«Спра­ва «Ри­фи»

На «1+1» роз­ка­жуть про фільм, при­свя­че­ний до­лі Йо­си­фа Слі­по­го

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 9 на 10 кві­тня о 02.25 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про до­ку­мен­таль­ний фільм мо­ло­дої укра­їн­ської ре­жи­сер­ки Оле­ни Мо­шин­ської «Спра­ва «Ри­фи», що опо­від­ає про дра­ма­ти­чну до­лю пред­сто­я­те­ля Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви Йо­си­фа Слі­по­го.

По­при всі мо­жли­ві мир­ські спо­ку­си, за­про­по­но­ва­ні ста­лін­ським ре­жи­мом, він не по­го­див­ся на ни­ще­н­ня укра­їн­ської цер­кви і про­вів 18-рі­чне ув’язне­н­ня в та­бо­рах ГУЛАГу й на за­слан­ні.

Стрі­чка охо­плює пе­рі­од із 1945 до 1963 ро­ку. Її на­зва по­хо­дить від аген­тур­ної ка­де­біст­ської спра­ви, що ни­ні збе­рі­га­є­ться в ар­хі­ві СБУ. У 33 то­мах до­кла­дно за­до­ку­мен­то­ва­но, як ра­дян­ська вла­да роз­ро­бля­ла і вті­лю­ва­ла в жи­т­тя план зни­ще­н­ня Укра­їн­ської гре­ко- ка­то­ли­цької цер­кви та її очіль­ни­ка Йо­си­фа Слі­по­го.

На екра­ні роз­кри­ва­ю­ться свід­че­н­ня уча­сни­ків та оче­вид­ців по­дій, ко­мен­та­рі істо­ри­ків з Укра­ї­ни, Іта­лії та Спо­лу­че­них Шта­тів, а ще уні­каль­ні ка­дри кі­но­хро­ні­ки, які зні­маль­на гру­па роз­шу­ка­ла в укра­їн­ських та за­кор­дон­них кі­но­ар­хі­вах. Крім Йо­си­фа Слі­по­го, ко­трий по­стає пе­ред на­ми не тіль­ки му­дрим гла­вою цер­кви, а й прав­ди­вим дер- жав­цем і ди­во­ви­жно ці­лі­сною та ха­ри­зма­ти­чною лю­ди­ною, пер­со­на­жа­ми своє­рі­дно­го істо­ри­чно­го кі­но­де­те­кти­ву є Па­па Іван ХХІІІ, пре­зи­дент США Джон Ке­не­ді, а та­кож то­ді­шній ке­рів­ник Ра­дян­сько­го со­ю­зу Ми­ки­та Хру­щов.

Фільм «Спра­ва «Ри­фи» — для всіх, хто ці­ка­ви­ться істо­рі­єю на­шої зем­лі й не тіль­ки — пе­ред гля­да­чем від­кри­ва­ю­ться не­зна­ні та не­о­чі­ку­ва­ні сю­же­ти й кон­текс­ти, тут про­яв­ля­ю­ться ге­рої та ан­ти­ге­рої тра­гі­чно­го ХХ сто­лі­т­тя, в по­лі­ти­чно­му епі­цен­трі яко­го пе­ре­бу­ва­ла Укра­ї­на.

Та­кож у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма, про не­і­гро­вий фільм ви­да­тно­го аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Те­рен­са Ма­лі­ка «Ман­дрів­ка ча­су», над яким той пра­цю­вав 40 ро­ків і в яко­му йде­ться про істо­рію Все­сві­ту від йо­го на­ро­дже­н­ня до зга­са­н­ня. А ще — про іспан­ську ко­ме­дій­ну дра­му «Ко­ро­ле­ва Іспа­нії» та про блок­ба­стер «Фор­саж 8».

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про фран­цузь­ко­го акто­ра Жа­на-По­ля Бель­мон­до, єги­пет­сько­го акто­ра Ома­ра Ша­ри­фа, про кла­си­чні філь­ми « 12 роз­гні­ва­них чо­ло­ві­ків» Си­дні Лю­ме­та, «Ден­на кра­су­ня» Лу­ї­са Бу­ню­е­ля, «Лю­ди­на, що вби­ла Лі­бер­ті Ве­лен­са » Джо­на Фор­да і про кі­не­ма­то­гра­фі­чні че­сно­ти по­пу­ляр­но­го аме­ри­кан­сько­го се­рі­а­лу «Дів­ча­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.