«Пе­ре­хід на ZIK – крок у не­ві­до­ме...»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - — Я — лю­ди­на адре­на­лі­ну, ре­во­лю­цій та ма­ра­фо­нів. Для то­го, щоб я бу­ла за­до­во­ле­на со­бою, сво­єю ро­бо­тою, у мо­їх ефі­рах має від­бу­ва­ти­ся щось ви­зна­чне й не­пе­ре­дба­чу­ва­не во­дно­час. Це ма­ють бу­ти ефі­ри, де тре­ба ді­я­ти швид­ко й ри­зи­ко­ва­но. Усьо­го цьо­го ста­ва­ло де

— Те­тя­но, ваш пе­ре­хід на ZIK ви­кли­кав чи­ма­лий роз­го­лос в ЗМІ, ба­га­то хто про це пи­сав. А от про при­чи­ни — май­же ні­чо­го не­ві­до­мо. Ска­жіть, що ста­ло клю­чо­вим фа­кто­ром, який пе­ре­хи­лив ва­ги на бік більш мо­ло­до­го мов­ни­ка? Адже укра­їн­ські гля­да­чі дав­но зви­кли асо­ці­ю­ва­ти вас як клю­чо­ве облич­чя «5-го ка­на­лу».

— У чо­му го­лов­на від­мін­ність ро­бо­ти у ав­тор­сько­му про­е­кті «Face2Face» у по­рів­нян­ні з по­лі­ти­чним ток-шоу «Час: під­сум­ки дня»?

— Пе­ре­йшов­ши на ZIK, ви за­яви­ли, що осо­бли­во ці­ну­є­те те, що з бо­ку ін­ве­сто­ра та ме­не­джмен­ту отри­ма­ли «га­ран­тії пов­ної сво­бо­ди». Чи мо­жна го­во­ри­ти у та­ко­му ра­зі, що на «5-му ка­на­лі», який на­ле­жить Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни Пе­тру По­ро­шен­ку, та­ких­га­ран­тій не бу­ло?

— Остан­нім ча­сом все біль­ше те­ле­ка­на­лів за­про­шу­ють у ро­лі ве­ду­чи­хав­тор­ськи­х­про­грам ві­до­ми­хпо­лі­ти­ків, до то­го ж — чин­них. Ви як про­фе­сій­ний те­ле­ві­зій­ний ве­ду­чий як осо­би­сто спри­йма­є­те та­ку тен­ден­цію? Адже, з одно­го бо­ку, мо­жна го­во­ри­ти про кон­ку­рен­цію — ви­ті­сне­н­ня з екра­нів жур­на­лі­стів та ве­ду­чих, а з ін­шо­го — про еле­мент по­лі­ти­чної ко­ру­пції, адже чин­ні по­лі­ти­ки не про­сто си­дять на ка­на­ла­хяк го­сті, а мо­жуть мо­де­ру­ва­ти ефі­ри й, від­по­від­но, про­па­гу­ва­ти ту чи ін­шу по­лі­ти­чну си­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.