«ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ УЗУРПАЦІЯ З БО­КУ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИХ СИЛ ВАЖЛИВИХ СУСПІЛЬНИХ ІН­СТИ­ТУ­ТІВ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Ві­кто­рія ПОДГОРНА, по­лі­то­лог:

— Засилля по­лі­ти­ків як ве­ду­чих на укра­їн­сько­му те­ле­ба­чен­ні го­во­рить про те, що по­лі­ти­ки як клас у нас до­мі­ну­ють. Те, що во­ни про­ни­ка­ють у ЗМІ, — ду­же по­га­ний тренд, уже з екра­нів взя­ли­ся за фор­му­ва­н­ня цін­но­стей, основ. Всі за­бу­ва­ють, що ЗМІ— це ін­сти­тут. Він по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти ва­жли­ві со­ці­аль­ні фун­кції ба­лан­су­ва­н­ня, кон­тро­лю за ді­я­ми ін­ших ін­сти­ту­тів, перш за все пар­ла­мен­ту, пре­зи­ден­та і вза­га­лі по­лі­ти­чно­го кла­су. Але як во­ни мо­жуть кон­тро­лю­ва­ти, якщо на­віть ту­ди вже про­ни­ка­ють по­лі­ти­чні елі­ти, лі­де­ри сил, во­ни по­чи­на­ють про­су­ва­ти свою по­лі­ти­чну лі­нію. Іу нас ви­хо­дить, що ЗМІ не ма­ють не­за­ле­жно­сті вза­га­лі. Пи­та­н­ня: що ро­бить су­спіль­ство у цій си­ту­а­ції? На За­хо­ді всі зна­ють, що де­я­кі ме­діа є при­хиль­ни­ми до пев­них по­лі­ти­чних цін­но­стей — ре­спу­блі­кан­ців чи де­мо­кра­тів, але у біль­шо­сті сво­їх ма­те­рі­а­лів во­ни все одно спо­від­у­ють ней­тра­лі­тет і не­за­ле­жність, то­му що во­ни біль­ше, ніж по­лі­ти­чні пар­тії. Во­ни ро­зу­мі­ють, що пра­цю­ють на все су­спіль­ство. На­ші ЗМІв­же пов­ні­стю втра­ти­ли орі­єн­та­цію і прин­ци­по­вість, якщо че­сно. Во­ни пу­блі­чно де­мон­стру­ють при­хиль­ність до ті­єї чи ін­шої лі­нії, вва­жа­ють це нор­маль­ним, але на­справ­ді це не­без­пе­чно, під­ри­ває за­са­ди де­мо­кра­ти­чної по­лі­ти­чної си­сте­ми. Вла­сне її у нас не­має, але ж во­ни про­го­ло­шу­ють, що про­яв­ля­ють де­мо­кра­тію. Від­бу­ва­є­ться узурпація з бо­ку по­лі­ти­чних сил важливих суспільних ін­сти­ту­тів, які по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся і ви­ко­ну­ва­ти ін­ші по­лі­ти­чні фун­кції.

Зви­чай­но, за цим фе­но­ме­ном та­кож кри­є­ться іде­о­ло­гія по­пу­лі­зму. Ко­ли по­лі­тик стає ве­ду­чим, то по­во­дить се­бе як шо­у­мен. Це ви­яв ма­ні­пу­ля­ції, він бу­де го­во­ри­ти не про справ­жні цін­но­сті й про­гра­ми, а вла­што­ву­ва­ти­ме за­яви, щоб спо­до­ба­ти­ся ау­ди­то­рії. Ка­за­ти­ме те, що хо­чуть лю­ди, роз­ва­га та­ка. Це спо­тво­рює по­лі­ти­ку як та­ку.

Су­спіль­ство, жур­на­ліст­ське се­ре­до­ви­ще ма­ло би по­ка­за­ти свою по­зи­цію, що їх це не вла­што­вує. Це на­віть не кон­ку­рен­ція, а втра­ча­н­ня сен­су ЗМІв прин­ци­пі. Не вар­то вво­ди­ти в ома­ну що­до сво­єї не­за­ле­жно­сті. По­лі­ти­ки, а не жур­на­лі­сти, про­сто ста­ють облич­чям ка­на­лів і вла­сне за­ли­ша­ю­ться єди­ним ін­сти­ту­том, який галь­мує не тіль­ки по­лі­ти­чні про­це­си, а й вза­га­лі су­спіль­ство.

На жаль, на­вряд чи мо­жна за по­ді­бне при­тя­гну­ти до юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті, мо­жли­ві тіль­ки мо­раль­ні за­су­дже­н­ня. Але ва­жли­во по­ста­ви­ти яви­ще засилля по­лі­ти­ків-ве­ду­чих на те­ле­ка­на­лах на по­ря­док ден­ний. Щоб не тіль­ки га­зе­та «День», але й ін­ші ЗМІ, які де­кла­ру­ють свою не­за­ле­жність, ска­за­ли, що це не­пра­виль­но, і тре­ба це при­пи­ня­ти. Я сер­йо­зно го­во­рю, що в ін­шо­му ра­зі тре­ба ви­ма­га­ти пи­са­ти на те­ле­ка­на­лі, які по­лі­ти­чні си­ли під­три­му­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.