На­ступ ін­тер­не­ту і бунт те­ле­ві­зо­ра

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКО­ВЕН­КО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

РБК із по­си­ла­н­ням на дже­ре­ло в Крем­лі по­ві­до­мив стра­шне: в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та не­вдо­во­ле­ні те­ле­ві­зо­ром і зби­ра­ю­ться йо­го пе­ре­на­ла­што­ву­ва­ти. За да­ни­ми цьо­го крем­лів­сько­го дже­ре­ла, за зуб­ча­стою сті­ною хо­чуть, щоб телевізор біль­ше ува­ги при­ді­ляв вну­трі­шнім про­бле­мам, оскіль­ки лю­ди вто­ми­ли­ся пе­ре­бу­ва­ти на «вій­сько­во­му ін­фор­ма­цій­но­му фрон­ті».

■ «По­вин­ні біль­ше обго­во­рю­ва­ти­ся про­бле­ми лю­дей, стан еко­но­мі­ки, си­ту­а­ція в кра­ї­ні, щоб не бу­ло та­ко­го роз­ри­ву між те­ле­ві­зій­ним по­ряд­ком ден­ним і тим, що ре­аль­но не­по­ко­їть лю­дей», — так, згі­дно з дже­ре­лом, вва­жа­ють у Крем­лі. А ще там, за зуб­ця­ми, ні­би­то до­ба­ла­ка­ли­ся до то­го, що «ТБ не є дже­ре­лом ін­фор­ма­ції, не вміє ці­ка­во го­во­ри­ти про вну­трі­шні про­бле­ми».

Тоб­то, якщо ві­ри­ти дже­ре­лам РБК — а ін­ту­ї­ція ме­ні під­ка­зує, що во­ни не бре­шуть — у Крем­лі звер­ну­ли ува­гу на те, що в Ро­сії вже до­сить дав­но па­ра­лель­но існу­ють два на­ро­ди: той, у ко­го за­мість го­ло­ви телевізор, і той, хто жи­ве і спіл­ку­є­ться в ін­тер­не­ті. По­ки ін­тер­нет-на­род жив ли­ше в ін­тер­не­ті, йо­го існу­ва­н­ня мо­жна бу­ло не по­мі­ча­ти. Але ко­ли не­ве­ли­ка ча­сти­на цьо­го на­ро­ду 26.03.2017 ви­йшла на ву­ли­ці, не по­мі­ча­ти на­яв­ність у кра­ї­ні цьо­го на­ро­ду ста­ло важ­ко і не­без­пе­чно.

■ А тут ще Ле­ва­да-центр під­ки­нув по­жи­ву для крем­лів­ських роз­ду­мів. Ві­до­мо, що фільм про «уто­чку и крос­сов­ки» пе­ре­гля­ну­ли 17 міль­йо­нів осіб. Ле­ва­да-центр за­пи­тав у тих, ко­му ві­до­мий йо­го зміст: «Як ви вва­жа­є­те, чи від­по­від­ає дій­сно­сті ін­фор­ма­ція, що мі­сти­ться в цьо­му філь­мі, про при­че­тність прем’єр-мі­ні­стра Д.Ме­две­дє­ва до ко­ру­пцій­них схем?»

Від­по­віді роз­по­ді­ли­ли­ся так: 16% упев­не­ні, що це не­прав­да, 45% вва­жа­ють, що по­ба­че­не схо­же на прав­ду, хо­ча до­сто­вір­ність цих зви­ну­ва­чень оці­ни­ти скла­дно, 28% упев­не­ні, що все по­ка­за­не у філь­мі — прав­да, і 13% — важ­ко від­по­ві­сти. Тоб­то зав­дя­ки філь­му ФБК май­же дві тре­ті ро­сі­ян вва­жа­ють, що гла­ва ро­сій­сько­го уря­ду — зло­дю­га, яко­го світ не ба­чив. А з ура­ху­ва­н­ням то­го, що гро­ма­дя­ни Ро­сії схиль­ні в ко­жній не­зна­йо­мій лю­ди­ні, яка ста­вить за­пи­та­н­ня, ба­чи­ти пред­став­ни­ка «са­ми­зна­е­те­ко­го», до­ля тих, хто пі­сля пе­ре­гля­ду філь­му пе­ре­ко­на­ний, що мі­сце Ме­две­дє­ва на на­рах, ско­рі­ше за все, де­що ви­ще.

