«ПРО­БЛЕ­МА — У ПРИРОДІ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ТБ, ПОКЛИКАНОГО ВІДСТОЮВАТИ ІН­ТЕ­РЕ­СИ ІСТЕБЛІШМЕНТУ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Юрій МА­КА­РОВ, те­ле­ве­ду­чий, до­ку­мен­та­ліст, по­лі­ти­чний огля­дач:

— Про­бле­ма в то­му, що по­лі­тик не мо­же бу­ти на те­ле­ба­чен­ні як ве­ду­чий, адже в прин­ци­пі це про­ти­ле­жні фун­кції. По­лі­тик зна­хо­ди­ться в та­ко­му крі­слі, де йо­го «за шкір­ки» має тру­си­ти жур­на­ліст. Іце ви­зна­че­но пра­ви­ла­ми гри, те­ле­ві­зій­на лю­ди­на має бу­ти «над су­ти­чкою» за ви­зна­че­н­ням, а не пред­став­ни­ком яко­гось одно­го та­бо­ру, осо­бли­во якщо той ви­зна­че­ний не іде­о­ло­гі­єю, а ін­те­ре­са­ми. На­ше те­ле­ба­че­н­ня — по­хі­дна від по­лі­ти­ки, пе­ре­бу­ває на утри­ман­ні то­го чи ін­шо- го «аген­та впли­ву». Ів цьо­му во­но по­стій­но са­мо­ви­кри­ва­є­ться. На ка­на­лах за­ма­ло яскра­вих укра­їн­ських жур­на­лі­стів, адже жур­на­лі­сти­ка в прин­ци­пі, за сво­єю іма­нен­тною вла­сти­ві­стю, не по­тре­бує осо­би­сто­стей. За­те в нас з’яв­ля­ю­ться шо­у­ме­ни, що озна­чає пе­ре­тво­ре­н­ня жур­на­лі­сти­ки у пер­фор­манс. Для по­лі­ти­ків, які ви­ко­ну­ють цю роль, се­сій­на за­ла, пев­ні зо­бов’яза­н­ня — це зай­ве, во­ни ціл­ком ор­га­ні­чно ви­гля­да­ють у сві­тлі про­же­кто­рів.

Одно­зна­чно це яви­ще за­слу­го­вує на за­су­дже­н­ня. Але я за­су­джу­вав і бо­ров­ся би не з на­слід­ком, а з при­чи­ною — при­ро­дою укра­їн­сько­го те­ле­ба­че­н­ня. Це не мі­сія слу­жі­н­ня, а пи­та­н­ня від­сто­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів кіль­ка­над­ця­ти лю­дей в істе­блі­шмен­ті. За­бо­ро­ня­ти по­лі­ти­ків-ве­ду­чих На­цра­да не мо­же, адже діє згі­дно із за­ко­ном, а на жур­на­ліст­ську по­зи­цію спо­ді­ва­ти­ся мар­но, адже пі­сля ве­ли­кої кіль­ко­сті «жов­тих» скан­да­лів я би не на­ва­жив­ся го­во­ри­ти про суб’єктність жур­на­ліст­ської спіль­но­ти. Укра­ї­на ско­ро бу­де асо­ці­ю­ва­ти­ся з цим ноу-хау — по­лі­ти­ки як ве­ду­чі су­спіль­но-по­лі­ти­чних і ана­лі­ти­чних пе­ре­дач. Адже на­віть Трамп вів своє ре­а­лі­ті-шоу як бі­зне­смен, але не як по­лі­тик. На­справ­ді це нон­сенс, це є чер­го­вим свід­че­н­ням то­го, що те­ле­ба­че­н­ня об­слу­го­вує не су­спіль­ство, а вла­сни­ків. Зві­сно, та­кий крок ще мо­же ди­кту­ва­ти­ся ба­жа­н­ням ка­на­лів збіль­ши­ти свої рей­тин­ги, адже біль­шість та­ких пер­сон є ха­ри­зма­ти­ка­ми. Але зно­ву ж та­ки, з мі­сі­єю ЗМІце не має ні­чо­го спіль­но­го і пов­ні­стю су­пе­ре­чить за­са­дни­чим пра­ви­лам гри.

Пі­дго­ту­ва­ла Ана­ста­сія РУДЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.