Про ва­гу ко­му­ні­ка­ції

Іван ЯЦКАНИН: «Про­ти­дія про­ро­сій­ській про­па­ган­ді в ін­фо­про­сто­рі Сло­вач­чи­ни пра­кти­чно від­су­тня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Усло­ва­цько­му мі­сті Пря­шів не­що­дав­но від­бу­ла­ся між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція, що ма­ла на ме­ті ство­ре­н­ня гро­мад­сько­го сло­ва­цько- укра­їн­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го цен­тру, по­тре­ба в яко­му є оче­ви­дною. На жаль, на­ші най­ближ­чі єв­ро­пей­ські су­сі­ди сьо­го­дні су­дять про по­дії в Укра­ї­ні в основ­но­му з тен­ден­цій­них по­ві­дом­лень крем­лів­ських ЗМІ.

Якою по­стає пе­ред сло­ва­цьким чи­та­чем і гля­да­чем Укра­ї­на зі сло­ва­цьких мас-ме­діа і що слід не­від­кла­дно ро­би­ти, щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, — роз­мов­ля­є­мо з го­ло­вою Спіл­ки укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків Сло­вач­чи­ни, пи­сьмен­ни­ком і пе­ре­кла­да­чем, ре­да­кто­ром укра­ї­но­мов­но­го лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цько­го та пу­блі­ци­сти­чно­го ча­со­пи­су «Ду­кля» Іва­ном ЯЦКАНИНОМ.

— Па­не Іва­не! Яким, на ваш погляд, є до­мі­ну­ю­че став­ле­н­ня пе­ре­сі­чно­го сло­ва­ка до Укра­ї­ни за­га­лом та по­дій у нас?

— Щоб від­по­ві­сти на ва­ше за­пи­та­н­ня, слід най­пер­ше оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти су­ча­сний рі­вень сло­ва­цько- укра­їн­ських від­но­син на най­ви­що­му рів­ні. А во­ни — ні­які. Що­до Укра­ї­ни Сло­вач­чи­на є «дво­по­лю­сною » кра­ї­ною. З одно­го бо­ку, пре­зи­дент Сло­ва­цької Ре­спу­блі­ки Ан­дрій Кі­ска, який сим­па­ти­зує Укра­ї­ні, з ін­шо­го — про­ро­сій­ський прем’ єр Ро­берт Фі­цо. При­бли­зно так по­ді­ле­но й сим­па­тії сло­ва­цьких ЗМІщо­до ви­сві­тле­н­ня су­спіль­но-по­лі­ти­чно­го жи­т­тя Укра­ї­ни і, від­по­від­но, су­спіль­ний за­гал.

Під­три­му­ва­ні дер­жа­вою про­від­ні ка­на­ли сло­ва­цько­го те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо у сво­їх ма­те­рі­а­лах, під­крі­пле­них ко­мен­та­ря­ми по­лі­то­ло­гів та по­лі­ти­чних огля­да­чів, в основ­но­му об’ єктив­но ви­сві­тлю­ють по­дії в Укра­ї­ні. Так са­мо ро­бить і ча­сти­на дру­ко­ва­них ЗМІ. Зокре­ма впли­во­ва га­зе­та SME дру­кує вла­сні ана­лі­ти­чні стат­ті та ре­пор­та­жі жур­на­ліс­тки Пе­три Про­хаз­ко­вої, в яких дає різ­ку від­січ пу­тін­ській про­па­ган­ді. На­при­клад, у чи­слі за 8 бе­ре­зня цьо­го ро­ку га­зе­та опу­блі­ку­ва­ла ін­терв’ ю П. Про­хаз­ко­вої з ро­сій­ським жур­на­лі­стом А. Ба­бі­цким. Йо­го ви­слов­лю­ва­н­ня пов­ні озло­бле­н­ня та па­то­ло­гі­чної не­на­ви­сті до Укра­ї­ни і всьо­го укра­їн­сько­го, є ти­по­вим взір­цем су­ча­сно­го ро­сій­сько­го фа­ши­зму. З ці­єї пу­блі­ка­ції сло­ва­цький чи­тач має на­го­ду оці­ни­ти рі- вень «пе­чер­но­сті» пу­тін­ської про­па­ган­ди...

