Голос во­ла­ю­чо­го в пу­сте­лі?

Ка­пі­ту­ля­ція пе­ред Ро­сі­єю бу­де по­ча­тком справ­жньої гро­ма­дян­ської вій­ни все­ре­ди­ні Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Уці лій низ ці ук ра їнсь ких ЗМІ мож на знай ти чи ма ло ро зум них по рад, кри ти ки по су ті, ре аль них оці нок си ту а ції й ко рис них про по зи цій. Але є пі­до­зра, що «там», на­го­рі їх не чи та ють, не див лять ся, не слу - ха­ють, бу­ду­чи пе­ре­ко­на­ни­ми, що ли ше їх ня по зи ція є єди но пра - виль ною. Але прак ти ка, що ви - сту пає кри те рі єм іс ти ни, де мон - ст рує, що все йде зов сім інак ше. Про вал за про ва лом, не вда ча за не вда чею, кон фуз за кон фу зом. То на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в мир­них ре гі о нах ко гось вби ва ють, то щось під ри ва ють, щось об стрі лю - ють, під па лю ють і т. д. Кра ї на мо - же за хли ну ти ся в усьо му цьо му, як що не ввес ти во єн ний стан. Вво­ди­ти йо­го все одно до­ве­де­ться, аби не бу ло піз но.

На ка­на­лі «112 Укра­ї­на» обго­во рю ва ли цю си ту а цію, особ ли во в кон тек с ті остан ніх по дій на війсь ко во му скла ді в Ба лак леї Хар­ків­ської обла­сті.

Екс пер ти схи ля ли ся до то го, що зва­жа­ю­чи на всі об­ста­ви­ни на­ші вій­сько­ві за­во­ди тре­ба пе­ре­но­си ти до За хід ної й Цен т раль ної Укра ї ни, по да лі від Ро сії. І тре ба мі­ня­ти всю вій­сько­ву ін­фра­стру­кту­ру, адже всі ро­ки до ро­сій­ської агре­сії де-фа­кто на­ші стра­те­ги го­ту­ва­ли­ся від­би­ва­ти ата­ку із за­хо­ду, не вва жа ю чи РФ про тив ни - ком. 2014 рік усе роз­ста­вив по сво­їх міс цях. У ре зуль та ті гео по лі - ти­чної ду­ро­сті та пря­мої зра­ди ми втра­ти­ли єди­ний у кра­ї­ні па­трон­ний за­вод у Лу­ган­ську. За три ро- ки вла­да не спро­мо­гла­ся по­бу­ду­ва­ти но­вий десь під Дро­го­би­чем або Тер­но­по­лем. По­трі­бні за­во­ди з ви­ро­бни­цтва сна­ря­дів, ра­кет, мін.

Щоб май­бу­тні істо­ри­ки не на­пи­са­ли, що укра­їн­ська ар­мія би­ла­ся ге­ро­ї­чно, але в неї не бу­ло боє­при­па­сів...

Та­ке вже бу­ло на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя, ко­ли ке­рів­ни­цтво УНР і ЗУНР за­ку­пи­ло зброю і боє­при­па­си в Єв­ро­пі, але Ан­тан­та за­бо­ро­ни­ла Ру­му­нії, де це бу­ло зо­се­ре­дже­но, пе­ре­да­ва­ти вже спла­че­ні Укра­ї­ною за­па­си на­шій дер­жа­ві. Що­до боє­при­па­сів слід бу­ти не­за­ле­жни­ми від будь-ко­го.

НЕЩИРІСТЬ ПЕ­РЕД НА­РО­ДОМ

При­га­да­ли й за­ги­бель но­во­спе­че­но­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни па­на Во­ро­нен­ко­ва. Він, між ін­шим, (сим­во­лі­чно?) був уби­тий у цен­трі Ки­є­ва бі­ля го­те­лю, який на­ле­жить одно­му ге­не­рал-пол­ков­ни­ко­ві, ро­сій­сько­му олі­гар­хо­ві, чле­но­ві ви­щої но­мен­кла­ту­ри Крем­ля. Го­во­рять, що він кон­тро­лює де­сять клю­чо­вих обл­енер­го Укра­ї­ни. Ствер­джу­ють, що ро­сій­сько­му олі­гар­ха­ту на­ле­жить по­ло­ви­на Ки­є­ва. То чи вар­то ди­ву­ва­ти­ся, що укра­їн­ський прав­ля­чий олі­гар­хат, ти­ся­ча­ми ни­ток пов’яза­ний з ко­ле­га­ми за «по­ре­бри­ком», так оса­та­ні­ло бо­ров­ся про­ти бло­ка­ди ОРДЛО?

