Все бу­де «Ра­бі­но­вич...»

Ви­ко­ри­ста­н­ня по­лі­ти­ків як ве­ду­чи­х­вла­сни­х­про­грам — «фі­шка» по­літ­те­хно­ло­гів. При­чо­му — ро­сій­ських

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

5кві­тня на те­ле­ка­на­лі ZIK впер­ше ви­йшла ав­тор­ська про­гра­ма Ми­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі — « ток- шоу » « Ін­ша Укра­ї­на». Лі­дер пар­тії «Рух нових сил» та ко­ли­шній гу­бер­на­тор Оде­ської обла­сті від­ра­зу ви­зна­чив пе­ре­да­чу як суб’ єктив­ну, упе­ре­дже­ну і та­ку, що не­має ні­чо­го спіль­но­го із жур­на­лі­сти­кою. « Я не зби­ра­ю­ся і не змо­жу ста­ти жур­на­лі­стом, на­віть якщо за­хо­чу, я не бу­ду гра­ти в ней­тра­лі­тет і не­упе­ре­дже­ність. У ме­не є чі­тка по­лі­ти­чна по­зи­ція, і я зби­ра­ю­ся її до­не­сти до за­галь­но­на­ціо­наль­ної ау­ди­то­рії » , — на­пи­сав Са­а­ка­шві­лі на сво­їй сто­рін­ці у «Фейсбук».

Ра­ні­ше, як уже пи­сав «День» у стат­ті «Савченко — зір­ка те­ле­ба­че­н­ня, або Сол­дат ін­фор­ма­цій­ної вій­ни?» (Див. за по­си­ла­н­ням https://day.kyiv.ua/uk/blog/ suspilstvo/savchenko-zirkatelebachennya), на­ро­дний де­пу­тат На­дія Савченко де­бю­ту­ва­ла як ве­ду­ча про­гра­ми «Суб’єктив­ні під­сум­ки дня» на ка­на­лі NewsOne. Цю пе­ре­да­чу «по­змін­но» ве­дуть, окрім Савченко, Ган­на Гер­ман, Єв­ген Чер­во­нен­ко, Ін­на Бо­го­слов­ська, Сер­гій Та­ру­та... Є на ка­на­лі й «Суб’єктив­ні під­сум­ки ти­жня», які ве­де лі­дер пар­тії «За Жи­т­тя» Ва­дим Ра­бі­но­вич.

■ Все, ска­за­не ви­ще Ми­хе­ї­лом Са­а­ка­шві­лі про своє то­кшоу на ZIKу, сто­су­є­ться і про­грам, які ве­дуть по­лі­ти­ки на NewsOne. Уза­галь­ни­ти мо­жна коротко: це не жур­на­лі­сти­ка. Це шоу-бі­знес, ре­кла­ма, по­літ­те­хно­ло­гії — що зав­го­дно, але не жур­на­лі­сти­ка.

Те­ле­ба­че­н­ня, що все ще є най­по­ту­жні­шим ка­на­лом впли­ву на еле­кто­рат, як і ра­ні­ше, про­дає свої мо­жли­во­сті тим, хто має змо­гу за це за­пла­ти­ти. Але те­пер ТБ стає більш пря­мо­лі­ній­ним.

■ Існує чи­сто еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на мо­ти­ва­ція та­ких те­ле­но­ва­цій. За­лу­че­н­ня як те­ле­ве­ду­чих уже ві­до­мих, роз­кру­че­них пу­блі­чних пер­сон спри­яє під­ви­щен­ню по­пу­ляр­но­сті та­ких пе­ре­дач. Тоб­то для те­ле­ка­на­лів з не­ви­со­ки­ми рей­тин­га­ми та не­ве­ли­чки­ми бю­дже­та­ми на вла­сні мар­ке­тинг та ре­кла­му та­кий ме­ха­нізм при­вер­не­н­ня ува­ги ау­ди­то­рії, на­пев­но, мо­же бу­ти за­сто­со­ва­ний. До то­го ж при­би­ра­н­ня з ви­ро­бни­чо­го про­це­су ве­ду­чо­го — як пра­ви­ло, ві­до­мо­го жур­на­лі­ста- шо­у­ме­на — та всьо­го су­пу­тно­го ан­ту­ра­жу, який ра­ні­ше слу­гу­вав « жур­на­ліст­ським ка­му­фля­жем» для по­лі­ти­чної про­па­ган­ди та ма­ні­пу­ля­цій, до­зво­ляє еко­но­ми­ти ко­шти.

Мо­жна ска­за­ти, що за­раз все більш-менш че­сно: Са­а­ка­шві­лі, на­при­клад, че­сно ка­же, що іде на те­ле­ба­че­н­ня агі­ту­ва­ти за се­бе та бо­ро­ти­ся про­ти по­лі­ти­чних опо­нен­тів. «Я, як і всі ін­ші, теж ду­же не­за­до­во­ле­ний і хо­чу все по­мі­ня­ти. Те­ле­ба­че­н­ня, ку­ди ме­не до­те­пер май­же не пу­ска­ли, — один з ін­стру­мен­тів до­ся­гне­н­ня ме­ти » , — на­пи­сав у « Фейсбук » ко­ли­шній пре­зи­дент Гру­зії. От­же, те­пер агі­та­ція та про­па­ган­да бу­де більш від­вер­тою.

