Ле­ген­дар­ні су­пер­ге­рої за­го­во­рять укра­їн­ською

Ма­рія ШАГУРІ: «Ав­то­ри, ху­до­жни­ки і ви­дав­ці по­чи­на­ють ро­зу­мі­ти, що ко­мі­кси — ду­же пер­спе­ктив­ний на­прям»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Но­ви­на про те, що ви­дав­ни­цтво «Рі­дна Мо­ва» отри­ма­ло пра­ва на пе­ре­клад ле­ген­дар­них ко­мі­ксів DC укра­їн­ською мо­вою, під кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку ви­кли­ка­ла справ­жній ре­зо­нанс у ме­діа. Звіс­тка про те, що Бе­тмен, Су­пер­мен та ін­ші улю­бле­ні су­пер­ге­рої за­го­во­рять рі­дною мо­вою, за­ці­ка­ви­ла на­віть тих лю­дей, які ні­ко­ли ра­ні­ше не чи­та­ли ко­мі­ксів, а про над­при­ро­дні зді­бно­сті й прин­ци­по­ву по­зи­цію бо­ро­ти­ся за мир та бла­го­по­луч­чя сво­го мі­ста із си­ла­ми зла смі­лив­ців зна­ли ли­ше з гол­лі­вуд­ських екра­ні­за­цій. Тим біль­ше до анон­су бу­ла при­ку­та ува­га, бо по­ві­дом­ля­ло­ся, що вла­сне пе­ре­кла­да­ти­муть укра­їн­ською ко­мі­кси «лю­ди з на­ро­ду» — са­мі ж ша­ну­валь­ни­ки цьо­го жан­ру, які віль­но во­ло­ді­ють ан­глій­ською та на кон­кур­сній осно­ві до­ве­дуть свою го­тов­ність ада­пту­ва­ти жи­ву мо­ву під стиль ко­жно­го кон­кре­тно­го ге­роя. Дня­ми пер­ші книж­ки укра­їн­ською вже «по­їха­ли» до дру­ку. Пре­зен­та­ція цих ви­дань від­бу­де­ться 6 трав­ня на Kyiv Comic Con — сто­ли­чно­му фестивалі по­пу­ляр­ної куль­ту­ри. Як ви­ни­кла ідея пе­ре­кла­сти ко­мі­кси, чи бу­дуть во­ни ма­ти по­пит та які са­ме су­пер­ге­рої пер­ши­ми за­го­во­рять укра­їн­ською — про це « День » по­спіл­ку­вав­ся зі спів­ор­га­ні­за­то­ром Kyiv Comic Con, від­по­від­аль­ною за про­ект пе­ре­кла­дів ко­мі­ксів DC у ви­дав­ни­цтві «Рі­дна мо­ва» Ма­рі­єю ШАГУРІ.

— Як ви­ни­кла ідея пе­ре­кла­сти ко­мі­кси укра­їн­ською й чо­му так ва­жли­во, щоб ле­ген­дар­ні су­пер­ге­ро­ї­за­го­во­ри­ли на­шою мо­вою?