■ Вва­жаю, що ідея пе­ре­на­ла­шту­ва­ти телевізор на вну­трі­шні про­бле­ми при ре­а­лі­за­ції зі­ткне­ться з про­бле­ма­ми, які важ­ко ви­рі­ши­ти, а у ра­зі успі­ху мо­же при­зве­сти до на­слід­ків, вель­ми не­спо­ді­ва­них і вкрай не­при­єм­них для її ав­то­рів. Го­лов­на про­бле­ма пе­ре­на­ла­шту­ва­н­ня ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра в то­му, що пар­тія вій­ни по­сі­дає у цьо­му при­ла­ді всі ке­рів­ні по­зи­ції і пов­ні­стю при­бра­ла до рук весь те­ле­ві­зій­ний пер­со­нал: і го­лів, що го­во­рять, і зви­чний спи­сок за­про­шу­ва­них «екс­пер­тів», і об­слу­гу.

Про­бле­ма пе­ре­на­ла­шту­ва­н­ня в то­му, що Со­лов­йов і Ки­се­льов — іде­ться не осо­би­сто про цих двох, во­ни сим­во­ли пар­тії вій­ни — по-пер­ше, на­вряд чи змо­жуть пе­ре­в­зу­ти­ся в по­ві­трі й по­біг­ти в про­ти­ле­жно­му на­прям­ку, а по-дру­ге, ро­сій­ський те- ле­ві­зор це вам не Держ­те­ле­ра­діо СРСР і не ім­пер­ське ра­діо рей­ху. Це там мо­жна бу­ло одним ру­хом змі­ни­ти ве­ктор кон­тен­та на про­ти­ле­жний.

■ Ро­сій­ський телевізор на­був ви­со­кої мі­ри ав­то­ном­но­сті та збу­до­ва­ний уні­каль­ним спосо­бом, що до­сі не зу­стрі­ча­є­ться в істо­рії. Со­лов­йов — бе­ру най­більш яскра­вий при­клад, але ім’я їм ле­гіон, — пра­цю­ю­чи на го­лов­но­му дер­жав­но­му ка­на­лі, має там ав­тор­ську, май­же що­ден­ну про­гра­му в прайм-тайм. Со­лов­йо­ви-нор­кі­ни-пу­шко­ви-ки­се­льо­ви-ка­ра­у­ло­ви-зей­на­ло­ви під­са­ди­ли на свій нар­ко­тик не­на­ви­сті, ім­пер­ско­сті та ксе­но­фо­бії як мі­ні­мум дві тре­ти­ни ро­сій­сько­го на­се­ле­н­ня.

Як, а го­лов­не, чим крем­лів­ські «пе­ре­на­ла­шту­валь­ни­ки» зні­ма­ти­муть цю за­ле­жність? Пе­ре­на­ці­лять усю остан­кін­ську «зброю» на вну­трі­шньо­го во­ро­га? Бу­дуть го­ди­на­ми роз­по­від­а­ти про пе­ре­ва­ги «там­бов­сько­го бе­ко­ну»? Вва­жаю, що умов­ні со­лов­йо­ви до остан­ньо­го за­хи­ща­ти­муть свої по­зи­ції на ан­ти­укра­їн­сько­му, ан­ти­за­хі­дно­му та ан­ти­лі­бе­раль­но­му фрон­тах, оскіль­ки від­сту­па­ти їм на­справ­ді ні­ку­ди. Адже за ни­ми та ім­пер­ська Ро­сія, ство­ре­на в зна­чній мі­рі їхні­ми зу­си­л­ля­ми, та Ро­сія, яка ста­ла го­лов­ною за­гро­зою су­ча­сно­му сві­ту. Са­ме цей телевізор не­на­ви­сті та вій­ни на­ро­див і при­вів до вла­ди Пу­ті­на, з не­на­ви­сті та вій­ни зліпив йо­го рей­тинг. Іцьо­го Пу­ті­на цей телевізор ні­ко­му не від­дасть. І Пу­тін знає і пам’ятає мі­сце сво­го по­лі­ти­чно­го на­ро­дже­н­ня, пре­кра­сно від­чу­ває свій зв’язок са­ме із цим те­ле­ві­зо­ром, і то­му, ско­рі­ше за все, не дасть йо­го пе­ре­на­ла­што­ву­ва­ти.