■ Втім, де­яке ма­ску­ва­н­ня все ж та­ки збе­рі­га­є­ться. Іто­кшоу Са­а­ка­шві­лі, й «ав­тор­ські про­гра­ми» Савченко або Ра­бі­но­ви­ча ма­ску­ю­ться під ін­фор- ма­цій­но-ана­лі­ти­чні про­гра­ми. Але це — ли­ше ме­тод ефе­ктив­них про­даж. Це, як в апте­ках, — по­руч із лі­ка­ми на по­ли­чках сто­ять за­со­би, які «не є лі­кар­ським за­со­бом» (їх ще на­зи­ва­ють «фу­фло­мі­ци­ни»).

Пра­кти­ка пе­ре­тво­рю­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чних ток- шоу з дис­ку­сій­них май­дан­чи­ків на шоу-бі­знес та по­літ­те­хно­ло­гі­чні про­е­кти в Укра­ї­ні при­жи­ла­ся вже дав­но. На­пев­но, ще з пер­ших ви­пу­сків «Сво­бо­ди сло­ва » Са­ві­ка Шу­сте­ра на ICTV. За­мість фа­хо­во­го та екс­пер­тно­го обго­во­ре­н­ня на­галь­них пи­тань на укра­їн­сько­му ТБ вже дав­но па­нує жов­ти­зна, по­пу­лізм, по­літ­те­хно­ло­гі­чні ма­ні­пу­ля­ції... і на­віть пі­сля чер­го­во­го Май­да­ну кра­ще не ста­ло.

■ На­да­н­ня за до­по­мо­гою те­ле­ві­зо­ра « три­бу­ни » по­лі­ти­кам та по­лі­ти­чним про­е­ктам для без­по­се­ре­дньої ро­бо­ти з еле­кто­ра­том — це ли­ше чер­го­вий етап роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го те­ле­ба­че­н­ня са­ме як за­со­бу впли­ву на сві­до­мість та під­сві­до­мість лю­дей.

У Єв­ро­пі та Аме­ри­ці теж мо­жна зна­йти ці­ка­ві істо­рії що­до по­лі­ти­ків- ве­ду­чих те­ле­про­грам.

■ На­при­клад, ни­ні­шній пре­зи­дент США До­нальд Трамп був ве­ду­чим шоу The Apprentice ( ві­до­мо­го як « Кан­ди­дат» або «Учень зна­ме­ни­то­сті » ) з 2005 по 2015 ро­ки. Але, по- пер­ше, про­гра­ма бу­ло при­свя­че­на са­ме бі­зне­су. По су­ті, це бу­ла дов­га та скла­дна спів­бе­сі­да з те­ле­транс­ля­ці­єю, де на фі­ні­ші про­по­ну­ва­ла­ся ке­рів­на по­са­да в ком­па­нії Трам­па.

По-дру­ге, роль ве­ду­чо­го бі­зне­смен ви­ко­ну­вав ли­ше до то­го ча­су, як він став ре­аль­ним кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії. (Фор­маль­но те­ле­ка­нал звіль­нив йо­го ні­би­то за не­га­тив­ні ви­слов­лю­ва­н­ня на адре­су мігрантів. Але фа­кти­чно кон­тракт бу­ло ро­зір­ва­но те­ле­ка­на­лом від­ра­зу пі­сля то­го, як Трамп за­я­вив про на­мір ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­са­ду пре­зи­ден­та США влі­тку 2015 ро­ку.)

■ За­раз пре­зи­дент США, на­скіль­ки ві­до­мо, не є ве­ду­чим яко­гось те­ле­шоу.

Ін­ший при­клад — з Ве­ли­ко­бри­та­нії, вже більш схо­жій на на­ші ре­а­лії.

■ Лі­дер Пар­тії не­за­ле­жно­сті Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства (UKIP) Най­джел Фа­радж від­ра­зу пі­сля успі­шно­го ре­фе­рен­ду­му що­до ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу по­ки­нув свою по­са­ду, по­яснив­ши цей вчи­нок ба­жа­н­ням на­ре­шті по­жи­ти сво­їм жи­т­тям. Brexit, як ві­до­мо, під­три­ма­ли май­же 52% бри­тан­ців. «Пе­ре­мо­га при­хиль­ни­ків ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС на ре­фе­рен­ду­мі озна­чає, що мої по­лі­ти­чні ці­лі бу­ли до­ся­гну­ті » , — за­я­вив Фа­радж. Іне­вдов­зі отри­мав про­по­зи­цію що­до ро­бо­ти на... Russia Today. Ро­сій­ська те­ле­ком­па­нія за­про­по­ну­ва­ла по­лі­ти­ку ве­сти вла­сну про­гра­му. Втім, вре­шті- решт він опи­нив­ся в ро­лі ве­ду­чо­го... ве­чір­ньо­го по­лі­ти­чно­го шоу на ра­діо LBC. Але і на хви­лях бри­тан­ської ра­діо­стан­ції він актив­но про­су­ває ідеї Russia Today, агі­ту­ю­чи за акти­ві­за­цію про­це­су Brexit-а та за­кли­ка­ю­чи За­хід «при­пи­ни­ти ти­ка­ти па­ли­цею в ро­сій­сько­го ве­дме­дя».

■ Остан­ній при­клад до­во­дить, що, окрім всьо­го ін­шо­го, мо­жна при­пу­сти­ти, що ви­ко­ри­ста­н­ня по­лі­ти­ків як ве­ду­чих вла­сних ТБ— та ра­діо­про­грам для про­су­ва­н­ня пев­ної іде­о­ло­гії — це « фі­шка » по­літ­те­хно­ло­гів, при­чо­му ро­сій­ських. На при­кла­ді Са­а­ка­шві­лі, Савченко та ін­ших ми ма­є­мо шанс до­слі­ди­ти, як во­на спра­цює в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.