— Ідея по­ча­ла ви­кри­ста­лі­зо­ву­ва­ти­ся ще у про­це­сі під­го­тов­ки пер­шо­го Kyiv Comic Con, який ві­дбув­ся 2015 ро­ку. То­ді ми зі­ткну­ли­ся із тим, що, по-пер­ше, су­спіль­ство не го­то­ве спри­йма­ти ко­мі­кси як щось сер­йо­зне, за цим ми­сте­цтвом мі­цно за­крі­пи­ла­ся сла­ва «про­сто­го» і «не­сер­йо­зно­го», а по-дру­ге — що які­сно­го ко­мікс-про­ду­кту укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва ду­же ма­ло, про ньо­го не­до­ста­тньо знає ши­ро­ке ко­ло на­се­ле­н­ня і, від­по­від­но, ви­хо­ву­ва­ти ко­мікс-куль­ту­ру в на­шій кра­ї­ні до­сить важ­ко. То­ді я по­ча­ла актив­но роз­пи­ту­ва­ти, а де ж Marvel і DC укра­їн­ською, на що зна­йо­мі з ви­дав­ництв тіль­ки хи­та­ли го­ло­ва­ми і на­во­ди­ли рі­зні при­чи­ни від­су­тно­сті ці­єї про­ду­кції: від над­зви­чай­но до­ро­гих прав до по­бо­ю­вань, що всі зви­кли до ро­сій­ської ло­ка­лі­за­ції й укра­їн­ською ко­мі­кси ні­хто не ку­пить. Від 2015 ро­ку ін­те­рес до ко­мі­ксів (аб­со­лю­тно рі­зних, як ві­тчи­зня­них, так і пе­ре­кла­дних) від­чу­тно ви­ріс. Я вва­жаю, що це ве­ли­кою мі­рою за­слу­га Ко­мік Ко­ну: ми по­ча­ли го­во­ри­ти про ко­мі­кси не у вузь­ких ко­лах фа­на­тів, а на пла­тфор­мі, яка об’єд­на­ла по­ці­но­ву­ва­чів аб­со­лю­тно рі­зних аспе­ктів по­пу­ляр­ної куль­ту­ри; ми про­ве­ли два кон­кур­си ко­мі­ксів, ро­бо­ти пе­ре­мож­ців яких бу­ло на­дру­ко­ва­но в Аль­ма­на­хах ко­мі­ксів за 2015 і 2016 ро­ки. Лю­ди по­ба­чи­ли, що це мо­же бу­ти ці­ка­во, що ці істо­рії не обов’яз­ко­во лег­кі, не­сер­йо­зні й ди­тя­чі. І вре­шті-решт ми з ви­дав­ни­цтвом «Рі­дна мо­ва» ри­зи­кну­ли і ви­рі­ши­ли стар­ту­ва­ти ло­ка­лі­за­цію ко­мі­ксів DC укра­їн­ською (за що я ви­дав­ни­цтву над­зви­чай­но вдя­чна). Цей про­ект дов­гий час ви­кли­кав сум­ні­ви, про­те ажі­о­таж, який під­няв­ся у со­ці­аль­них ме­ре­жах пі­сля ого­ло­ше­н­ня кон­кур­су пе­ре­кла­да­чів, пе­ре­ко­нав нас, що ми на пра­виль­но­му шля­ху.

— Які са­ме і скіль­ки ко­мі­ксів бу­де пе­ре­кла­де­но? Хто і за яким прин­ци­пом оби­рав прі­о­ри­те­ти в пу­блі­ка­ці­ях укра­їн­ською тво­рінь DC?

— Цьо­го ро­ку ми пла­ну­є­мо ви­да­ти мі­ні­мум ві­сім ко­мі­ксів, чо­ти­ри з них бу­де пре­зен­то­ва­но 6 трав­ня на Kyiv Comic Con. Які са­ме бу­дуть тай­тли — це одна з най­біль­ших ін­триг цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю, яку ми пла­ну­є­мо три­ма­ти аж до йо­го по­ча­тку. Тож, на жаль, на­зва­ти ко­мі­кси не мо­жу. Втім, мо­жу ска­за­ти, що під час ви­бо­ру ми орі­єн­ту­ва­ли­ся на сві­то­ву ко­мікс-кла­си­ку.

— По­ві­дом­ля­є­ться, що ви­дав­ни­цтво ого­ло­си­ло кон­курс для пе­ре­кла­да­чів, які не ли­ше до­бре во­ло­ді­ють ан­глій­ською мо­вою, а й ро­зу­мі­ю­ться на ко­мі­ксах. Як три­ває кон­курс? Скіль­ки вза­га­лі бу­ло по­да­но за­явок?

— Ого­ло­си­ти кон­курс, як на ме­не, бу­ло над­зви­чай­но вда­лою іде­єю. Перш за все, про про­ект ді­зна­ла­ся ши­ро­ка ау­ди­то­рія. По-дру­ге, нам на­пи­са­ло ба­га­то над­зви­чай­но та­ла­но­ви­тих лю­дей, які за­го­рі­ли­ся іде­єю до­лу­чи­ти­ся до цьо­го зна­ко­во­го (не по­бо­ю­ся цьо­го сло­ва) про­е­кту. Нам на­ді­йшло по­над 250 за­явок, усі ав­то­ри яких отри­ма­ли те­сто­ве зав­да­н­ня — шість сто­рі­нок ко­мі­ксу Marvel. Біль­шість пре­тен­ден­тів ви­ко­на­ли йо­го. Ми обра­ли 25 най­кра­щих ро­біт і про­ве­ли дру­гий етап кон­кур­су: за­лу­чи­ли укра­їн­ських фа­на­тів і до­брих знав­ців ко­мі­ксів для екс­пер­тної оцін­ки цих ро­біт. Ми про­ну­ме­ру­ва­ли кон­кур­сні зав­да­н­ня (щоб уни­кну­ти осо­би­сті­сно­го під­хо­ду та під­су­джу­ва­н­ня) і по­про­си­ли екс­пер­тів оці­ни­ти їх за кіль­ко­ма кри­те­рі­я­ми, се­ред яких — то­чність пе­ре­кла­ду, лег­кість сприйня­т­тя, сти­лі­сти­ка та ін­ші. На осно­ві цьо­го не­за­ле­жно­го рей­тин­гу ми обра­ли чо­ти­рьох пе­ре­кла­да­чів, які пе­ре­кла­ли пер­ші чо­ти­ри ко­мі­кси.