■ Є ціл­ком оче­ви­дний спо­сіб зро­би­ти так, щоб телевізор ви­сві­тлю­вав ре­аль­ні ін­те­ре­си лю­дей. Для цьо­го тре­ба лі­кві­ду­ва­ти дер­жав­не те­ле­ба­че­н­ня, вклю­ча­ю­чи і те, яке як, на­при­клад НТВ, лу­ка­во на­зи­ває се­бе «при­ва­тним». Ви­гна­ти звід­ти всіх до одно­го спів­ро­бі­тни­ків, вклю­ча­ю­чи ре­да­кто­рів, ре­жи­се­рів і про­дю­се- рів. Ство­ри­ти на цій ба­зі су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня. Ого­ло­си­ти тен­дер для при­ва­тних ком­па­ній на ча­сто­ти, що звіль­ни­ли­ся. Тоб­то ство­ри­ти ду­аль­ну си­сте­му ме­діа, яка є в усьо­му сві­ті, крім КНДР, Ки­таю та Ро­сії. Про від­мі­ну цен­зу­ри на ді­лі, а не на сло­вах, вва­жаю, го­во­ри­ти не вар­то.

Про­бле­ма в то­му, що вже пер­ші кро­ки в цьо­му на­прям­ку при­зве­дуть до обва­ле­н­ня фа­шист­сько­го ре­жи­му та змі­ни вла­ди в кра­ї­ні. Са­ме Остан­кін­ська те­ле­ве­жа і є ті­єю «Ко­ще­є­вою гол­кою», в якій хо­ва­є­ться смерть пу­тін­сько­го ре­жи­му. Пу­тін усе жи­т­тя пі­сля 1991 ро­ку про­жив з го­ло­вою, по­вер­не­ною в ми­ну­ле, ту­ди, де ста­ла­ся «най­біль­ша гео­по­лі­ти­чна ка­та­стро­фа XX сто­лі­т­тя». Івін чу­до­во знає, що са­ме гор­ба­чов­ська гла­сність про­чи­ни­ла ква­тир­ку, че­рез яку уві­рвав­ся ві­тер і ви­ніс Ра­дян­ський Со­юз ра­зом із КПРС та йо­го улю­бле­ним КДБ у най­ко­ро­тший за істо­ри­чни­ми мір­ка­ми тер­мін. То­му бу­ду ра­дий по­ми­ли­ти­ся, але вва­жаю, що у крем­лів­ських пе­ре­на­ла­шту­валь­ни­ків з їхньо­го на­мі­ру ма­ло що ви­йде.

■ Пер­ші ж про­гра­ми, які ви­йшли на­сту­пно­го дня пі­сля крем­лів­ської «пе­ре­на­ла­шту­валь­ної» на­ра­ди, по­ка­за­ли, що телевізор не зби­ра­є­ться слу­ха­ти на­тя­ки з адмі­ні­стра­ції. «Ве­чір» з Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим від 5.04.2017 пре­кра­сно це про­ілю­стру­вав. У сту­дії Со­лов­йо­ва зви­чно до­би­ва­ли вже дав­но за­ги­блу Укра­ї­ну та дру­жно ви­кри­ва­ли зло­чи­ни лі­бе­раль­ної ін­те­лі­ген­ції.