То­му що в умо­вах вій­ни Украї на до сі не вий ш ла з ро сійсь ко го про­е­кту під на­звою «СНД»?

По­кій­ний Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин зви ну ва чу вав Пре зи ден та Укра ї - ни в не­щи­ро­сті пе­ред на­ро­дом. На жаль, це сто­су­є­ться всі­єї вер­хів­ки на­шої кра­ї­ни.

Екс-нар­деп Ми­ко­ла То­мен­ко опи­сав си­ту­а­цію в Укра­ї­ні та­ки­ми сло­ва­ми: на­род во­ює, а вла­да тор­гує, на­род бі­дує, а вла­да жи­рує. Ну, а засилля ро­сій­сько­го бі­зне­су в Укра­ї­ні свід­чить про те, що ми са­мі фі­нан­су­є­мо вій­ну про­ти се­бе.

На то­му ж «112 Укра­ї­на» Дми­тро Гор­дон роз­мов­ляв з ко­ли­шнім на­чаль­ни­ком управ­лі­н­ня СБУ у Лу­ган­ській обла­сті ге­не­ра­лом Пе­тру­ле­ви­чем. Ге­не­рал роз­по­вів про те, що 2014 ро­ку йо­го управ­лі­н­ня, як і де­я­кі ін­ші, бу­ло ки­ну­те цен­тром на­при­зво­ля­ще. У Ки­є­ві від­бу­вав­ся жа­хли­вий са­бо­таж. Жо­дних чі­тких на­ка­зів і вка­зі­вок не бу­ло. За­те за­хо­пле­них ро­сій­ських аген­тів швид­ко пе­ре­да­ва­ли Ро­сії.

ГОСТРА ФОР­МА БО­РОТЬ­БИ

Обго­во­рю­ва­ли на ZIK по­дії у Бі­ло­ру­сі, а та­кож їхні пер­спе­кти­ви. Бі­ло­ру­си че­рез осо­бли­во­сті на­ціо­наль­но­го ха­ра­кте­ру до­сить інер­тні. Во­ни по­віль­но спа­ла­ху­ють, але якщо вже бе­ру­ться за спра­ву, то сер­йо­зно й грун­тов­но. Бі­ло­ру­си дов­го за­ки­па­ють, але й ду­же дов­го ости­га­ють, ра­зо­ча­ро­ву­ю­тся. У укра­їн­ців і пер­ше, і дру­ге від­бу­ва­є­ться на­ба­га­то швид­ше. За­раз, су­дя­чи з усьо­го, кіль­кість у Бі­ло­ру­сі по­чи­нає пе­ре­хо­ди­ти в якість, не не­стрим­но, але не­у­хиль­но. Ви­ро­сло по­ко­лі­н­ня, яке пра­гне жи­ти в нор­маль­ній кра­ї­ні, а не на зо­ні іме­ні то­ва­ри­ша Лу­ка­шен­ка. Ці мо­ло­ді лю­ди сві­до­мо йдуть під кий­ки осо­бли­во жор­сто­ких лу­ка­шен­ків­ських «тон­тон-ма­ку­тів» (так на­зи­ва­ли по­лі­ти­чну жан­дар­ме­рію ди­кта­то­ра Фран­суа Дю­ва­льє на Га­ї­ті). Са­дизм по­лі­ції ще біль­ше ра­ди­ка­лі­зо­ву­ва­ти­ме про­тив­ни­ків ре­жи­му, що мо­же при­зве­сти до най­го­стрі­ших форм бо­роть­би.

На ТРК « Ки­їв » нар­деп Артеменко за­кли­кав Укра­ї­ну до ми­ру на умо­вах Крем­ля. Так, ці хло­пці при­ве­дуть нас у пу­тін­ську зону. Артеменко ціл­ком у ду­сі ро­сій­ської про­па­ган­ди ля­кав те­ле­гля­да­чів по­ту­жні­стю Ро­сії, мов­ляв, її не по­до­ла­ти. Ті на Бан­ко­вій, хто йо­го слу­хає й на­ди­хає, не ро­зу­мі­ють, що ка­пі­ту­ля­ція пе­ред Ро­сі­єю бу­де по­ча­тком справ­жньої гро­ма­дян­ської вій­ни все­ре­ди­ні Укра­ї­ни. Не­на­висть до Крем­ля ви­л­лє­ться на вла­сну ка­пі­ту­лянт­ську вла­ду. Артеменко при­ся­гав­ся, що не є аген­том Пу­ті­на. Я цій за­яві нар­де­па не ві­рю. Нар­деп по­обі­цяв, що зі сво­ї­ми пла­на­ми зно­ву по­їде до Ва­шинг­то­на. Іці во­я­жі — теж на­слід­ки си­ді­н­ня вла­ди на двох стіль­цях. Сум­но, що у Ва­шинг­то­ні « не­агент » ді­я­ти­ме від іме­ні Укра­ї­ни...