— Чи ба­га­то сло­ва­цьких ЗМІ схо­жим чи­ном ви­сві­тлю­ють су­спіль­ні про­це­си в Укра­ї­ні?

— На жаль, ні. Ча­сто в сло­ва­цьких ме­діа укра­їн­сько-ро­сій­ську вій­ну на­зи­ва­ють « кон­флі­ктом», «гро­ма­дян­ською вій­ною» чи «укра­їн­ським пи­та­н­ням». Є низ­ка ви­дань, які тра­кту­ють по­дії в Укра­ї­ні з по­зи­цій крем­лів­ських про­па­ган­ди­стів. До та­ких на­ле­жить га­зе­та «Прав­да», яка у ма­те­рі­а­лах ав­тор­ства ко­ли­шніх мо­сков­ських ко­ре­спон­ден­тів по­слу­го­ву­є­ться прин­ци­па­ми ра­дян­ської істо­рі­о­гра­фії. Тут до­ре­чно на­ве­сти сло­ва мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Лю­ксем­бур­гу Жа­на Ас­сель­бер­га, який пі­сля від­ві­дин зо­ни бо­йо­вих дій в Укра­ї­ні так оці­нив си­ту­а­цію: « У Єв­ро­пі ча­сто го­во­рять, що на Дон­ба­сі є якийсь кон­флікт. Ко­ли при­їздиш і ба­чиш усе це на вла­сні очі, то ро­зу­мі­єш, що це не про­сто «кон­флікт», це справ­жня вій­на».

Біль­шість ре­пор­та­жів сло­ва­цьких ЗМІз Укра­ї­ни фор­му­ють не­га­тив­не сприйня­т­тя і став­ле­н­ня сло­ва­ків до сво­єї най­біль­шої су­сід­ки. З сюжетів на­ших ко­мер­цій­них те­ле­ка­на­лів у гля­да­чів мо­же скла­сти­ся вра­же­н­ня, що Укра­ї­на по­чи­на­є­ться з пер­ма­нен­тно­го без­ла­ду на кон­троль­но-про­пу­скно­му пун­кті «Ужго­род — Ви­шнє Не­ме­цке», який ча­сто бло­ку­ють укра­їн­ські вла­сни­ки ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю, і за­кін­чу­є­ться... ре­чо­вим рин­ком в Ужго­ро­ді. Про­від­ні те­ми їхніх ма­те­рі­а­лів — кон­тра­бан­да ци­га­рок, не­ле­галь­ні мі­гран­ти з Азії, па­ра­нор­маль­ні яви­ща в Чор­но­биль­ській зо­ні. Во­дно­час сло­ва­цький гля­дач ні­чо­го не до­від­а­є­ться про мо­гу­тню куль­ту­ру й скла­дну істо­рію ве­ли­ко­го су­сі­да, на­при­клад, про Го­ло­до­мор 1932 — 1933 ро­ків, на­ціо­наль­но- ви­зволь­ні зма­га­н­ня у ХХ сто­літ­ті, участь і жер­тви укра­їн­ців у Дру­гій сві­то­вій вій­ні, у тім чи­слі й при ви­зво­лен­ні Сло­вач­чи­ни від ні­ме­цьких оку­пан­тів.