Усі укра­їн­ські сю­же­ти в ро­сій­сько­му те­ле­ві­зо­рі ви­гля­да­ють як ви­ста­ва, в якій усі вби­ті на сце­ні ар­ти­сти пі­сля за­кін­че­н­ня ви­хо­дять на сце­ну під бур­хли­ві опле­ски. Укра­ї­ну хо­ва­ють що­дня про­тя­гом уже трьох ро­ків. При­чо­му фар­со­вий ха­ра­ктер усьо­го, що від­бу­ва­є­ться, не ду­же при­хо­ву­є­ться. Укра­їн­ський по­лі­то­лог В’яче­слав Ков­тун на­ма­гав­ся на­га­да­ти гля­да­чам, що не­дав­но ва­та­жок «ДНР» За­хар­чен­ко пе­ред­рік швид­ку за­ги­бель укра­їн­ської вла­ди, і тер­мін цьо­го про- ро­ку­ва­н­ня за­кін­чу­є­ться 3.05.2017. Якщо він за сво­єю на­їв­ні­стю ду­мав ко­гось цим збен­те­жи­ти, то, як зав­жди по­ми­лив­ся. Со­лов­йов не ли­ше не зні­яко­вів, але і під­хо­пив цю те­му, за­про­по­ну­вав­ши Ков­ту­ну за­зда­ле­гідь го­ту­ва­ти для привітання но­во­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни За­хар­чен­ка вір­но­під­дан­ські про­мо­ви.

■ Із зви­чно­го со­лов­йов­сько­го по­чту вар­то ви­ді­ли­ти про­фе­сій­но­го лі­бе­ра­ла Стан­ке­ви­ча, який остан­нім ча­сом не­стрим­но транс­фор­му­вав­ся в ім­пер­сько­го ястру­ба, прав­да, тро­хи со­ром­ли­во­го і тро­хи по­ло­хли­во­го. Сер­гій Бо­ри­со­вич актив­но вклю­чив­ся в за­галь­ний хор, що ви­кри­ває не­ба­че­ну укра­їн­ську ко­ру­пцію, при­чи­ною якої, на дум­ку про­фе­сій­но­го лі­бе­ра­ла Стан­ке­ви­ча, є вій­на. Про­фе­сій­ний лі­бе­рал Стан­ке­вич рі­шу­че за­жа­дав від укра­їн­ських вла­стей «по­кін­чи­ти з вій­ною, ви­йти з неї та зо­се­ре­ди­ти свої зу­си­л­ля на мир­но­му бу­дів­ни­цтві». Він був пре­кра­сний у сво­є­му за­кли­ку, але ра­зом із тим і не­аби­як за­сму­че­ний, оскіль­ки во­че­видь не ві­рив, що ки­їв­ська вла­да, що за­гру­зну­ла у вій­ні та ко­ру­пції, змо­же вста­ти на шлях ви­прав­ле­н­ня. А то­му про­фе­сій­ний лі­бе­рал Стан­ке­вич за­кли­кав про­ве­сти опе­ра­цію «з при­му­су до ми­ру». Стан­ке­вич вва­жав, що цю опе­ра­цію по­ви­нен про­ве­сти кон­тин­гент ООН, на що Со­лов­йов за­пе­ре­чив, що ООН не змо­же, а ось Ро­сія — ціл­ком. Лі­бе­рал Стан­ке­вич при цьо­му за­дум­ли­во по­хи­тав го­ло­вою, а на за­пе­ре­че­н­ня по­лі­то­ло­га Ми­хе­є­ва, що Ки­їв на це не пі­де, лі­бе­рал Стан­ке­вич рі­шу­че від­рі­зав: «зго­да сто­ро­ни, яку зму­шу­ють, не по­трі­бна». Пі­сля цьо­го сю­же­ту в сту­дії Со­лов­йо­ва ще пів­то­ри го­ди­ни тав­ру­ва­ли лі­бе­раль­ну ін­те­лі­ген­цію, яка, на дум­ку «екс­пер­тів» зав­жди зра­джу­ва­ла і зра­джує на­род та дер­жа­ву. Але вва­жаю, пі­сля по­стій­но­го пред­став­ле­н­ня пу­блі­ці Сер­гія Стан­ке­ви­ча як лі­бе­ра­ла, сло­во «лі­бе­рал» до­ве­де­ться до­сить дов­го від­пи­ра­ти, а, мо­жли­во, і на якийсь час ви­лу­чи­ти з ужи­тку.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.