У Ки­є­ві оби­ра­ють го­ло­ву НСТУ

«Не може бу­ти Су­спіль­но­го ТБ без до­ві­ри... су­спіль­ства», — Гліб Го­лов­чен­ко

Den (Ukrainian) - - День України - Ана­ста­сія РУДЕНКО, Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

«10кві­тня 2017 ро­ку — істо­ри­чний день для укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки, для ствер­дже­н­ня цін­но­сті сво­бо­ди сло­ва в Укра­ї­ні», — так тро­хи па­фо­сно на­пи­са­ла ве­ду­ча «Гро­мад­сько­го ра­діо» На­та­лія СОКОЛЕНКО на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». «Су­спіль­не має ко­ри­сту­ва­ти­ся до­ві­рою та по­ва­гою і ма­ти над­зви­чай­ний вплив. А рей­тин­ги це для ко­мер­цій­них ка­на­лів...» — поділився дум­ка­ми про зав­да­н­ня но­во­го мов­ни­ка ге­не­раль­ний про­дю­сер ка­на­лу «ТАК-TV», се­кре­тар НСЖУ Гліб ГО­ЛОВ­ЧЕН­КО. За тем­па­ми обго­во­ре­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах та бло­го­сфе­рі те­ма май­бу­тньо­го Су­спіль­но­го ТБ у по­не­ді­лок, 10 кві­тня, по­сту­па­ла­ся ре­зо­нан­сом ли­ше за­яві про звільнення з по­са­ди го­ло­ви НБУ Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої. Де­ся­тки жур­на­лі­стів та ме­діа-екс­пер­тів, по­лі­ти­ків і гро­мад­ських акти­ві­стів ува­жно сте­жи­ли упро­довж дня за ро­бо­тою за­сі­да­н­ня на­гля­до­вої ра­ди На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії України із обра­н­ня го­ло­ви ці­єї те­ле­ра­діо­ком­па­нії. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше ке­рів­ни­ки НТКУ (нині — НСТУ) — при­зна­ча­ли­ся уря­дом. Тож ін­те­рес ви­кли­кав «де­бют» ви­бо­рів ке­рів­ни­цтва ка­на­лу у фор­ма­ті обра­н­ня На­гля­до­вою ра­дою, яка скла­да­є­ться із пред­став­ни­ків фра­кцій по­лі­ти­чних пар­тій у Вер­хов­ній Ра­ді та пред­став­ни­ків гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства.

«Фа­кти­чно, якщо го­во­ри­ти відверто, ми ма­є­мо двох по­ту­жних кан­ди­да­тів — Ала­са­нію і На­ли­вай­ка, — прокоментував Гліб Го­лов­чен­ко. У них чі­ткі і зро­зумі­лі про­гра­ми, і зда­є­ться вже го­то­ві ко­ман­ди... Але, на мою дум­ку, у пре­зен­та­ці­ях треба біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти змі­сту, а не фор­мі. Мо­жна дов­го і гар­но роз­по­від­а­ти про плани ство­ре­н­ня ка­на­лу, але без до­ві­ри су­спіль­ства ні­чо­го не ви­йде. Треба про­стою мо­вою по­ясни­ти, що це бу­де за ка­нал і на­ві­що він по­трі­бен. Від­по­від­но, уже за­раз всі укра­їн­ці ма­ють ро­зу­мі­ти, який ка­нал для них ство­рю­ють, якою бу­де кон­це­пція, скіль­ки гро­ма­дя­ни за цей ка­нал пла­ти­ти­муть і чи не ма­ти­муть по­лі­ти­ки на ньо­го впли­ву? Сьо­го­дні ми ство­рю­є­мо Су­спіль­не ТБ в одній з най­біль­ших єв­ро­пей­ських кра­їн, і це то­чно істо­ри­чна по­дія. Го­лов­не за­раз — в чер­го­вий раз не про­ґа­ви­ти шанс ство­ри­ти про­фе­сій­ний і не­за­ле­жний мов­ник. По­трі­бен кон­троль і тиск су­спіль­ства».

«На де­ба­тах ме­ні зда­ло­ся, що кан­ди­да­ти бу­ли аж за­над­то спо­кій­ни­ми, я не від­чу­ла бо­роть­би, з чо­го зро­би­ла ви­сно­вок — во­ни роз­ча­ро­ва­ні тим, що пи­та­н­ня вже, мо­жли­во, ви­рі­ше­не, — ко­мен­тує На­та­ля Соколенко, яка на­пе­ре­до­дні на «Гро­мад­сько­му ТБ» про­ве­ла де­ба­ти кан­ди­да­тів. — Але тут дум­ки що­до зна­че­н­ня ма­не­ри ви­сту­пів роз­ді­ли­ли­ся. Де­я­кі кан­ди­да­ти і свід­ки про­це­су ска­за­ли, що це, нав­па­ки, взі­рець нор­маль­ної дис­ку­сії, ко­ли опо­нен­ти спо­кій­но ве­дуть бе­сі­ду, не епа­ту­ють, не б’ються. Але в мене че­рез їхню стри­ма­ну по­ве­дін­ку і від­су­тність за­па­лу скла­ло­ся ін­ше вра­же­н­ня. Я хо­чу ві­ри­ти, що ре­аль­ний кон­курс від­бу­де­ться і бо­роть­ба бу­де обов’яз­ко­во — хо­ча б за­раз, під час за­сі­да­н­ня, якщо не на де­ба­тах. За­кон про обра­н­ня го­ло­ви НСТУ пе­ред­ба­чає два ту­ри ви­бо­рів. Якщо на пер­шо­му ту­рі кан­ди­дат не на­би­рає дев’ять го­ло­сів, ого­ло­шу­є­ться дру­гий тур. Ізно­ву на­гля­до­ва ра­да має за­слу­хо­ву­ва­ти ко­жно­го кан­ди­да­та, ста­ви­ти пи­та­н­ня на го­ло­су­ва­н­ня і так да­лі. Про­це­ду­ра ду­же скла­дна. Так, старт Су­спіль­но­го не іде­аль­ний і тро­хи кон­тро­вер­сій­ний. Яко­го б го­ло­ву Су­спіль­но­го те­ле­ба­че­н­ня не обра­ли, з ним треба пра­цю­ва­ти, кон­тро­лю­ва­ти йо­го вчин­ки, по­да­ва­ти про­е­кти. Адже всі сло­ти для про­грам бу­дуть ви­став­ле­ні на кон­курс — якщо хтось ро­бить кла­сну ран­ко­ву, ве­чір­ню про­гра­му чи ток-шоу, і во­на від­по­від­ає стан­дар­там мов­ле­н­ня, може по­да­ти за­яв­ку, пе­ре­мог­ти і ви­хо­ди­ти в ефір. Це не зав­да­н­ня одні­єї лю­ди­ни, яка бу­де обра­на, а зав­да­н­ня всьо­го су­спіль­ства, пе­ред­усім жур­на­лі­стів, екс­пер­тів, акти­ві­стів — ра­зом кон­тро­лю­ва­ти мов­ни­ка. Тут пер­спе­кти­ва одна — на­скіль­ки ми го­то­ві вкла­сти свої зу­си­л­ля і час, на­стіль­ки й отри­ма­є­мо Су­спіль­не мов­ле­н­ня».

На мо­мент під­пи­са­н­ня но­ме­ру до дру­ку за­сі­да­н­ня на­гля­до­вої ра­ди НСТУ ще три­ва­ло. За роз­ви­тком си­ту­а­ції стеж­те на сай­ті «Дня» (day.kyiv.ua) та в на­сту­пних но­ме­рах га­зе­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.