ППр­роо ДДо­об­бр­роо іі ЗЗл­лоо

11 кві­тня в май­стер­ні «Су­зір’я» пред­став­лять но­ве про­чи­та­н­ня «На по­лі кро­ві» Ле­сі Укра­їн­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День» ФО­ТО З FACEBOOK ТЕАТРУ «ГАЙДАМАКИ ХХІ СТ.»

Во­сно­ві ви­ста­ви ле­жить одно­ймен­на дра­ма­ти­чна по­е­ма Ле­сі Укра­їн­ки. Це твор­ча ро­бо­та мо­ло­до­го са­мо­бу­тньо­го те­а­траль­но­го ко­ле­кти­ву на­шої сто­ли­ці « Гайдамаки ХХІсто­лі­т­тя». На­га­да­є­мо, «На по­лі кро­ві» Ле­ся Укра­їн­ка на­пи­са­ла 1909 ро­ку й за­про­по­ну­ва­ла свій погляд на істо­рію від­сту­пни­цтва та зра­ди Юди. Згі­дно з апо­кри­фі­чною вер­сі­єю, на яку спи­ра­ла­ся по­е­те­са, Юда, про­дав­ши Хри­ста, не по­ві­сив­ся, а ку­пив за отри­ма­ні гро­ші кла­поть без­плі­дної зем­лі бі­ля Єру­са­ли­ма. На цій «те­ри­то­рії» Ле­ся Укра­їн­ка мо­де­лює зустріч двох ді­йо­вих осіб: Юди і Про­ча­ни­на, під­но­ся­чи її до рів­ня мо­раль­но­е­ти­чної дис­ку­сії, а « По­ле кро­ві» — це ду­ша лю­ди­ни, в якій жи­ве ві­чний кон­флікт До­бра і Зла.

За сло­ва­ми ре­жи­се­ра-по­ста­нов­ни­ка Руслана Гриш- ка, який та­кож ви­ко­ну­ва­ти­ме одну з клю­чо­вих ро­лей — Юди, ця «ви­ста­ва — спро­ба ро­зі­бра­ти­ся, ким же на­справ­ді був Юда? Ізра­їль­ський па­трі­от, який го­тує пов­ста­н­ня на­ро­ду про­ти рим­ських за­во­йов­ни­ків і для цьо­го ко­ри­сту­є­ться по­пу­ляр­ні­стю Ісу­са, чи ци­ні­чний ма­те­рі­а­ліст, який уміє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти будь-яку си­ту­а­цію для здій­сне­н­ня сво­їх на­мі­рів? По хо­ду дій­ства гля­дач ма­ти­ме мо­жли­вість осми­сли­ти образ Юди, за­кар­бо­ва­но­го у сві­до­мо­сті як уосо­бле­н­ня чор­ної зра­ди, чи на­дасть ге­рою ам­ні­стію»...

У ви­ста­ві гра­ти­муть: Ру­слан Гри­шко (Юда), Ан­дрій Кли­мен­ков ( Про­ча­нин), Дми­тро Кра­сний і Оле­ксандр Охрі­цький (Стра­жни­ки). Дій­ство від­бу­ва­ти­ме­ться під live-су­про­від удар­ни­ка Дми­тра Хо­ро­шу­на, му­зи­кан­та На­ціо­наль­ної опе­ри України.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.