, за­мість то­го, аби за­йма­ти­ся по­пе­ре­дже­н­ням те­ро­ри­сти­чних актів, які бу­ли не­ми­ну­чі пі­сля по­ча­тку ро­сій­сько­го втор­гне­н­ня на Близь­кий Схід. Як не­ми­ну­че хли­не на­зад у Ро­сію та кров, та люд­ська не­чисть, яка сьо­го­дні за йо­го на­ка­зом ко­їть свою чор­ну спра­ву на Дон­ба­сі.

■ Не маю сум­ні­вів у то­му, що біль­шість вже пі­сля пер­шо­го абза­цу по­ста­ви­ла ді­а­гноз: «Плахонін ви­бі­лює Пу­ті­на — про­дав­ся! » . Ну, а тим не­ба­га­тьом, хто до­чи­тав, спро­бую по­ясни­ти, до чо­го це все. Перш за все, пи­та­н­ня в прав­ді — не як в аб­стра­ктній ка­те­го­рії, а як у ціл­ком кон­кре­тно­му і при­зем­ле­но­му по­нят­ті, що до­зво­ляє отри­ма­ти з то­го, що від­бу­ва­є­ться, урок, який не дасть по­вто­ри­ти­ся тра­ге­дії: як у Ро­сії, так і в нас, зму­сить си­ло­ви­ків та спец­слу­жби по-справ­жньо­му ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту, а не ге­не­ру­ва­ти для ЗМІбе­з­глу­зді вер­сії, на­ре­шті, по­ка­ра­ти вин­них, а не спи­са­ти по­дію на не­д­ося­жних ( ко­жен — че­рез низ­ку об­ста­вин) за­ги­бло­го кі­ле­ра чи да­ле­ко­го Пу­ті­на. Іна­віть якщо це й Пу­тін, то за­су­ди­ти йо­го мо­жна бу­де ли­ше в ре­зуль­та­ті не­упе­ре­дже­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, а про яку не­упе­ре­дже­ність мо­жна го­во­ри­ти, якщо на­віть ле­да­чий, вклю­ча­ю­чи ви­со­ко­по­став­ле­них осіб, хто не має пра­ва цьо­го ро­би­ти, з пер­ших се­кунд ткнув у йо­го бік ру­кою. Якщо ви не хо­че­те це зро­би­ти за­ра­ди мер­твих, зро­біть це за­ра­ди жи­вих, адже на­сту­пно­го ра­зу під за­гро­зою мо­же ви­яви­ти­ся і їхнє, та що там, і ва­ше вла­сне жи­т­тя. А всі ли­ше без­си­ло роз­ве­дуть ру­ка­ми — це ж Пу­тін, що ми мо­гли!

■ . .. Іще одна річ. Хви­ли­ну мов­ча­н­ня при­ду­ма­ли не ли­ше як да­ни­ну пам’ яті тим, хто пі­шов, але і як мо­жли­вість у важ­кий для всіх мо­мент тро­хи по­ду­ма­ти, перш ніж по­ча­ти го­во­ри­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.