Сло­ва­цькі ЗМІжо­дним сло­ве­чком не зга­да­ли, що оку­па­цій­на ро­сій­ська вла­да в ане­ксо­ва­но­му Кри- му за­бо­ро­ни­ла укра­їн­цям вша­ну­ва­ти рі­чни­цю на­ро­дже­н­ня Та­ра­са Шев­чен­ка, за­те за­люб­ки куль­ти­вує бре­хли­ву ви­гад­ку, що Крим укра­їн­цям « по­да­ру­вав » осо­би­сто Ми­ки­та Хру­щов; ні­хто не на­пи­ше, що ане­ксія Кри­му РФ є гру­бим по­ру­ше­н­ням су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни і су­пе­ре­чить фун­да­мен­таль­ним прин­ци­пам ООН, мі­жна­ро­дно­му пра­ву та єв­ро­пей­ській без­пе­ці.

— Чим це мо­жна по­ясни­ти, і що слід ро­би­ти, щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію?

— Основ­на хи­ба у тім, що Укра­ї­на про­гра­ла ін­фор­ма­цій­ну вій­ну в єв­ро­пей­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. А пра­виль­ні­ше ска­за­ти — во­на її і не роз­по­чи­на­ла. Про­ти­дія про­ро­сій­ській про­па­ган­ді в ін­фо­про­сто­рі Сло­вач­чи­ни пра­кти­чно від­су­тня. Біль­шість сло­ва­цьких ЗМІне ма­ють в Укра­ї­ні сво­їх ко­ре­спон­ден­тів і по­слу­го­ву­ю­ться пу­блі­ка­ці­я­ми сво­їх мо­сков­ських ко­ре­спон­ден­тів, об’ єктив­ність яких, м’яко ка­жу­чи, по­тре­бує ба­га­то кра­що­го.

Укра­їн­ські мас-ме­діа та­кож не над­то ці­кав­ля­ться жи­т­тям Сло­вач­чи­ни. Це ви­яв­ля­є­ться і в то­му, що про су­ча­сний стан та про­бле­ми на­ціо­наль­но-куль­тур­но­го жи­т­тя укра­їн­ців Сло­вач­чи­ни у Ве­ли­кій Укра­ї­ні знає ли­ше вузь­ке ко­ло лю­дей, і то зде­біль­шо­го на За­кар­пат­ті. Скла­ла­ся та­ка пра­кти­ка, що у Ки­є­ві біль­ше спів­пра­цю­ють із ті­єю укра­їн­ською ді­а­спо­рою, від якої в Укра­ї­ні че­ка­ють до­по­мо­ги, а не з ті­єю, яка та­кої до­по­мо­ги по­тре­бує від Укра­ї­ни.

Сло­вач­чи­на, як і біль­шість кра­їн пост­ко­му­ні­сти­чно­го та­бо­ру, — ши­ро­кий про­стір для актив­ної ді­яль­но­сті укра­їн­ської ди­пло­ма­тії, адже ам­ба­са­ди і кон­суль­ства мо­гли б бу­ти не­ви­чер­пни­ми дже­ре­ла­ми об’ єктив­ної та ба­га­то­гран­ної ін­фор­ма­ції про су­ча­сне су­спіль­но- по­лі­ти­чне, бі­зне­со­ве, куль­тур­но- ми­сте­цьке жи­т­тя в Укра­ї­ні за­га­лом і в на­ших при­кор­дон­них ре­гіо­нах зокре­ма, ге­не­ра­то­ра­ми кре­а­тив­них ідей із роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці за умов під­го­тов­ки до «без­ві­зу». Однак і тут Укра- їна діє про­ти вла­сно­го ін­те­ре­су — у 2014 ро­ці, пі­сля Май­да­ну (!), укра­їн­ське МЗС лі­кві­ду­ва­ло Ге­не­раль­не кон­суль­ство Укра­ї­ни у Пря­ше­ві, яке за ро­ки сво­єї пов­но­кров­ної ро­бо­ти бу­ло справ­жнім цен­тром під­трим­ки дру­жніх вза­є­мин між на­ши­ми на­ро­да­ми і кра­ї­на­ми, як і Ге­не­раль­не кон­суль­ство Сло­вач­чи­ни в Ужго­ро­ді.