— Ко­мі­кси — до­во­лі спе­ци­фі­чний жанр, і то­му, ді­знав­шись про пе­ре­кла­ди укра­їн­ською, чи­та­чі в со­цме­ре­жах про­гно­зо­ва­но по­ру­ши­ли те­му яко­сті пе­ре­кла­дів. Чи не на­дмі­ру лі­те­ра­тур­ною бу­де мо­ва? І вза­га­лі — як ви­рі­шу­ва­ти­ме­те пи­та­н­ня вла­сних назв та уста­ле­них ви­ра­зів (Бе­тмен — чи Лю­ди­на-ка­жан то­що)?

— Як на ме­не, дис­ку­сія про якість пе­ре­кла­дів за­га­лом і про «не­по­збув­ну бен­те­гу» зокре­ма є ду­же сим­пто­ма­ти­чною. Ко­ли лю­дей по­чи­на­ють хви­лю­ва­ти та­ко­го шти­бу пи­та­н­ня, це озна­чає, що су­спіль­ство роз­ви­ва­є­ться і ви­хо­дить на які­сно но­вий ща­бель роз­ви­тку. Ви мо­же­те уяви­ти со­бі по­ді­бні дис­ку­сії (не у вузь­ких лі­те­ра­ту­ро­знав­чих ко­лах, а на ши­ро­ких про­сто­рах «Фейс­бу­ку», де не ви­сло­ви­ли­ся хі­ба що лі­ни­ві лю­ди з від­клю­че­ним ін­тер­не­том) кіль­ка ро­ків то­му? От я — ні. Та­кі ши­ро­кі дис­ку­сії — це ду­же здо­ро­ва тен­ден­ція, яка до­зво­ляє ви­дав­це­ві чи/та пе­ре­кла­да­че­ві по­ба­чи­ти на­строї чи­та­чів та по­бу­ду­ва­ти свою по­лі­ти­ку від­по­від­но до них. Для се­бе осо­би­сто я зро­би­ла ви­сно­вок, що на­ра­зі існує два основ­них та­бо­ри. Пер­ший — умов­ні «ко­паль­ни­ки» — ви­до­бу­ває з надр слов­ни­ків по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя (ча­сом) ми­ло­зву­чні пи­то­мо-укра­їн­ські ар­ха­ї­зми і на­ма­га­є­ться не­сти їх в на­род, ар­гу- мен­ту­ю­чи це тим, що «у кла­си­ка Х це є, у кла­си­ка Y це теж є, тож у мо­є­му пе­ре­кла­ді теж бу­де», а на ар­гу­мен­ти чи­та­чів про те, що сло­во не­зро­зумі­ле, від­по­від­ає: «Учіть мо­ву!» Дру­гий та­бір — умов­ні «фрон­тир­ни­ки» — пе­ре­ко­на­ний, що зна­чно ва­жли­ві­ше за­лу­чи­ти яко­мо­га біль­ше лю­дей до чи­та­н­ня укра­їн­ською, за­ці­ка­ви­ти їх і не від­штов­хну­ти, а по­гли­би­ти свої зна­н­ня во­ни змо­жуть і са­мі (якщо за­хо­чуть). Ме­ні зро­зумі­ла по­зи­ція «ко­паль­ни­ків» у де­яких си­ту­а­ці­ях (якщо, на­при­клад, це пе­ре­клад більш-менш ста­рої книж­ки, яка ви­ма­гає ар­ха­ї­змів), але во­на АБ­СО­ЛЮ­ТНО не­прийня­тна для пе­ре­кла­дів су­ча­сної лі­те­ра­ту­ри. Якщо книж­ка чи ко­мікс в ори­гі­на­лі на­пи­са­ні су­ча­сною жи­вою мо­вою — са­ме та­ким має бу­ти пе­ре­клад. У ви­пад­ку з ко­мі­кса­ми це пи­та­н­ня на­віть не сто­їть, мо­ва бу­де роз­мов­ною і без ана­хро­ні­змів. Що сто­су­є­ться вла­сних назв, то ми ви­рі­ши­ли не від­хо­ди­ти від то­го, до чо­го лю­ди зви­кли, див­ля­чись гол­лі­вуд­ські філь­ми про су­пер­ге­ро­їв.

— Ва­жли­ве пи­та­н­ня, яке хви­лює фа­на­тів ко­мі­ксів: якою бу­де ці­но­ва по­лі­ти­ка на укра­ї­но­мов­ні пе­ре­кла­ди?

