Плі­дний «моз­ко­вий штурм»

У Він­ни­ці Єв­ро­пей­ський мо­ло­ді­жний пар­ла­мент — Укра­ї­на про­вів ре­гіо­наль­ну се­сію

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Май­же 90 мо­ло­дих лю­дей з рі­зних ку­то­чків України, а та­кож пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій з Есто­нії, Ні­дер­лан­дів, Пор­ту­га­лії, Ру­му­нії, Сло­вач­чи­ни, Ту­реч­чи­ни та Бель­гії, з’їха­ли­ся до Він­ни­ці ре­гіо­наль­ну се­сію Єв­ро­пей­сько­го мо­ло­ді­жно­го пар­ла­мен­ту України. Упро­довж трьох днів, з 7 до 9 кві­тня, во­ни обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться «ро­зум­них» міст, за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, роз­ви­тку ефе­ктив­ної транс­порт­ної си­сте­ми, під­ви­ще­н­ня фі­нан­со­вої гра­мо­тно­сті, роз­ви­тку кі­бер­без­пе­ки та ін­ших те­хні­чних ін­но­ва­цій. Основ­на ча­сти­на за­нять про­хо­ди­ла на ба­зі Він­ни­цької обла­сної бі­бліо­те­ки іме­ні Ті­мі­ря­зє­ва. А Ге­не­раль­на асам­блея від­бу­ла­ся в за­лі за­сі­дань Він­ни­цької обл­ра­ди.

« У Він­ни­ці Єв­ро­пар­ла­мент не впер­ше. По­ді­бні се­сії про­во­ди- ли­ся у 2009 та 2012 ро­ках. Але цьо­го ра­зу ми по­пра­цю­ва­ли до­сить плі­дно. Усі уча­сни­ки бу­ли роз­ді­ле­ні на ко­ман­ди-ко­мі­те­ти. Ко­жна на­пра­цьо­ву­ва­ла свої ідеї та про­по­зи­ції що­до ви­рі­ше­н­ня на­галь­них про­блем дер­жав­но­го та єв­ро­пей­сько­го мас­шта­бу. Усі про­е­кти бу­ли пре­зен­то­ва­ні і обго­во­рен­ні на фі­наль­но­му за­сі­дан­ні се­сії — Ге­не­раль­ній асам­блеї, — роз­по­від­ає президент ре­гіо­наль­ної се­сії ЄМП України у Він­ни­ці Га­ли­на ВІРТ. — По за­вер­шен­ні ко­жен уча­сник отри­мав сер­ти­фі­кат та за­про­ше­н­ня до­лу­чи­ти­ся до на­шої ор­га­ні­за­ції. А ав­то­рів кра­щих ідей за­про­си­ли взя­ти участь у кон­фе­рен­ції, яка не­за­ба­ром прой­де у Хар­ко­ві. Са­ме на ній бу­де обра­но чле­нів двох де­ле­га­цій, які пред­став­ля­ти­муть Укра­ї­ну на між­на­ро­дно­му зі­бран­ні мо­ло­дих лі­де­рів у Гру­зії та Ли­тві».

Крім ро­бо­чих зу­стрі­чей, мо­ло­ді лю­ди ма­ли до­сить на­си­че­ну куль­тур­ну про­гра­му. Во­ни про­йшли екс­кур­сій­ни­ми мар­шру­та­ми Він­ни­ці та ор­га­ні­зу­ва­ли кіль­ка те­ма­ти­чних ве­чі­рок. Одна з най­ці­ка­ві­ших — Eurovillage — бу­ла при­свя­че­на на­ціо­наль­ним стра­вам рі­зних кра­їн сві­ту. Най­ба­га­тше на ній бу­ла пред­став­ле­на тра­ди­цій­на укра­їн­ська ку­хня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.