На пре­ве­ли­кий жаль, му­шу кон­ста­ту­ва­ти, що сьо­го­дні при­я­тель­ські від­но­си­ни між на­ши­ми кра­ї­на­ми і на­ро­да­ми за­без­пе­чу­ють не стіль­ки дер­жав­ні стру­кту­ри, як ті­сна спів­пра­ця гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ми­сте­цьких і твор­чих ко­ле­кти­вів, спіль­ний бі­знес та осо­би­сті кон­та­кти гро­ма­дян Сло­вач­чи­ни та Укра­ї­ни. Зві­сно, це до­бре, але й укра­їн­ська вла­да теж по­вин­на по­дба­ти про імідж вла­сної кра­ї­ни на те­ре­нах сво­їх най­ближ­чих су­сі­дів.

Як ви­прав­ля­ти си­ту­а­цію? Про­фе­сій­ні жур­на­лі­сти, гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, органи вла­ди двох кра­їн по­вин­ні об’єд­на­ти зу­си­л­ля, щоб опе­ра­тив­но, ба­га­то­гран­но і прав­ди­во ін­фор­му­ва­ти су­спіль­ний за­гал про по­дії в Укра­ї­ні та Сло­вач­чи­ні, ор­га­ні­зо­ву­ва­ти прес-ту­ри для жур­на­лі­стів і бло­ге­рів, ство­ри­ти спіль­ний дво­мов­ний сайт, актив­но ви­сві­тлю­ва­ти у ЗМІжи­т­тя і про­бле­ми укра­їн­ців Сло­вач­чи­ни і сло­ва­ків Укра­ї­ни, біль­ше пи­са­ти про сьо­го­дні­шній спро­тив укра­їн­ців ро­сій­ській екс­пан­сії та рі­зно­пла­но­ву сло­ва­цьку до­по­мо­гу Укра­ї­ні в цьо­му, роз­ви­ва­ти при­кор­дон­ну ін­фра­стру­кту­ру за­ра­ди роз­ши­ре­н­ня бі­зне­со­вих, куль­тур­них, осві­тніх, ту­ри­сти­чних і осо­би­стих кон­та­ктів лю­дей. Го­лов­не — якнай­біль­ше нам спіл­ку­ва­ти­ся.

Роз­мов­ляв Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Пря­шів, Сло­вач­чи­на

Національна ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про до­пов­не­н­ня Пе­ре­лі­ку іно­зем­них про­грам, зміст яких від­по­від­ає ви­мо­гам Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про транскор­дон­не те­ле­ба­че­н­ня і за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни те­ле­ка­на­лом «Mezzo Live HD».

Від­по­від­не звер­не­н­ня до На­ціо­наль­ної ра­ди на­ді­сла­ло ТОВ «Укру­ни­вер­ком». От­же, в Укра­ї­ні з’явив­ся ка­нал кла­си­чної му­зи­ки, який мо­вить на під­ста­ві лі­цен­зії на те­ле­ві­зій­не мов­ле­н­ня СSA — Ви­щої Ау­діо­ві­зу­аль­ної Ра­ди Фран­ції.

Об­сяг мов­ле­н­ня «Mezzo Live HD» ста­но­вить 24 го­ди­ни на до­бу. Мо­ва — фран­цузь­ка. Те­ле­ка­нал здій­снює транс­ля­цію з су­пу­тни­ка Eutelsat 9a, спо­сіб по­ши­ре­н­ня си­гна­лу — ко­до­ва­ний. В ефі­рі те­ле­ка­на­ла не­має пе­ре­дач еро­ти­чно­го та се­ксу­аль­но­го змі­сту, зі сце­на­ми на­дмір­но­го на­си­л­ля чи жа­хів, філь­мів, де­мон­стру­ва­н­ня яких за­бо­ро­не­но на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Ре­кла­ми у про­гра­мах те­ле­ка­на­ла та­кож не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.