— Зро­би­ти ці­ну на ко­мі­кси DC укра­їн­ською ма­кси­маль­но до­сту­пною — одне з прі­о­ри­те­тних зав­дань ви­дав­ни­цтва. Усі ко­мі­кси бу­дуть одна­ко­во­го фор­ма­ту і ко­шту­ва­ти­муть в ді­а­па­зо­ні від 200 до 300 гри­вень. Це в пів­то­ра-два ра­зи мен­ше, ніж ці­на на ана­ло­гі­чні ко­мі­кси ро­сій­ською.

— На ва­шу дум­ку, по­пу­ляр­ні аме­ри­кан­ські ко­мі­кси, пе­ре­кла­де­ні укра­їн­ською, бу­дуть кон­ку­рен­та­ми для на­ших на­ціо­наль­них ти­по­вих ви­дань (той же «Ма­ксим Оса», «Да­о­го­пак» то­що)? Чи це «па­ра­лель­ні сві­ти», які пе­ре­бу­ва­ють у рі­зних си­сте­мах ко­ор­ди­нат?

— Пе­ре­кла­дні ви­да­н­ня у сфе­рі, яка не є ду­же по­ту­жною чи па­нів­ною на куль­тур­но­му рин­ку кра­ї­ни, зав­жди кон­ку­ру­ва­ти­муть із ло­каль­ни­ми. Але я б не ска­за­ла, що це за­шко­дить су­то укра­їн­ським про­е­ктам: у них своя те­ма­ти­ка, свої ге­рої, свої «фі­шки». Біль­ше то­го, у пе­ре­кла­дних ко­мі­ксів, які по­хо­дять з кра­ї­ни з ба­га­тою ко­мікс- істо­рі­єю, сфор­мо­ва­ни­ми тра­ди­ці­я­ми і кри­те­рі­я­ми яко­сті, — ве­ли­кий осві­тній по­тен­ці­ал для мо­ло­дих ко­мі­кси­стів. По­годь­те­ся, важ­ко по­ча­ти свій про­ект, не озна­йо­мив­шись із най­кра­щи­ми тво­ра­ми жан­ру і не по­вчив­шись у ви­да­тних май­стрів.

— І на за­вер­ше­н­ня: що но­во­го че­ка­ти від Comic Con у 2017-му?

— Цьо­го ро­ку на від­ві­ду­ва­чів фе­сти­ва­лю че­кає ду­же на­си­че­на про­гра­ма. У бло­ці кі­но ми пра­цю­є­мо з усі­ма основ­ни­ми кі­но­дистриб’ юто­ра­ми, тож бу­де пред­став­ле­но ба­га­то екс­клю­зив­них ма­те­рі­а­лів до на­йо­чі­ку­ва­ні­ший кі­но­но­ви­нок ро­ку. Та­кож укра­їн­ська ком­па­нія FILM.UA Group го­тує мас­шта­бну пре­зен­та­цію укра­їн­ських кі­но­про­е­ктів. На від­ві­ду­ва­чів та­кож че­кає ду­же ці­ка­ва лі­те­ра­тур­на про­гра­ма, на фе­сти­валь за­ві­та­ють зокре­ма Ген­рі Ла­йон Ол­ді й Макс Кі­друк з пре­зен­та­ці­я­ми но­ви­нок, а та­кож від­бу­де­ться чи­ма­ло пре­зен­та­цій пе­ре­кла­дів фан­та­сти­ки (зокре­ма, ду­же че­ка­є­мо на роз­по­відь про пер­ше ви­да­н­ня «Дю­ни» Френ­ка Гер­бер­та та на пер­ший анонс се­рії пе­ре­кла­дів Тер­рі Прат­тче­та), та­кож пла­ну­є­мо спе­ці­аль­ну про­гра­му, при­свя­че­ну 125-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня Джо­на Р.Р. Тол­кі­на. Зві­сно, пла­ну­є­мо яскра­ве ко­сплей-шоу із при­за­ми пе­ре­мож­цям, а та­кож ве­ли­ку ігро­ву зону з на­стіль­ни­ми й ві­део­і­гра­ми та, пев­ною мі­рою, на­ймас­шта­бні­ший яр­ма­рок те­ма­ти­чної про­ду­кції. Че­ка­є­мо на вас!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Сто­ли­чний фе­сти­валь по­пу­ляр­ної куль­ту­ри Kyiv Comic Con, на яко­му уча­сни­ки зу­стрі­ча­ю­ться із ге­ро­я­ми та ав­то­ра­ми най­по­пу­ляр­ні­ши­хфіль­мів і ко­мі­ксів, цьо­го ро­ку від­бу­де­ться 6—7 трав­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.