Про ви­со­ке з усмі­шкою

Во­ло­ди­мир Чер­няк пред­ста­вив га­ле­рею шар­жів на укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ви­став­ку від­кри­то в На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Укра­ї­ни до Дня смі­ху. Дру­жні шар­жі ху­до­жни­ка з Лу­цька Володимира Чер­ня­ка на­тя­ка­ють на те­ма­ти­ку тво­рів пи­сьмен­ни­ків, їхні зви­чки. Ор­га­ні­зу­ва­ла за­хід Ки­їв­ська мі­ська ор­га­ні­за­ція На­ціо­наль­ної спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни.

«Пи­сьмен­ник Бо­г­дан Жол­дак по­стає в су­та­ні свя­ще­ни­ка й три­має в ру­ках яблу­ко — це на­тяк на йо­го книж­ку «Яблу­ка з рай­сько­го са­ду», — роз­по­від­ає на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» го­ло­ва Ки­їв­ської мі­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ Во­ло­ди­мир ДА­НИ­ЛЕН­КО. — А В’яче­слав Ме­двідь сто­їть бі­ля ти­ну, за яким на при­зьбі си­дять сіль­ські жін­ки, ге­ро­ї­ні йо­го опо­відань, — і з но­ут­бу­ка чи­та­ють остан­ні но­ви­ни. Га­ли­на Па­гу­тяк — в обра­зі ге­ро­їнь сво­їх мі­сти­чних тво­рів «За­хід сон­ця в Уро­жі» та «Пан у чор­но­му ко­стю­мі з бли­ску­чи­ми ґу­дзи­ка­ми». А Єв­ге­нія Ко­но­нен­ко — з ча­ше­чкою ка­ви. Во­на — за­пе­кла ка­во­ман­ка, за до­бу ви­пи­ває кіль­ка де­ся­тків ча­шок». Та­кож ві­дві­ду­ва­чі змо­жуть по­ба­чи­ти шар­жі на Ва­ле­рія Шев­чу­ка, Іва­на Дра­ча, Юрія Му­шке­ти­ка, Ва­си­ля Го­ло­бо­родь­ка, Юрія Ан­дру­хо­ви­ча, Юрія Вин­ни­чу­ка, Ва­си­ля Шкля­ра, Оле­ксан­дра Ір­ван­ця та ін­ших.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до кін­ця кві­тня.

ФО­ТО З САЙТА .BUKVOID.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.