На ICTV у про­гра­мі « Сво­бо­да сло­ва » з’ явив­ся екс- пре­зи­дент Гру­зії Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі. Він з мі­сця в кар’ єр ви­клав про­гра­му по­ря­тун­ку Укра­ї­ни. Пе­ред­усім тре­ба від­по­ві­сти на два за­пи­та­н­ня. Пер­ше: як пе­ре­мог­ти в цій вій­ні? Укра­їн­ський на­род, на від­мі­ну від вла­ди, зда­ва­ти­ся не хо­че. Са­а­ка­шві­лі знає, як пе­ре­мог­ти, ни­ні­шня вла­да вій­ну про­грає, а ми її ви­гра­є­мо. Зви­тя­жний акорд Мі­хо ви­кли­кав дру­жне обу­ре­н­ня всіх при­бі­чни­ків Бан­ко­вої в сту­дії.

Дру­ге за­пи­та­н­ня. Укра­їн­ський на­род вто­мив­ся від бі­дно­сті: « Як швид­ко за­без­пе­чи­ти еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня Укра­ї­ни?»

Тут же бу­ло ви­да­но ре­цепт: «Змен­ши­ти по­да­тки, де­ті­ні­зу­ва­ти еко­но­мі­ку, лі­кві­ду­ва­ти олі­гар­хат, до­по­мог­ти ма­ло­му й се­ре­дньо­му бі­зне­су». За сло­ва­ми Са­а­ка­шві­лі, Укра­ї­на що­ро­ку про­дає зброї на 600 міль­йо­нів до­ла­рів, а по­тен­цій­но мо­же на 10 мі­льяр­дів. Але у ме­не одра­зу ж пи­та­н­ня: а що з ці­єї кіль­ко­сті зброї ді­ста­є­ться во­ю­ю­чій укра­їн­ській ар­мії?

На дум­ку ора­то­ра, Укра­ї­ні по­трі­бно не більш як 23 ти­ся­чі бю­ро­кра­тів. Цен­траль­ний апа­рат тре­ба ско­ро­ти­ти в 3—4 ра­зи і де­пу­та­тів у 3—4 ра­зи. У вла­ду не мо­жна пу­ска­ти бі­зне­сме­нів ( це він ко­го має на ува­зі?). За сло­ва­ми Мі­хо, «Пе­чер­ський три­ку­тник » ( Ка­бмін, Бан­ко­ва, Вер­хов­на Ра­да) пов­ні­стю ві­ді­рвав­ся від Укра­ї­ни, там не зна­ють на­віть, що від­бу­ва­є­ться на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра в Ки­є­ві.

Бу­ли й кон­кре­тні про­кльо­ни на адре­су окре­мих олі­гар­хів, зокре­ма Са­а­ка­шві­лі за­я­вив: « Я вва­жаю Ахме­то­ва во­ро­гом Укра­ї­ни. До­ки є Ахме­тов в Укра­ї­ні, еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня не бу­де » . Ора­тор дав зро­зу­мі­ти, що лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії О.Ля­шко пе­ре­бу­ває під впли­вом Р.Ахме­то­ва.

Ду­же низь­ко спі­кер оці­нив ді­яль­ність МВФ, по­слав­шись на до­свід Гру­зії: «Ми про­си­ли МВФ ви­їха­ти з Гру­зії. Ми при­пи­ни­ли кра­сти і при­бра­ли олі­гар­хів » . Пу­блі­ка, яка все це ви­слу­ха­ла, де­який час пе­ре­бу­ва­ла в шо­ці, по­тім за­сту­пник мі­ні­стра, тим­ча­со­во­го « ефе­ктив­но­го кон­тро­лю РФ над укра­їн­ськи­ми те­ри­то­рі­я­ми» Юрій Грим­чак ки­нув­ся за­хи­ща­ти Бан­ко­ву, але тай­фун і ура­ган під на­звою «Мі­хо» вже по­ки­нув сту­дію.

Ни­ні ста­ло мо­дно роз­він­чу­ва­ти Са­а­ка­шві­лі пі­сля йо­го оде­сько­го фі­а­ско (а хто б там впо­рав­ся), але на ка­на­лі NewsOne ко­ли­шній де­пу­тат Дер­жду­ми Іл­ля По­но­ма­рьов за­я­вив, що вва­жає Са­а­ка­шві­лі одним із най­ви­да­тні­ших пре­зи­ден­тів су­ча­сно­сті. Ось та­ка то­чка зо­ру... Шко­да, що він не став одним з най­ви­да­тні­ших глав обла­сних адмі­ні­стра­цій Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.